Publikace

Počet publikací: 476
Rok vydání: 2023, 2022 , 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 , 2015, 2014 , 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 , 2000, 1999, 1998, 1995, 1994, 1992, 1990, 1989, 1988, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1979, 1976,

2023

Tichý, L., Překlad. Thomas Pfeiffer, Vývoj práva kupní smlouvy v Evropě, Obchodněprávní revue, 3/2023, s. 153-159


Tichý, L., Ownership Without Owner in the Czech Trust. European Review of Private Law, 4/2023, s. 701-722


Tichý, L., Překlad. Wolfgang Wurmnest, Dědění nároků z porušení osobnostních práv z komparativního hlediska, Bulletin Advokacie č. 9/2023, s. 24-29


Tichý, L., Nekrolog. Odešel velikán evropského soukromého práva (K úmrtí prof. Jürgena Basedowa). Právník č. 8/2023, s. 779-780


Tichý, L., Recenze. J. Handrlica, Úvod do mezinárodního práva správního, Právník 7/2023, s. 682-685


Tichý, L., O veřejném zájmu v právu, Jurisprudence 2/2023, s. 1-11


Tichý, L., Překlad. W. H. Roth, Soukromoprávní vynucování evropského soutěžního práva: Judikatura Courage a směrnice 2014/104/EU, Obchodněprávní revue 2/2023, s. 285-297


Tichý, L., Překlad. G. Kodek, Námitka v občanském právu – od římské exceptio po moderní nástroj právní ochrany, Právní rozhledy 10/2023, s. 356-361


Tichý, L., Recenze. A. Hatje, P.-Ch. Müller-Graff (Hrsg.), Enzyklopädie Europarecht, 2. vyd. 2021, 18059 s., Právník 5/2023, s. 450-468


Hrádek, J., Změny spotřebitelského práva ve vztahu k poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb, Jurisprudence 1/2023, s. 11- 20.


Tichý, L., Překlad A. Stadler, Transpozice směrnice o zástupných (hromadných) žalobách, Právní rozhledy 3/2023


Tichý, L., Překlad H. Eberhard, Soudní aktivismus a soudní zdrženlivost v judikatuře rakouského Ústavního soudního dvora, Právník 2/2023, 89–102.


2022

Tichý, L. (ed.), Žaloby ve veřejném zájmu v českém, německém, rakouském a portugalském právu (Popular Actions in Czech, German, Austrian and Portuguese Law), Praha, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022, 256


Tichý, L., Deliktsrechtlicher Schutz der Forderungsrechte im tschechischen Recht – Eine Skizze, in H. Grothe, P. Mankowski (eds.), Festschrift Für Christian von Bar, München 2022, 387-398.


Tichý, L., in Občanský zákoník. Komentář. Svazek III., 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer 2022, komentář k §1400-1410, §1417-1435, § 1438-1447, §1463-1467 a § 1471-1474


Tichý, L., nekrolog: Za Petrem Mankowskim, Právník 5/2022, 475–477


Tichý, L., nekrolog: Zemřel velký komparatista (ohlédnutí za prof. Ulrichem Drobnigem), Právník 5/2022, 473–475


Tichý, L., překlad A. Frössel, Autonomie vůle versus veřejné zájmy v občanskoprávním řízení (podnět pro české procesní právo), Právník 8/2022, 791–802


Tichý, L., překlad E. A. Kramer, Latinské právnické výrazy („regulae iuris“, maximy) a aplikace práva, Právník 8/2022, 803–810


Tichý, L., překlad Chr. Müller–Graff, Rozsudek německého Spolkového ústavního soudu ve věci PSPP – Poučení pro budoucnost evropského právního společenství, Právník 11/2022, 1111–1121


Tichý, L., překlad: Streinz, R., „Jednotni v rozmanitosti“: požadavky na EU jako právní společenství státu, Právník 6/2022, 578–588


Tichý, L., Schaden durch Gebäude nach tschechischem, deutschem und österreichischem Recht, in Peifer et al (eds.) Festschrift für Haimo Schack, Tübingen, 2022, 1122–1136


Tichý, L., Tomáš Dumbrovský, Czech Republic, in Griller, Stefan (ed.), Member States’ Constitutions and EU Integration, Oxford: Hart Publishing, 2022


Tichý, L., Tomáš Troup, K základním otázkám svěřenského fondu (reakce na kritiku), Bulletin advokacie 1-2/2022, 51–60


Tichý, L., Žaloby ve veřejném zájmu (Actions in the Public Interest), in Tichý, L. (ed.), Žaloby ve veřejném zájmu v českém, německém, rakouském a portugalském právu, Praha, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022, 43–144


Tichý, L., Překlad B. Winniger, Objektivní a subjektivní protiprávnost. Švýcarské specifikum anebo ptakopysk, Jurisprudence 6/2022, 28–36


Tichý L., O kumulaci nároku na náhradu škody a konkurenci právních norem, Bulletin advokacie 3/2022, 22–29


Tichý, L., Troup, T., K základním otázkám svěřenského fondu (reakce na kritiku), Bulletin advokacie 1–2/2022, 51–60


Simon, R., Country reports- Czech Republic,  In Wais H. / Pfeiffer Th. (eds.), Judicial Review of Commercial Contracts – A Handbook, C.H. Beck, (In Gemeinschaft mit Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden und Hart Publishing, Oxford), 500 s., ISBN 978-3-406-74398-6, s. 9-35


Tichý, L., Dumbrovský, T., Czech Republic, in Griller, Stefan (ed.), Member States’ Constitutions and EU Integration, Oxford: Hart Publishing, 2022, 59–89


Tichý, L. (ed.), Žaloby ve veřejném zájmu v českém, německém, rakouském a portugalském právu (Popular Actions in Czech, German, Austrian and Portuguese Law), Praha, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022, 256


Tichý, L., Deliktsrechtlicher Schutz der Forderungsrechte im tschechischen Recht – Eine Skizze, in H. Grothe, P. Mankowski (eds.), Festschrift Für Christian von Bar, München 2022, 387-398.


Tichý, L., in Občanský zákoník. Komentář. Svazek III., 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer 2022, komentář k §1400-1410, §1417-1435, § 1438-1447, §1463-1467 a § 1471-1474


Tichý, L., nekrolog: Za Petrem Mankowskim, Právník 5/2022, 475–477


Tichý, L., nekrolog: Zemřel velký komparatista (ohlédnutí za prof. Ulrichem Drobnigem), Právník 5/2022, 473–475


Tichý, L., překlad A. Frössel, Autonomie vůle versus veřejné zájmy v občanskoprávním řízení (podnět pro české procesní právo), Právník 8/2022, 791–802


Tichý, L., překlad E. A. Kramer, Latinské právnické výrazy („regulae iuris“, maximy) a aplikace práva, Právník 8/2022, 803–810


Tichý, L., překlad Chr. Müller–Graff, Rozsudek německého Spolkového ústavního soudu ve věci PSPP – Poučení pro budoucnost evropského právního společenství, Právník 11/2022, 1111–1121


Tichý, L., překlad: Streinz, R., „Jednotni v rozmanitosti“: požadavky na EU jako právní společenství státu, Právník 6/2022, 578–588


