Úvod   ...

JUDr. Petra J. Pipková, Ph.D., LL.M.eur.

Akademičtí a vědečtí pracovníci

Vědecký pracovník Centra právní komparatistiky Právnické fakulty UK. Vystudovala práva na Univerzitě Karlově v Praze (Mgr., Ph.D.), Západočeské univerzitě v Plzni (JUDr.) a Univerzitě v Pasově v Německu (LL.M.eur.). Po ukončení studií pracovala tři roky jako vědecký asistent ve Vídni na Institutu pro evropské deliktní právo Rakouské akademie věd. Po návratu do Prahy vykonala tříletou koncipientskou praxi v advokátní kanceláři, kde se specializovala na soutěžní právo. Praxi ukončila advokátními zkouškami v roce 2015. Její výzkumná činnost se zaměřuje na soutěžní právo, zejm. jeho soukromoprávní vymáhání, a civilní právo, zejm. obligační právo. Na Právnické fakultě i tyto oblasti učí.

Publikace (7)

Pipková, P., The Public Interest in Private Enforcement of Competition Law via Damages Claims, in Tichý, L., Potacs, M. (eds.), Public Interest in Law, Intersentia Cambridge – Antwerp – Chicago 2021, 159-177

Pipková, P., Domněnka vzniku škody: potenciální nástroj ulehčení důkazní pozice poškozeného?, Obchodněprávní revue 5/2019, s. 113

Bejček, J., Petr, M., Pipková, P., Czech Republic, in Piszcz, A., Jasser, A., Legislation Covering Business-to-business Unfair Trading Practices in the Food Supply Chain in Central and Eastern European Countries, University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2019

Pipková, P., Nová úprava náhrady škody z protisoutěžních jednání I.: Aktivní a pasivní legitimace a rozsah náhrady škody, Obchodněprávní revue 11-12/2017, s. 326-334

Pipková, P., Komentář k §§: 6, 8, 1074-1082, 1088, 1099-1103, 1105-1108, 2973-2975, 2977, 2979, 2980, 2982, 2984, 2986, 2990, in Petrov J., Výtisk M., Beran V. a kol., Občanský zákoník. Komentář. Praha, C. H. Beck 2017

Tichý, L., Pipková, P., Grundrechte in Verfahrensrecht der Europäischen Union (Problematik des Beihilfeverfahrens von der Europäischen Kommission – eine Skizze), in Festschrift für Reinhold Geimer, C.H. Beck, München 2017, s. 757-764

Pipková, P., Abuse of Ownership and Similar Rights, in Potacs, M., Tichý, L, (eds.), Abuse of Law, PF UK, Praha 2017, s. 184-198

Kontakty