O CPK

Centrum právní komparatistiky je výzkumným pracovištěm Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jež bylo založeno v roce 2009. Výzkumný cíl Centra je systematický, srovnávací výzkum soukromého a evropského práva v nejširším slova smyslu. Imanentní součástí jeho poslání je zkoumání metodologických základů práva, zejména srovnávací analýzy. Centrum provádí základní i aplikovaný výzkum. V rámci aplikovaného výzkumu je Centrum činné jak v oblasti aplikace práva, tak legislativy. Při provádění výzkumu Centrum spolupracuje s vědeckými institucemi v rámci Evropské unie i za jejími hranicemi. Udržuje úzké kontakty s právní praxí formou stálého diskurzu ve formě konferencí, výukových projektů a znaleckých posudků.