Tichý, L., Schaden durch Gebäude nach tschechischem, deutschem und österreichischem Recht, in Peifer et al (eds.) Festschrift für Haimo Schack, Tübingen, 2022, 1122–1136


Tichý, L., Tomáš Dumbrovský, Czech Republic, in Griller, Stefan (ed.), Member States’ Constitutions and EU Integration, Oxford: Hart Publishing, 2022


Tichý, L., Tomáš Troup, K základním otázkám svěřenského fondu (reakce na kritiku), Bulletin advokacie 1-2/2022, 51–60


Tichý, L., Žaloby ve veřejném zájmu (Actions in the Public Interest), in Tichý, L. (ed.), Žaloby ve veřejném zájmu v českém, německém, rakouském a portugalském právu, Praha, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022, 43–144


Tichý, L., Překlad B. Winniger, Objektivní a subjektivní protiprávnost. Švýcarské specifikum anebo ptakopysk, Jurisprudence 6/2022, 28–36


Tichý L., O kumulaci nároku na náhradu škody a konkurenci právních norem, Bulletin advokacie 3/2022, 22–29


Tichý, L., Troup, T., K základním otázkám svěřenského fondu (reakce na kritiku), Bulletin advokacie 1–2/2022, 51–60


Simon, R., Country reports- Czech Republic,  In Wais H. / Pfeiffer Th. (eds.), Judicial Review of Commercial Contracts – A Handbook, C.H. Beck, (In Gemeinschaft mit Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden und Hart Publishing, Oxford), 500 s., ISBN 978-3-406-74398-6, s. 9-35


Tichý, L., Dumbrovský, T., Czech Republic, in Griller, Stefan (ed.), Member States’ Constitutions and EU Integration, Oxford: Hart Publishing, 2022, 59–89


2021

Tichý, L., Ke dvěma základním otázkám odpovědnosti za škodu způsobenou budovou, Bulletin advokacie 10/2021, 15–20


Pipková, P., Promlčení práva na náhradu škody způsobené protisoutěžním jednáním, Obchodněprávní revue 4/2021, s. 229-243


Hrádek, J., Czech report on Tort Law 2020 in E. Karner, B. Steininger (eds.) European Tort Law 2020, Berlin: De Gruyter 2021, s. 94-122


Hrádek, J., Komentář k § 2894 – 2919, in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kolektiv, Občanský zákoník, Komentář, Svazek VI, 2. vydání, Praha: Wolters Kluwer 2021, s. 817 – 963 55 (Commentary to the Civil Code, art. 3036 and 3037).


Tichý, L., Komentář k § 3036 a 3037 občanského zákoníku, in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kolektiv, Občanský zákoník, Komentář, Svazek VI, 2. vydání, Praha: Wolters Kluwer 2021, 52–55


Tichý, L., O rovnosti členských států EU, Jurisprudence 3/2021, 13–24


Bezemek, Ch., Dumbrovský, T., The Concept of Public Interest, in Tichý, L., Potacs, M. (eds.), Public Interest in Law, Intersentia Cambridge – Antwerp – Chicago 2021, 3-21


Hrádek, J., Public Interest and Strict Liability for Abnormally Dangerous Activities, in Tichý, L., Potacs, M. (eds.), Public Interest in Law, Intersentia Cambridge – Antwerp – Chicago 2021, 227-244


Frössel, A., Troup, T., Public Interest in Insolvency Law, in Tichý, L., Potacs, M. (eds.), Public Interest in Law, Intersentia Cambridge – Antwerp – Chicago 2021, 247-270


Simon, R., Consumer Protection and Public Interest, in Tichý, L., Potacs, M. (eds.), Public Interest in Law, Intersentia Cambridge – Antwerp – Chicago 2021, 271-287


Pipková, P., The Public Interest in Private Enforcement of Competition Law via Damages Claims, in Tichý, L., Potacs, M. (eds.), Public Interest in Law, Intersentia Cambridge – Antwerp – Chicago 2021, 159-177


Maslowski, S., Public Interest as a Potential Limit to Freedom of Movement and Residence of EU Citizens, in Tichý, L., Potacs, M. (eds.), Public Interest in Law, Intersentia Cambridge – Antwerp – Chicago 2021, 139-156


Tichý, L., Public Interest and its Importance in Law, in Tichý, L., Potacs, M. (eds.), Public Interest in Law, Intersentia Cambridge – Antwerp – Chicago 2021, 25–42


Tichý, L., Lis Pendens in the Brussels Ia Regulation with Regard to Third Countries, in A. Trunk, N. Hatzimihail (eds.), EU Civil Procedure Law and Third CountrieWhich Way Forward?, Nomos, Baden–Baden 2021, 95–125


Tichý, L., Potacs, M. (eds.), Public Interest in Law, Intersentia Cambridge – Antwerp – Chicago, 2021, 367


2020

Hrádek, J., Csehország in Z. Hajnal, V. Szikora, A Fogyasztoi adásvétel és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tagállami szabályozásának összehasolíto elemzése, Fönc Média BT 2020, ISBN 978-963-490-256-0, s. 11 – 35

Hrádek, J., Czechia in Z. Hajnal ed., Comparative Aanalysis of National Jurisdictions Regarding Consumer Sales and Unfair Commercial Practices, C.H.Beck 2020, ISBN 978-606-18-1051-2, s. 7 – 35


Ondřejová, E., Mohou koronavirová opatření zapříčinit změnu obvyklého bydliště nezletilých dětí?, pravniprostor.cz, 9.7.2020


Ondřejová, E., Jste matka cizinka. Nechcete přijít o dítě. Čeká Vás uvěznění v České republice do 18ti let věku dítěte? epravo.cz, 4.9.2020


Tichý, L., recenze, v. Bar/Mankowski, Internationales Privatrecht, Band 2: Besonderer Teil. Mnichov: C.H. Beck 2019, 1099, Právník 11/2020, 890–894


Tichý, L., překlad článku Mankowského, Právní kultura – na příkladu právní kultury Spolkové republiky Německo, Právník 7/2020, 567–581


Tichý, L., recenze, Ernst Karner, Alexander Longin, Vertragsstrafe und Schadenspauschalierung, Wien, Jan Sramek Verlag 2020, 240, Bulletin advokacie 9/2020, 73–74


Tichý, L., Doporučuje se obnovení právnických sjezdů?, Bulletin advokacie 7–8/2020, 85–92


Tichý, L., Prescription in Tort Law outlined – Czech Republic, in I. Gilead, B. Askeland (eds.), Prescription in Tort Law, Analytical and Comparative Persectives, Cambridge: Intersentia 2020, 215–242


Tichý, L., překlad článku F. Hofmanna, Vliv digitalizace a umělé inteligence na soukromé právo. Řešení technických rizik, Obchodněprávní revue 3/2020, 200–209


Tichý, L., Staatengleichheit in der EU aus der nationalen Perspektive, Europarecht 5/2020, 501–522


Tichý, L., recenze Helmut Koziol, Österreichisches Haftpflichtrecht. Sv. I. Obecná část, 4. vyd., Jan Sramek Verlag, Vídeň 2020, 1002, Právní rozhledy 15–16/2020, 561–563


