Fóra CPK

Náhrada za duševní útrapy při úmrtí blízké osoby – multidimenzionální model a úvahy nad recentní reformou maďarského práva

První rozsudky a vybrané otázky k novému rakouskému zákonu o odpovědnosti za vadné plnění

Koexistence více užívacích (požívacích) práv na (k) téže věci a způsoby jejího řešení

Vztah svěřenského nástupnictví a ochrany nepominutelných dědiců

Skrytá ujednání ve smlouvách a jejich výklad

Zmeškání procesního úkonu, jeho podstata a následky

Odpovědnost za psychickou újmu při zneužívání dětí

Aliud aneb plnění jiné věci

Justice in Legal Interpretation

Odpovědnost podniků za porušení základních lidských práv v dodavatelských řetězcích