Úvod   ...

JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., LL.M.

Akademičtí a vědečtí pracovníci

Jiří Hrádek je vědeckým pracovníkem Centra právní komparatistiky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a právníkem Zeppelin CZ s.r.o. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (2002), dále studoval na Univerzitě v Hamburku (2000-2001), v programu LLM na Univerzitě Eberhard-Karls v Tübingene (2002-2003) a v postgraduálním programu Univerzity Karlovy (2002-2009). V letech 2002 a 2003 absolvoval vědecké pobyty v Evropském centru pro otázky občanskoprávního a pojišťovacího práva (ECTIL) ve Vídni; v roce 2007 absolvoval stáž v Evropské komisi, GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitelů. Jiří Hrádek je členem redakční rady časopisu Jurisprudence. Specializuje se na občanské a procesní právo se zvláštním zaměřením na právo deliktní. Je autorem knihy o předsmluvní odpovědnosti, spoluautorem komentářů k českému občanskému zákoníku, občanskému soudnímu řádu a publikace Deliktní právo. Pravidelně publikuje články v českých i zahraničních právních časopisech.

 

Publikace (28)

Hrádek, J., Chapter 1 (Czech Republic), in Hajnaj Z. (ed.), Comparative Analysis of National Jurisdictions and Regulations Regarding Consumer Sales and Unfair Commercial Practices, Czechia, Hungary, Poland, Romania, Slovakia, 1. vydání, Bucharest: C.H.Beck 2021

Hrádek, J., Public Interest and Strict Liability for Abnormally Dangerous Activities, in Tichý, L., Potacs, M. (eds.), Public Interest in Law, Intersentia Cambridge – Antwerp – Chicago 2021, 227-244

Hrádek, J., Komentář k § 2894 – 2919, in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kolektiv, Občanský zákoník, Komentář, Svazek VI, 2. vydání, Praha: Wolters Kluwer 2021, s. 817 – 963

Hrádek, J., Otázky stanovení výše nemateriální újmy v občanském zákoníku, in K. Žák Krzyžanková, Z. Kühn, K. Beran, P. Maršálek, J. Wintr, P. Ondřejek, J. Tryzna, Právo jako multidimenzionální fenomén, Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám, Aleš Čeněk, 2020, s. 642-649

Hrádek, J., in Beran, K., Čech, P., Dvořák, B., Elischer, D., Hrádek, J., Janeček, V., Kühn, Z., Ondřejek, P., Artificial Legal Entities: Essays on Legal Agency and Liability, Wolters Kluwer Praha 2019

Hrádek, J., Czech Republic, in Karner E., Steininger B.C. (eds.), European Tort Law 2018, de Gruyter 2019, s. 100-121

Hrádek, J., Damage caused by Product Defects and (Legitimate) Expectation Concerning Product Safety, in Petrov V.L., Tokušev V. (eds.), Sbornik naučni izsledovanie v pamet na doc. Christian Takov, Sofia 2019, Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ochridski“, s. 312-324

Hrádek, J., The Czech Republic, in Deakin, S., Koziol, H., Riss, O., Director´s &Officer´s  (D&O) Liability, Walter de Gruyter Berlin/Boston 2018, s. 109-158

Tichý, L., Hrádek, J., The Czech Republic, in Winiger, B., Karner, E., Oliphant, K. (eds.), Digest of European Tort Law, sv. 3, Essential Cases on Misconduct, Walter de Gruyter Berlin/Boston 2018, 65 s.

Hrádek, J., Co lze přičítat právnickým osobám z titulu subjektivní odpovědnosti, in Beran, K., Čech, P., Dvořák, B., Elischer, D., Hrádek, J., Janeček, V., Kühn, Z., Novotná Krtoušová, L., Ondřejek, P., Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva, Wolters Kluwer Praha 2018, s. 171-178

Beran, K., Hrádek, J., K čemu se vztahuje a co zahrnuje nedbalost v soukromém právu, Jurisprudence 1/2017, s. 14-24

Hrádek, J., Czech Republic, in Karner, E., Steininger, B.C. (eds.), European Tort Law 2016, Walter de Gruyter Berlin/Boston 2017, s. 105-130

Hrádek, J., Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku. Komentář. § 2550-2585. 1. vydání. Praha: C.H. Beck 2017, 227 s.

Hrádek, J., Czech Republic, in Karner, E., Steininger, B.C. (eds.), European Tort Law 2017, Walter de Gruyter Berlin/Boston 2017, s. 107-133

Hrádek, J., Czech Republic, in Karner, Oliphant, Steininger (eds.), European Tort Law Basic Texts, Jan Sramek Verlag 2017,  s. 65-80

Tichý, L., Hrádek, J., Deliktní právo, C.H. Beck Praha 2017, 496 s.

Hrádek, J., Vymezení smluvních typů přepravních smluv po rekodifikaci, Obchodněprávní revue 7-8/2017, s. 198-202

Chaloupecký, P., Hrádek, J., Odpovědnost za dopravní nehody a odškodnění jejich následků ve Francii, Rekodifikace a praxe 1/2016, s. 14-21

Hrádek, J., in Petr Lavický a kol., Občanský soudní řád (§ 1-250), Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů, § 7-12 (s. 33-58), § 84-89a (s. 346-376), § 103-106 (s. 428-450), Wolters Kluwer Praha 2016, s. 1063-1070

Hrádek, J., Czech Republic, in Karner, E.l, Steininger, B.C. (eds.), European Tort Law 2015, Walter de Gruyter Berlin/Boston 2016, s. 105-133

Hrádek, J., Zneužití předběžných opatření a oblast náhrady škody, in Tichý, Maslowski, Troup (eds.), Zneužití práva, Praha 2016, s. 227-239

Hrádek, J., Bell, A., The New Civil Code and Compensation for Damage: Selected Provisions in Translation, JETL 3/2016, s. 308-327

Hrádek, J., Bell, A., The New Civil Code and Compensation for Damage: Introductory Remarks, JETL 3/2016, s. 300-308

Hrádek, J. Czech Republic, in Karner, E., Steininger, B.C. (eds.), European Tort Law 2014, Walter de Gruyter Berlin/Boston 2015, s. 116-144

Hrádek, J., Regulation of Liability for Damage in the New Czech Civil Code, in ELTE LJ, New Civil Codes in Hungary and in Czech Republic, The Prague-Budapest Papers 2/2014, Budapest 2014, s. 223-232

Hrádek, J., Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo. 1. vydání Praha: Auditorium s.r.o., 2009, 214 s.

Tichý, L., Hrádek, J., Vlastník, J., Princip země původu v komunitárním právu (v kontextu legislativního vývoje směrnice o službách, Acta Universitatis Carolinae Iuridica 1/2009, s. 5-83

Hrádek, J., Předsmluvní odpovědnost: culpa in contrahendo, Jurisprudence 4/2009, s. 4-16