Tichý, L., Fremdes Recht im Revisionsverfahren (Eine rechtsvergleichende Skizze über die Revisibilität des ausländischen Rechts), in Chr. Benicke/Huber, National, International, Transnational: Harmonischer Dreiklang im Recht, Feschrift für Herbert Kronke zum 70. Geburtstag, Gieseking Verlag 2020, 585–599


Tichý, L., Troup, T., překlad článku R. Uerpmann–Wittzacka, Veřejný zájem jako klíčový pojem či prázdná floskule, Správní právo 3/2020, 176–188


Tichý, L., Ke čtyřem základním otázkám nemajetkové újmy, Právník 8/2020, 618–640


Tichý, L., překlad článku U. Kischela, Jak normativní je právní komparatistika?, Časopis pro právní vědu a praxi 2/2020, 171–187


Tichý, L., překlad článku K. Siehra, Zpětný odkaz v evropském mezinárodním právu soukromém, Právník 7/2020, 529–539


Tichý, L., Non–pecuniary damage and its compensation, in Karner, Magnus, Spier, Widmer (eds.), Essays in Honour of Helmut Koziol, Wien: Jan Sramek Verlag, 2020, 189–224


Hrádek, J., Otázky stanovení výše nemateriální újmy v občanském zákoníku, in K. Žák Krzyžanková, Z. Kühn, K. Beran, P. Maršálek, J. Wintr, P. Ondřejek, J. Tryzna, Právo jako multidimenzionální fenomén, Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám, Aleš Čeněk, 2020, s. 642-649


Dumbrovský, T., Ústavní cykly a normativnost společenského kontextu ústavní transformace, in K. Žák Krzyžanková, Z. Kühn, K. Beran, P. Maršálek, J. Wintr, P. Ondřejek, J. Tryzna, Právo jako multidimenzionální fenomén, Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám, Aleš Čeněk, 2020, s. 355-362


Tichý, L., Dumbrovský, T., Czech Republic. In: Griller, Stefan (ed.), Member States´Constitutions and EU Integration. Oxford: Hart Publishing 2020, 365–458


Tichý, L., Vlastnictví bez vlastníka v českém svěřenském fondu (skica na margo trustu v českém právu), Bulletin advokacie 3/2020, 22–28


Tichý, L., Henčeková,, překlad článku Rainera Kulmse, Úvod do práva blockchainů, Obchodněprávní revue 1/2020, 26–35


Tichý, L., Cizí právo v dovolacím řízení, Právník 3/2020, 224–237


Henčeková, S., Ještě jednou k anexi Krymu a ke svobodě projevu hoteliéra (tentokrát z Německa). Jiné právo, 26. února 2020. Dostupné na: https://jinepravo.blogspot.com/2020/02/jeste-jednou-krym.html


2019

Hrádek, J., in Beran, K., Čech, P., Dvořák, B., Elischer, D., Hrádek, J., Janeček, V., Kühn, Z., Ondřejek, P., Artificial Legal Entities: Essays on Legal Agency and Liability, Wolters Kluwer Praha 2019


Hrádek, J., Czech Republic, in Karner E., Steininger B.C. (eds.), European Tort Law 2018, de Gruyter 2019, s. 100-121


Hrádek, J., Damage caused by Product Defects and (Legitimate) Expectation Concerning Product Safety, in Petrov V.L., Tokušev V. (eds.), Sbornik naučni izsledovanie v pamet na doc. Christian Takov, Sofia 2019, Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ochridski“, s. 312-324


Tichý, L., Nachruf auf Zdeněk Kučera, Problemy Prawa Prywatnego Miedzynarodowego, Tom 23, Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego, Katowice 2019, 9–11


Tichý, L., Standard of Proof: Fundamental Problems Through the Perspective of Comparative Analysis, in L. Tichý (ed.), Standard of Proof in Europe, Mohr Siebeck, Tübingen, 2019, 287–316


Troup, T., Tichý, L., překlad článku R. Borka, Platby zajištěným věřitelům v německém insolvenčním odpůrčím právu, Bulletin advokacie 6/2019, s. 37-42


Troup, T., Obranné námitky odpůrce v insolvenčním odpůrčím právu, Bulletin advokacie 4/2019, s. 45-52


Tichý, L., Problematika litispendence a jejich následků v nařízení Brusel I bis i ve vztahu k třetím státům, Právník 11/2019, 1010–1030


Tichý, L., Míra důkazu – základní problémy z hlediska srovnávací analýzy, Právník 12/2019, 1109–1135


Tichý, L., Foreword, in Simon, R., Müllerová, H. (eds.), Efficient Collective Redress Mechanisms in Visegrad 4 Countries: An Achievable Target? Praha: Institute of State and Law of the Czech Academy of Sciences 2019, 1–11


Tichý, L., The Borderlines of Tort Law in the Czech Republic, in Miquel–Martin–Casals (ed.), The Borderlines of Tort Law: Interactions with Contract Law, Intersentia, Cambridge 2019, 45–67


Tichý, L., recenze, Magnus Ulrich – Mankowski Peter (eds.), Brussels I bis Regulation, Köln: Otto Schmidt, 2016, 1163, Právník 6/2019, 608–610


Tichý, L., Deliktněprávní ochrana pohledávky (na okraj žaloby na náhradu škody – konkurenční prostředek právní ochrany znevýhodněného věřitele), Bulletin advokacie 4/2019, 34–41


Bejček, J., Petr, M., Pipková, P., Czech Republic, in Piszcz, A., Jasser, A., Legislation Covering Business-to-business Unfair Trading Practices in the Food Supply Chain in Central and Eastern European Countries, University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2019


Pipková, P., Domněnka vzniku škody: potenciální nástroj ulehčení důkazní pozice poškozeného?, Obchodněprávní revue 5/2019, s. 113


Balarin, J., Janoušková, A., K fenoménu hromadné žaloby. Právní rozhledy 13-14/2019, s. 489


Balarin, J., Consumer collective redress in the Czech Republic: Current situation and perspectives, in Simon, R., Müllerová, H. (eds.), Efficient Collective Redress Mechanisms in Visegrad 4 Countries: An Achievable Target? Praha, Institute of State and Law of the Czech Academy of Sciences, 2019, s. 56-68


Balarin, J., Standard of Proof in Czech Civil Procedure, in Tichý, L. (ed.), Standard of Proof in Europe, Mohr Siebeck, Tübingen, 2019, s. 161-180


Maslowski, S., EU citizenship and categorization of EU migrants, in Approaching Religion,  9,  1-2/2019,  s. 27-40. Retrieved from https://journal-fi/ar/article/view/77756 (open-access, ERIH plus, Web of Science)


Tichý, L., Preventive Liability and System of Sanctions in Tort Law, in F. Hofmann, F. Kurz (eds.), Law of Remedies: A European Perspective, Intersentia, Cambridge–Antwerp–Chicago, 2019, 169–193


Tichý, L., Troup, T., překlad článku A. Frössela, K protiprávnosti vědomého zásahu do obligačního práva na nabytí nemovitosti, Právník 10/2019, 934–950


Tichý, L., překlad článku M. Brinkmanna, Vývoj insolvenčního práva v EU, Obchodněprávní revue 10/2019, 251–257


