Základní charakteristika

Centrum a jeho cíl

Centrum bylo založeno v říjnu 2009 jako výzkumné pracoviště Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jeho výzkumná činnost se soustředí na soukromé a evropské právo. Centrum se podílí na tuzemském a mezinárodním výzkumu a výuce. V čele Centra stojí jeho vedoucí a zaměstnává 3 další vědecké pracovníky a jiné odborníky. Jeho sídlo je v budově Právnické fakulty.
Svojí činností se Centrum podílí na rozvoji práva v nejširším slova smyslu. Zpracovává aktuální problematiku v oblasti soukromého práva a práva evropského. Jeho výstupy, z nichž naprostá většina je veřejně publikována, usilují o zkvalitnění právní úpravy, především prostřednictvím analýzy relevantních právních institutů, jevů a kategorií v českém právu a jiných právních řádech. Hlavní přínos Centra spočívá v příspěvku k lepšímu fungování práva jak v oblasti legislativy, tak soudnictví, a to nejen na národní úrovni.

Základní metody práce

Centrum vychází z teze, že právní vědu a výzkum nelze omezovat národním rámcem: obdobně jako jiné oblasti lidské činnosti a vědeckého zájmu jsou i oblasti právního výzkumu ve své převážné většině povahy primárně státně či národnostně neutrální. Tato neutralita ustupuje jen v případě pozitivně právního vyjádření právních pravidel regulace, která je produktem státního či nadstátního mechanismu. Věda a výzkum jsou však mezinárodní. Právní srovnání je proto základní metodou práce Centra.

V rámci svých možností se Centrum zabývá především právní kulturou anglosaskou, germánskou a románskou. To nepochybně předpokládá i příslušné jazykové vybavení, které je zohledňováno při výběru vědeckých pracovníků.
Kromě toho se Centrum zaměřuje i na ekonomickou analýzu práva a využívá i dalších interdisciplinárních přístupů, zejména zapojením poznatků a kategorií používaných sociologií a politologií.

Uskutečňování cílů

Centrum uskutečňuje své cíle ve třech základních formách – výzkumnými projekty, výukou a prostřednictvím znaleckých posudků.

Výzkumné projekty

Centrum zpracovává projekty, které předem schválí. Zaměřuje se jak na rozsáhlejší projekty „základního“ výzkumu, tak na relativně méně náročné analýzy aktuálních otázek.

Vědecké konference, vzdělávací akce

Centrum organizuje akce, na nichž prezentuje výsledky svého výzkumu, jakož i předběžné výstupy. Při těchto příležitostech pracovníci Centra a externí spolupracovníci analyzují problémy, jakož i zkoumají oprávněnost svých argumentů.

Vedle výsledků svého vlastního výzkumu (viz část II. níže) Centrum organizuje, a to i ve spolupráci s jinými akademickými a dalšími institucemi, semináře a kolokvia, například o výzkumných projektech doktorandů a zahraničních hostů Centra, příležitostně též výzkumných pracovníků jiných českých akademických institucí.

Posudková činnost

I mimo vlastní projekty může Centrum na žádost zpracovat odborný posudek k určité, především aktuální problematice, která patří do oblasti jeho výzkumu.

Výstupy

Publikace

Publikace jsou přirozeně hlavním výstupem Centra. Centrum publikuje též část svých výsledků na vlastní webové stránce. Většina publikací má formu monografií, sborníků z konferencí, časopiseckých článků a referátů.

Vzdělávání

V závislosti na svých kapacitách a oblasti svých znalostí pracovníci Centra provádějí výuku a jinou vzdělávací činnost.

Financování

Pracovníci Centra jsou zaměstnanci Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a jejich plat a jiné požitky a výdaje jsou součástí rozpočtu Právnické fakulty. Centrum získává též prostředky z jiných zdrojů. Hotové náklady jsou financovány zčásti z rozpočtu Právnické fakulty a zčásti (zejména cestovní výdaje) z jiných zdrojů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *