Home   ...

Mgr. et Mgr. Vít Zvánovec

External researchers

Vít Zvánovec is an expert of the Czech Data Protection Authority and the head of the Legislation Unit. In 1997 he graduated in the Law School of the Charles University in Prague and in 1998 he graduated in the Faculty of Arts of the Charles University in Prague, being specialized in International Relations History. He was a member of the Citizens’ and Political Rights Committee of the Czech Government Council for Human Rights. Vít Zvánovec taught Civil Law at the Law School of the Charles University in Prague. He publishes in various fields of law: constitutional law, European law, administrative law, labour law, property, and contracts.

Publications (11)

2016

Zvánovec, V., Ochrana osobních údajů v pracovním právu podle nového obecného nařízení o ochraně osobních údajů. In František Cvrček & Helena Jermanová (edd.): Metamorfózy práva ve střední Evropě V. Překrásný nový svět nebo ostrov? (Protection of Personal Data in Labor Law under the New General Data Protection Regulation. In František Cvrček & Helena Jermanová (edd.): Metamorphoses of Law in Central Europe V. A Beautiful New World or Island?) Aleš Čeněk, Plzeň 2016, 190-194.

2014

Zvánovec, V., together with Lukáš Pěsna: Zánik svěřenského fondu. In Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala (edd.): Občanský zákoník III. Komentář. (Disestablishment of Trust Fund. In Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala (edd.): Civil Code III. Commentary.) Wolters Kluwer, Prague 2014, 1263–1271

Zvánovec, V., Náležitosti svěřenského fondu. In Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala (edd.): Občanský zákoník III. Komentář. (Requirements of the Trust Fund. In Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala (edd.): Civil Code III. Commentary.) Wolters Kluwer, Prague 2014, 1209–1216

Zvánovec, V., Obezřetné investice. In Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala (edd.): Občanský zákoník III. Komentář. (Prudent investments. In Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala (edd.): Civil Code III. Commentary.) Wolters Kluwer, Prague 2014, 1163–1171

Zvánovec, V., Založení svěřenského fondu se zvláštním důrazem na oddělení majetku. In Luboš Tichý, Kateřina Ronovská a Miloš Kocí (edd.): Trust a srovnatelné instituty v Evropě, Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Establishment of a trust fund with a special emphasis on asset separation. In Luboš Tichý, Kateřina Ronovská and Miloš Kocí (edd.): Trust and comparable institutes in Europe, Centrum Legal Comparatives of the Faculty of Law of the Charles University in Prague), Prague 2014, 127–139

2009

Zvánovec, V., together with Helena Svatošová: Shromažďování ve veřejném prostoru. Svoboda nebo hrozba? (An assembly in public space. Freedom or Threat?) In Právní rozhledy 15/2009, 561–562

2008

Zvánovec, V.,  Nonnemann, F., Ochrana osobních údajů nezletilců. (Protection of Minors’ Personal Data.) In EMP-Jurisprudence 8/2008, 18 sq.

2007

Zvánovec, V., Firmy by měly zvážit, zda budou využívat kamery. Interview pro Hospodářské noviny, 5. června 2007 (Corporations should take into account whether they shall use camera systems. Interview for Hospodářské noviny 5 June 2007), 27

2006

Zvánovec, V., Jednání o revizi směrnice o pracovní době. (Negotiations about Revision of the Working Time Directive). In Zpravodaj Jednoty českých právníků 2/2006, 88­–91

2003

Zvánovec, V., S učni jednejte v rukavičkách. In Zaměstnávání dětí a mladistvých. Příloha týdeníku Ekonom 15/2003 (Apprentices: Handle with care. In Employing of children and juveniles. An annex of the weekly Ekonom 15/2003), 6–8.

2002

Zvánovec, V., Jaký by měl být nový zákoník práce? Několik poznámek. (How should the New Labour Code look like? Some remarks.) In Práce a mzda 10–11/2002, 74–80

Contacts

V. Z.