Tichý, L., Trust im kontinentalen Recht – Eine Skizze am Rande eines Mythos auf Grund der tschechischen Fiducia. In Festschrift für Karsten Schmidt zum 80. Geburstag, Band II, C.H. Beck, München 2019, 521–532


Tichý, L., Standard of Proof: Fundamental Problems Through the Perspective of Comparative Analysis,Tichý, L. (ed.), Standard of Proof in Europe, Mohr Siebeck, Tübingen 2019, 287–316


Tichý, L., Samaritánská povinnost v deliktním občanském právu – ideál či skutečnost?, Právník 7/2019, 621–644


Tichý, L., Consumer Law and Policy – Czech Republic, in H.–W. Micklitz, E. Hondius, T. van Mierlo, T. Roethe (eds.), The Fathers and Mothers of Consumer Law and Policy in Europe (The Foundational Years 1950 – 1980), EUI Florencie 2019, 100–108


Ondřejová, E., Je výše výživného na dítě informací ve veřejném zájmu? Co vše lze z rozvodového sporu zveřejnit?, epravo.cz, 21. 2. 2019


Henčeková, S., The Normative Force of the Factual, As Derived from Examples in Czech Case-Law (March 23, 2019). Charles University in Prague, Faculty of Law, Research Paper No. 2019/I/4. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3360532


Tichý, L., recenze, Mankowski Peter (ed.), Commercial Law. Article–by–Article Commentary (Hart, Beck, Nomos, 2019), Obchodněprávní revue 3/2019, 65–66


Tichý, L., překlad článku Petera Gottwalda, Dovolání podle německého práva. Spolkový soudní dvůr mezi zajišťováním právní jistoty a individuální spravedlností, Bulletin advokacie 1–2/2019, 49–56


Tichý, L., Troup, T., překlad článku Andrease Spickhoffa, Poučovací povinnost soudu v hodnotovém systému německého civilního procesního práva, Bulletin advokacie 3/2019, s. 20-24


Tichý, L., Pipková, P., Kocí, M., Program shovívavosti (leniency) – nové paradigma v českém právu hospodářské soutěže – podstata a dílčí bilance, Právník 3/2019, 245–282


Tichý, L., Komentář k čl. 11 a 12 Nařízení Řím II, in U. Magnus, Mankowski (eds.), European Commentaries on Private International Law, Rome II Regulation, Commentary, Otto Schmidt, 2019, 363–408


Balarin, J., Míra důkazu a důkazní břemeno v kontextu hodnocení důkazů v soudní praxi. Bulletin advokacie, č. 1-2/2019, s. 25-33


2018

Hrádek, J., Co lze přičítat právnickým osobám z titulu subjektivní odpovědnosti, in Beran, K., Čech, P., Dvořák, B., Elischer, D., Hrádek, J., Janeček, V., Kühn, Z., Novotná Krtoušová, L., Ondřejek, P., Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva, Wolters Kluwer Praha 2018, s. 171-178


Tichý, L., Hrádek, J., The Czech Republic, in Winiger, B., Karner, E., Oliphant, K. (eds.), Digest of European Tort Law, sv. 3, Essential Cases on Misconduct, Walter de Gruyter Berlin/Boston 2018, 65 s.


Hrádek, J., The Czech Republic, in Deakin, S., Koziol, H., Riss, O., Director´s &Officer´s  (D&O) Liability, Walter de Gruyter Berlin/Boston 2018, s. 109-158


Maslowski, S., The fears that undermine EU internal migration, Journal OIKOS LIETUVIŲ MIGRACIJOS IR DIASPOROS STUDIJOS, 2018 Nr. 2 (26), Vytauto Didžiojo universitetas, 2018, s. 7-18


Leška, R.,  Ondřejová, E.,  Základy marketingového práva a práva duševního vlastnictví. Fundamentals of Marketing Law and Intellectual Property Law. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018, 138 s.


Tichý, L., Nařízení 864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II). Komentář.. Praha : C. H. Beck, 2018, 272


Tichý, L., překlad článku H. J. Sonnenbergera, Dílčí reforma francouzského Code civil, Jurisprudence 4/2018, 3–10


Tichý, L., překlad článku H. Koziola, Flexibilní systém – zlatá střední cesta zákonodárství a právní nauky, Právník 9/2018, 738–749


Tichý, L., překlad článku R. Magnuse, Nároky na vrácení – samostatná právní kategorie? Právník 9/2018, 738–748


Tichý, L., Brexit a některé jeho následky, Bulletin advokacie, 7–8/2018, 39–45


Ondřejová, E., Platím výživné 5.000 Kč a dcera nemá šaty od Diora?, pravniprostor.cz, 20.9.2018


Maslowski S., Migranti z Mayotte, druhořadí občané? In Kovářová, E., Melecký, L. and Staníčková, M. (eds.), Sborník ze 4. mezinárodní konference o evropské integraci 2018. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2018, s. 1009-1016


Simon R., Ochrana spotřebitele – instrumenty veřejného a soukromého práva,  in Dvořák, J. a kol., Soukromé právo 21. století, Praha : Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 292-303 (vyšlo 2018)


Ondřejová E., Předběžná povaha předběžných opatření,  in Dvořák, J. a kol., Soukromé právo 21. století, Praha : Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 445-453 (vyšlo 2018)


Ondřejová E., Schneider J., Právo na překlad rozhodnutí soudů do cizího jazyka, pravniprostor.cz, 9.4.2018


Ondřejová E.,  Chrenovský B., Einarsson proti Islandu – urážka na sociálních sítích, epravo.cz, 3.5.2018


Tichý L., Účel kogentních předpisů v soukromém právu a míra jejich přísnosti – úvodní skica, in Dvořák, J. a kol., Soukromé právo 21. století, Praha : Wolters Kluwer ČR, 2017, 3–18 (vyšlo 2018)


Tichý L., Otázka skutková a otázka právní v procesním právu jako předpoklad dovolání (skica o neviditelném problému, in Jan Dvořák, Alena Macková (eds.), Pocta Aleně Winterové k 80. narozeninám, Praha 2018, 419–433


Dumbrovský, T., Sankce podle čl. 7 SEU, Od izolace porušujícího státu k ochraně občanů EU, in L. Tichý (ed.), Evropský delikt, Porušení základních hodnot Evropské unie členským státem a unijní sankční mechanismus, Praha 2017, 207-235 – vyšlo 2018


Ondřejová, E., Užití náboženských symbolů a postav v reklamě – Ježíš a Marie v reklamě na oblečení, epravo.cz, 13.3.2018


Tichý, L., Povaha a předpoklady odpovědnosti členského státu podle čl. 7 SEU, in L. Tichý (ed.), Evropský delikt, Porušení základních hodnot Evropské unie členským státem a unijní sankční mechanismus, Praha 2017, 99–121


Tichý, L., Neuspokojivé řešení smluvní odpovědnosti za škodu v o.z. (plaidoyer za předvídatelnost škody), Bulletin advokacie 3/2018, 20–26


Tichý, L. (ed.), Evropský delikt, Porušení základních hodnot Evropské unie členským státem a unijní sankční mechanismus, Praha 2017, 257


Tichý, L., překlad U. Magnus, Porušení smlouvy a prostředky právní ochrany, zejména náhrad a škody (srovnání CISG, německého a evropského práva), Obchodněprávní revue, 2/2018, 46–54


Dumbrovský, T., EU Integration and the Czech Constitution: Assertive Judiciary and Baffled Administration, in Stefan Griller, Monica Claes, and Lina Papadopoulou (eds) Member States’ Constitutions and EU Integration. Hart, Oxford forthcoming 2018 (with Tichý, L.).


Ondřejová E., Blog: CzechFamilyLaw.wordpress.com


Ondřejová E., Blog: pravarodicu.cz


Ondřejová E., Blog: CzechDefamationLaw.wordpress.com


2017

Hrádek, J., Vymezení smluvních typů přepravních smluv po rekodifikaci, Obchodněprávní revue 7-8/2017, s. 198-202


Tichý, L., Hrádek, J., Deliktní právo, C.H. Beck Praha 2017, 496 s.


Hrádek, J., Czech Republic, in Karner, Oliphant, Steininger (eds.), European Tort Law Basic Texts, Jan Sramek Verlag 2017,  s. 65-80


Hrádek, J., Czech Republic, in Karner, E., Steininger, B.C. (eds.), European Tort Law 2017, Walter de Gruyter Berlin/Boston 2017, s. 107-133


Hrádek, J., Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku. Komentář. § 2550-2585. 1. vydání. Praha: C.H. Beck 2017, 227 s.


Beran, K., Hrádek, J., K čemu se vztahuje a co zahrnuje nedbalost v soukromém právu, Jurisprudence 1/2017, s. 14-24


Hrádek, J., Czech Republic, in Karner, E., Steininger, B.C. (eds.), European Tort Law 2016, Walter de Gruyter Berlin/Boston 2017, s. 105-130


Maslowski, S.,  Význam ohrožení veřejného pořádku ve využívání svobody volného pohybu občanů Evropské unie, in Beran, K., Večeřa, M. (eds.), Soukromé a veřejné v kontextu institucionální a normativních proměn práva, Čeněk, Plzeň 2017, s. 440-452


Tichý, L., Pipková, P., Grundrechte in Verfahrensrecht der Europäischen Union (Problematik des Beihilfeverfahrens von der Europäischen Kommission – eine Skizze), in Festschrift für Reinhold Geimer, C.H. Beck, München 2017, 757–764


Tichý, L., recenze Behrens, Europäisches Marktöffnungs– und Wetbewerbsrecht, in Bulletin advokacie 9/2017, 55–58


Tichý, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží). Komentář. Praha 2017, C. H. Beck, 440


Ondřejová, E., Určení otcovství po rozvodu, od kterého neuplynulo 300 dní, epravo.cz, 30.11.2017


Ondřejová, E., Další korekce rozhodnutí Delfi proti Estonsku – pomluva a komentáře -Pihl proti Švédsku,pravniprostor.cz, 27.3.2017


Balarin, J., Komentář k § 2430 – 2482, in Petrov J., Výtisk M., Beran V. a kol., Občanský zákoník. Komentář. Praha, C. H. Beck 2017


Simon, R., Transposition of the Mortgage Credit Directive into Hungarian and Czech law – The Problem of Credit Intermediaries , 4/2017 EuCML  – Journal of European Consumer and Market Law


Simon, R., Implementace směrnice 2013/11/EU o alternativním řešení spotřebitelských sporů v Maďarsku, Soukromé právo, č. 7-8/2017


Simon, R., Study for the Fitness Check of EU consumer and marketing law – country report Czech Republic, European Union, 2017 EN PDF/Volume_03 cataloge nr DS-02-17-433-EN-N, ISBN 978-92-79-68439, s. 241-286, http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59332 published 29.5.2017


Pipková, P., Abuse of Ownership and Similar Rights, in Potacs, M., Tichý, L, (eds.), Abuse of Law, PF UK, Praha 2017, s. 184-198


Pipková, P., Komentář k §§: 6, 8, 1074-1082, 1088, 1099-1103, 1105-1108, 2973-2975, 2977, 2979, 2980, 2982, 2984, 2986, 2990, in Petrov J., Výtisk M., Beran V. a kol., Občanský zákoník. Komentář. Praha, C. H. Beck 2017


Pipková, P., Nová úprava náhrady škody z protisoutěžních jednání I.: Aktivní a pasivní legitimace a rozsah náhrady škody, Obchodněprávní revue 11-12/2017, s. 326-334


Henčeková, S., Is the Prohibition of Abuse of Law a Legal Principle? , in Potacs, M., Tichý, L. (eds.),  Abuse of Law, PF UK, Praha 2017, 57-74


Henčeková, S., Is the Prohibition of Abuse of Law a Legal Principle? (April 5, 2017). Charles University in Prague Faculty of Law Research Paper No. 2017/I/2, https://ssrn.com/abstract=2954373


Henčeková, S., Mrva, M., Hodnotový pluralizmus a Civilný sporový poriadok. In Právny pluralizmus a pojem práva. Bratislava: Ústav štátu a práva, 2017, s. 74–84


Henčeková, S., Mrva, M., Zákaz zneužitia práva v nových procesných poriadkoch. In Bulletin Slovenskej Advokácie 9/2017, s. 20–28


Troup, T., Frössel, A.,  Abuse of Principle of Creditor Autonomy in Insolvency Proceedings, in European Review of Private Law, 4/2017, 717-763


Troup, T., Frössel, A., Abuse of Principle of Creditor Autonomy in Insolvency Proceedings, in Potacs, M., Tichý, L. (eds.), Abuse of Law, PF UK, Praha 2017, 199-233


Maslowski, S., Abuse of Social Assistance by Union Citizens on the Move, in Potacs, M., Tichý, L. (eds.),  Abuse of Law, PF UK, Praha 2017, 308-328


Maslowski, S., The Future of Freedom of Movement of Economically Inactive Union Citizens in Book of proceedings 17th International Scientific Conference on Economic and Social Development –“The Legal Challenges of Modern World”, Z. Primorac, M. Cingula (Eds.), Split 2017


Maslowski, S., Freedom of Movement of Union Citizens in the Outermost Regions of the EU in Economic and Social Development : Book of Proceedings, Przygoda M., Cingula M., Li. Y. (eds.), Varšava, 2017, s. 247-253


Dumbrovský, T., Europe’s Constitutional Identity, IACL Blog, forthcoming 2017


Dumbrovský, T., Účel a variabilita sankcí podle čl. 7 SEU (Purpose and Variability of Sanctions under Art. 7 TEU), in L. Tichy, A. Hatje (eds.), European Delict, Charles University, Prague forthcoming 2017.


Dumbrovský, T., Insulate or Compel? Tailored Sanctions as Democracy Catalyst under Article 7 TEU, Europarecht, forthcoming 2017


Tichý L., Abuse of Law and its Consequences, in Potacs, M., Tichý, L, (eds.), Abuse of Law, PF UK, Praha 2017, 19–56


Potacs M., Tichý L. (eds.), Abuse of Law, PF UK, Praha 2017, 368


Tichý L., překlad Dieter Martiny, Práva dítěte v rodinném právu – evropské tendence, Právník 9/2017, 737–750


Tichý L., Pipková J., Grundrechte in Verfahrensrecht der Europäischen Union (Problematik des Beihilfeverfahrens von der Europäischen Kommission – eine Skizze), in Festschrift für Reinhold Geimer, C.H. Beck, München 2017, 757–764


Tichý L., překlad E A. Kramer, Základní problémy právní recepce, Právník 5/2017, 396–415


Tichý L., Jiří Hrádek J., Deliktní právo. C. H. Beck, Praha 2017, 4962016

Hrádek, J., Czech Republic, in Karner, E.l, Steininger, B.C. (eds.), European Tort Law 2015, Walter de Gruyter Berlin/Boston 2016, s. 105-133


Hrádek, J., in Petr Lavický a kol., Občanský soudní řád (§ 1-250), Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů, § 7-12 (s. 33-58), § 84-89a (s. 346-376), § 103-106 (s. 428-450), Wolters Kluwer Praha 2016, s. 1063-1070


Chaloupecký, P., Hrádek, J., Odpovědnost za dopravní nehody a odškodnění jejich následků ve Francii, Rekodifikace a praxe 1/2016, s. 14-21


Hrádek, J., Zneužití předběžných opatření a oblast náhrady škody, in Tichý, Maslowski, Troup (eds.), Zneužití práva, Praha 2016, s. 227-239


Hrádek, J., Bell, A., The New Civil Code and Compensation for Damage: Selected Provisions in Translation, JETL 3/2016, s. 308-327


Hrádek, J., Bell, A., The New Civil Code and Compensation for Damage: Introductory Remarks, JETL 3/2016, s. 300-308


Zvánovec, V., Ochrana osobních údajů v pracovním právu podle nového obecného nařízení o ochraně osobních údajů. In František Cvrček & Helena Jermanová (edd.): Metamorfózy práva ve střední Evropě V. Překrásný nový svět nebo ostrov? Aleš Čeněk, Plzeň 2016, 190–194.


Tichý L., překlad Ahrens, H.–J., Snížení míry důkazů a dílčí odpovědnost – problémy související s nemožností vyjasnění skutkového stavu v oblasti náhrady škody, Právník 12/2016, 1057–1073


Tichý L. (ed.), Svěřenský fond a trust – jejich fungování v mezinárodním srovnání, Praha 2016, 260


Tichý L., překlad Fritzsche, J., Agresivní obchodní praktiky a německá praxe, Bulletin advokacie 10/2016, 35–40


Tichý L., The liability of public authority – Czech Republic, in K. Oliphant (ed.), The liability of public authorities in comparative perspective. Intersentia, Cambridge 2016, 81–105


Tichý L., Uznání zahraniční trustu jako specifický problém mezinárodního práva soukromého, in L. Tichý (ed.), Svěřenský fond a trust – jejich fungování v mezinárodním srovnání, Praha 2016, 232–254


Tichý L., překlad Boente W., Myšlení v systému v krizi – právní nauka a sjednocování práva, Právník 8/2016, 663–672


Tichý L., recenze Koziol, H., Koziolovy Základní otázky deliktní odpovědnosti, Právník 6/2016, 545–550


Tichý L., Czech Report on Product Liability, in Piotr Machnikowski (ed.), European Product Liability, Intersentia 2016, 149–155


Tichý L., Zneužití práva – základní kategorie, in: Tichý, Maslowski, Troup (eds.), Zneužití práva, Praha 2016, 21–45


Tichý L., Preventive Liability – A New Paradigm in Tort Law? In: H. Koziol, U. Magnus, Essays in Honor of Jaap Spier, Wien 2016, Jan Sramek Verlag, 303–322


Tichý L., Pipková P., Státní podpora a základní lidská práva: řízení o státní podpoře a právo na řádný proces, Bulletin advokacie 6/2016, 15–23


Tichý L., Maslowski, Troup T. (eds.), Zneužití práva, Praha 2016, 298


2015

Tichý, L., Deliktsrechtlicher Schutz der Forderungsrechte im tschechischen Recht – Eine Skizze, in H. Grothe, Mankowski (eds.), Festschrift Für Christian von Bar, München 2022, 387–398


Tichý, L., in Občanský zákoník. Komentář. Svazek III, 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer 2022, komentář k § 1400–1410, § 1417–1435, § 1438–1447, § 1463–1467 a § 1471–1474


Tichý, L., Kontrola smlouvy, všeobecné obchodní podmínky, formulářové smlouvy a nekalé (zneužívající) klauzule, AUC, Iuridica 3/2015, 43–76


Tichý, L., O prevenci v soukromém právu a „preventivní odpovědnosti“ (Skica o významu předcházení nežádoucím následkům), AUC, Iuridica 3/2015, 9–42


Tichý, L., Odpovědnost za vady a náhrada škody v soukromém právu (srovnávací studie), AUC, Iuridica 3/2015, 109–154


Tichý, L., Veřejný pořádek jako tzv. obecná klauzule v soukromém právu z hlediska evropského kontextu, AUC, Iuridica 3/2015, 77–106


Hrádek, J. Czech Republic, in Karner, E., Steininger, B.C. (eds.), European Tort Law 2014, Walter de Gruyter Berlin/Boston 2015, s. 116-144


Troup, T., Rakovský, A., Odporovatelnost zástavního práva v prostředí insolvence a mimo ni aneb „Pozor, zákruta!“, Obchodněprávní revue č. 2/2015


Dumbrovský, T., Europeanizing the Eurozone, Int’l J. Const. L. Blog, July 31, 2015, at:http://www.iconnectblog.com/2015/07/europeanizing-the-eurozone.Tichý L., Kocí M, Effet Utile v právu EU (kritická skica), in Právník 2/2015, 164–181


Schmidt–Kessel M., Leible, Tichý L. (eds.), Perspektiven des Verbrauchsgüterkaufs, Mohr Siebeck Tübingen 2015,  200


Tichý L., Der Verbraucherkaufvertrag und seine Entwicklung im europäischen und tschechischen Recht, in Schmidt–Kessel, Leible, Tichý (eds.), Perspektiven des Verbrauchsgüterkaufs, Mohr Siebeck Tübingen 2015, 1–20


Tichý L., Die Anerkennung des Trusts als ein spezifisches Problem des IPR, in Hilbig–Lugani et al. (eds.), Festschrift für Dagmar Coester–Waltjen, Bielefeld, 2015, 865–882


Tichý, L., Deliktsrechtlicher Schutz der Forderungsrechte im tschechischen Recht – Eine Skizze, in H. Grothe, Mankowski (eds.), Festschrift Für Christian von Bar, München 2022, 387–398


Tichý, L., in Občanský zákoník. Komentář. Svazek III, 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer 2022, komentář k § 1400–1410, § 1417–1435, § 1438–1447, § 1463–1467 a § 1471–1474


Tichý, L., Kontrola smlouvy, všeobecné obchodní podmínky, formulářové smlouvy a nekalé (zneužívající) klauzule, AUC, Iuridica 3/2015, 43–76


Tichý, L., O prevenci v soukromém právu a „preventivní odpovědnosti“ (Skica o významu předcházení nežádoucím následkům), AUC, Iuridica 3/2015, 9–42


Tichý, L., Odpovědnost za vady a náhrada škody v soukromém právu (srovnávací studie), AUC, Iuridica 3/2015, 109–154


Tichý, L., Veřejný pořádek jako tzv. obecná klauzule v soukromém právu z hlediska evropského kontextu, AUC, Iuridica 3/2015, 77–106


Hrádek, J. Czech Republic, in Karner, E., Steininger, B.C. (eds.), European Tort Law 2014, Walter de Gruyter Berlin/Boston 2015, s. 116-144


Troup, T., Rakovský, A., Odporovatelnost zástavního práva v prostředí insolvence a mimo ni aneb „Pozor, zákruta!“, Obchodněprávní revue č. 2/2015


Dumbrovský, T., Europeanizing the Eurozone, Int’l J. Const. L. Blog, July 31, 2015, at:http://www.iconnectblog.com/2015/07/europeanizing-the-eurozone.Tichý L., Kocí M, Effet Utile v právu EU (kritická skica), in Právník 2/2015, 164–181


Schmidt–Kessel M., Leible, Tichý L. (eds.), Perspektiven des Verbrauchsgüterkaufs, Mohr Siebeck Tübingen 2015,  200


Tichý L., Der Verbraucherkaufvertrag und seine Entwicklung im europäischen und tschechischen Recht, in Schmidt–Kessel, Leible, Tichý (eds.), Perspektiven des Verbrauchsgüterkaufs, Mohr Siebeck Tübingen 2015, 1–20


Tichý L., Die Anerkennung des Trusts als ein spezifisches Problem des IPR, in Hilbig–Lugani et al. (eds.), Festschrift für Dagmar Coester–Waltjen, Bielefeld, 2015, 865–882


2014

Kocí, M., Tichý, L., Trust – Srovnávací studie, in Tichý, L., Ronovská, K., Kocí, M. (eds.), Trust a srovnatelné instituty v Evropě, Praha 2014, 209–234


Tichý, L., Ronovská, K., Kocí, M. (eds.), Trust a srovnatelné instituty v Evropě, Praha 2014, 235


Hrádek, J., Regulation of Liability for Damage in the New Czech Civil Code, in ELTE LJ, New Civil Codes in Hungary and in Czech Republic, The Prague-Budapest Papers 2/2014, Budapest 2014, s. 223-232


Zvánovec, V., Pěsna, L., Zánik svěřenského fondu. In Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala (edd.): Občanský zákoník III. Komentář. Wolters Kluwer, Praha 2014, 1263–1271


Zvánovec, V., Náležitosti svěřenského fondu. In Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala (edd.): Občanský zákoník III. Komentář. Wolters Kluwer, Praha 2014, 1209–1216


Zvánovec, V., Obezřetné investice. In Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala (edd.): Občanský zákoník III. Komentář. Wolters Kluwer, Praha 2014, 1163–1171


Zvánovec, V., Založení svěřenského fondu se zvláštním důrazem na oddělení majetku. In Luboš Tichý, Kateřina Ronovská a Miloš Kocí (edd.): Trust a srovnatelné instituty v Evropě, Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2014, 127–139


Troup, T., Rakovský, A., Deformace obecného odpůrčího práva v prostředí insolvence aneb hůl do vody vnořená zdá se býti zlomená, Obchodněprávní revue č. 10/2014


Troup, T., L’expérience et le procès civil: Du mode alternatif de détermination des faits dans le procès civil, Saarbrücken: Presses Academiques Francophones, 2014Ondřejová E., publikovaný článek Občanskoprávní ochrana osobnosti po její smrti – srovnání platné právní úpravy a úpravy v Novém občanském zákoníku (www.epravo.cz), 2014


Ondřejová E., publikovaný článek Judikatura Bránění ve styku jako zásah do ochrany osobnosti, Bulletin Slovenskej Advokacie, č. 2/2014


Ondřejová E., publikovaný článek  Žalovaný je povinen nahradit žalované zadostiučinění ve výši 1 Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku, Bulletin Advokacie, č. 4/2014


Ondřejová E., publikovaný článek Symbolické zadostiučinění v českém právním řádu, Rekodifikace a praxe, č. 5/2014


Tichý L., Sociální dialog: Privatizace evropského pracovního zákonodárství? (Socialdialog: Privatisation of the European labour law legislation?), Právník 12/2014, 1101–1116


Tichý L., Nový občanský zákoník. Svazek VI, Lhůty a doby (Comments on Time Limits), (§ 3036 – 3037), Wolters Kluwer, Praha 2014, 1359–1365


Tichý L., in Švestka, J., Dvořák, J. Fiala, J. a kol., Občanský zákoník. Komentář. Svazek V, Směna (Comment on barter contract), (§ 2184 – 2188), Wolters Kluwer, Praha 2014, 1034–1044


Tichý L., in Švestka, J., Dvořák, J. Fiala, J. a kol., Občanský zákoník. Komentář. Svazek V, Koupě (Comments on Purchase Contract) (§ 2079 – 2183), Wolters Kluwer, Praha 2014, 719–885


Tichý L., Das widerrechtliche Urteil als Hindernis res judicata, in J. Adolphsen et al., Festschrift für Peter Gottwald zu 70. Geburstag, C. H. Beck, München 2014, 655–668


Tichý L., Pipková P., Balarin J., Kupní smlouva v novém občanském zákoníku (Purchase Contract in the New Civil Code), C. H. Beck Praha 2014, 5035


Tichý L., in Švestka, Dvořák, Fiala, Občanský zákoník, Komentář, sv. III, Praha 2014. Komentář k § 1400–1410, § 1417, § 1435, § 1463–1467, § 1471–1474


Tichý L., Ronovská K., Kocí M. (eds.): Trust a srovnatelné instituty v Evropě (Trust and comparable categories in Europe), PF UK, 2014


Tichý L., Kupní smlouva a spotřebitelská kupní smlouva, včetně odpovědnosti za vady (Liability for defective goods in the new Czech purchase contract), Bulletin advokacie, 7–8/2014, 23–32


Tichý L., Das neue ZGB für die Tschechische Republik. Eine kritische Skizze. Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 3/2014, 467–503


Tichý L., Ochrana spotřebitele ve světle nového občanského zákoníku (Consumer protection in the light of the New Civil Code). In: Tichý, L. (ed.), Ochrana spotřebitele, PF UK, 2014, 109 –127


Tichý L., (ed.), Ochrana spotřebitele (Consumer Protection), PF UK, 2014


Tichý L., Die Überwindung des Teritorialitätsprinzips im EU–Kartellrecht, RabelsZ, 2014, Vol. 78, 193–227


Tichý L., Wahrscheinlichkeit und das Beweismass im Schadenersatzrecht, Festchrift für U. Magnus, Sellier 2014, 709–720


Tichý L., Obecná část občanského práva (General Part of the Civil Law), Praha: C. H. Beck, 2014, 372


Tichý L., Komentář k § 545–564 (1295–1397) a § 570–608 (1408–1524) Nového občanského zákoníku, 1295–1524 (Comment to § 545–564 (p1295–1397) and § 570–608 (p1408–1524) of the New Civil Code, p1295–1524), in Švestka, J., Dvořák, B., Fiala, V.(eds.), Občanský zákoník, Komentář, Svazek I (§ 1 až 654), Wolters Kluwer, 2014, 1667


Tichý L., Effet utile as an arbitrary instrument in the practice of the CJEU? Differencies in its application between Public and Privat Law, in Tichý, Potacs, Dumbrovský (eds.), Effet utile in Law; Praha 2014, 39–54


Kocí, M., Tichý, L., Trust – Srovnávací studie, in Tichý, L., Ronovská, K., Kocí, M. (eds.), Trust a srovnatelné instituty v Evropě, Praha 2014, 209–234


Tichý, L., Ronovská, K., Kocí, M. (eds.), Trust a srovnatelné instituty v Evropě, Praha 2014, 235


Hrádek, J., Regulation of Liability for Damage in the New Czech Civil Code, in ELTE LJ, New Civil Codes in Hungary and in Czech Republic, The Prague-Budapest Papers 2/2014, Budapest 2014, s. 223-232


Zvánovec, V., Pěsna, L., Zánik svěřenského fondu. In Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala (edd.): Občanský zákoník III. Komentář. Wolters Kluwer, Praha 2014, 1263–1271


Zvánovec, V., Náležitosti svěřenského fondu. In Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala (edd.): Občanský zákoník III. Komentář. Wolters Kluwer, Praha 2014, 1209–1216


Zvánovec, V., Obezřetné investice. In Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala (edd.): Občanský zákoník III. Komentář. Wolters Kluwer, Praha 2014, 1163–1171


Zvánovec, V., Založení svěřenského fondu se zvláštním důrazem na oddělení majetku. In Luboš Tichý, Kateřina Ronovská a Miloš Kocí (edd.): Trust a srovnatelné instituty v Evropě, Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2014, 127–139


Troup, T., Rakovský, A., Deformace obecného odpůrčího práva v prostředí insolvence aneb hůl do vody vnořená zdá se býti zlomená, Obchodněprávní revue č. 10/2014


Troup, T., L’expérience et le procès civil: Du mode alternatif de détermination des faits dans le procès civil, Saarbrücken: Presses Academiques Francophones, 2014Ondřejová E., publikovaný článek Občanskoprávní ochrana osobnosti po její smrti – srovnání platné právní úpravy a úpravy v Novém občanském zákoníku (www.epravo.cz), 2014


Ondřejová E., publikovaný článek Judikatura Bránění ve styku jako zásah do ochrany osobnosti, Bulletin Slovenskej Advokacie, č. 2/2014


Ondřejová E., publikovaný článek  Žalovaný je povinen nahradit žalované zadostiučinění ve výši 1 Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku, Bulletin Advokacie, č. 4/2014


Ondřejová E., publikovaný článek Symbolické zadostiučinění v českém právním řádu, Rekodifikace a praxe, č. 5/2014


Tichý L., Sociální dialog: Privatizace evropského pracovního zákonodárství? (Socialdialog: Privatisation of the European labour law legislation?), Právník 12/2014, 1101–1116


Tichý L., Nový občanský zákoník. Svazek VI, Lhůty a doby (Comments on Time Limits), (§ 3036 – 3037), Wolters Kluwer, Praha 2014, 1359–1365


Tichý L., in Švestka, J., Dvořák, J. Fiala, J. a kol., Občanský zákoník. Komentář. Svazek V, Směna (Comment on barter contract), (§ 2184 – 2188), Wolters Kluwer, Praha 2014, 1034–1044


Tichý L., in Švestka, J., Dvořák, J. Fiala, J. a kol., Občanský zákoník. Komentář. Svazek V, Koupě (Comments on Purchase Contract) (§ 2079 – 2183), Wolters Kluwer, Praha 2014, 719–885


Tichý L., Das widerrechtliche Urteil als Hindernis res judicata, in J. Adolphsen et al., Festschrift für Peter Gottwald zu 70. Geburstag, C. H. Beck, München 2014, 655–668


Tichý L., Pipková P., Balarin J., Kupní smlouva v novém občanském zákoníku (Purchase Contract in the New Civil Code), C. H. Beck Praha 2014, 5035


Tichý L., in Švestka, Dvořák, Fiala, Občanský zákoník, Komentář, sv. III, Praha 2014. Komentář k § 1400–1410, § 1417, § 1435, § 1463–1467, § 1471–1474


Tichý L., Ronovská K., Kocí M. (eds.): Trust a srovnatelné instituty v Evropě (Trust and comparable categories in Europe), PF UK, 2014


Tichý L., Kupní smlouva a spotřebitelská kupní smlouva, včetně odpovědnosti za vady (Liability for defective goods in the new Czech purchase contract), Bulletin advokacie, 7–8/2014, 23–32


Tichý L., Das neue ZGB für die Tschechische Republik. Eine kritische Skizze. Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 3/2014, 467–503


Tichý L., Ochrana spotřebitele ve světle nového občanského zákoníku (Consumer protection in the light of the New Civil Code). In: Tichý, L. (ed.), Ochrana spotřebitele, PF UK, 2014, 109 –127


Tichý L., (ed.), Ochrana spotřebitele (Consumer Protection), PF UK, 2014


Tichý L., Die Überwindung des Teritorialitätsprinzips im EU–Kartellrecht, RabelsZ, 2014, Vol. 78, 193–227


Tichý L., Wahrscheinlichkeit und das Beweismass im Schadenersatzrecht, Festchrift für U. Magnus, Sellier 2014, 709–720


Tichý L., Obecná část občanského práva (General Part of the Civil Law), Praha: C. H. Beck, 2014, 372


Tichý L., Komentář k § 545–564 (1295–1397) a § 570–608 (1408–1524) Nového občanského zákoníku, 1295–1524 (Comment to § 545–564 (p1295–1397) and § 570–608 (p1408–1524) of the New Civil Code, p1295–1524), in Švestka, J., Dvořák, B., Fiala, V.(eds.), Občanský zákoník, Komentář, Svazek I (§ 1 až 654), Wolters Kluwer, 2014, 1667


Tichý L., Effet utile as an arbitrary instrument in the practice of the CJEU? Differencies in its application between Public and Privat Law, in Tichý, Potacs, Dumbrovský (eds.), Effet utile in Law; Praha 2014, 39–54


2013


Onřejová E., publikovaný článek Odpovědnost provozovatelů internetových služeb, Jurisprudence č. 5/2013


Onřejová E., Publikovaný článek Odpovědnost provozovatelů blogů, Jurisprudence, 2013, 6/2013


Ondřejová E., publikovaný článek Odnětí možnosti realizovat právo na rodinný život jako žalovatelné porušení osobnostních práv, Právní rozhledy č. 15-16/2013


Ondřejová E., oceněná práce 1. místo Právník roku 2013 – Symbolické zadostiučinění v českém právním řádu


Tichý L. a kol., Odpovědnost advokáta za škodu (Attorney liability for damage), C.H. Beck, 2013, 212


Tichý L., Spotřebitelská kupní smlouva a její vývoj v evropském a českém právu, in L. Tichý, M. Kocí, Spotřebitelská kupní smlouva, Právnická fakulta UK, 2013, 103–129


Tichý L., Der Rechtsbesitz, seine Entwicklung und seine Bedeutung im Kontext der Verdinglichung der Forderungsrechte Festchrift für Gert Iro zum 65. Geburtstag. St. Perner, Olaf Riss (eds.), Jan Sramek Verlag 2013, 229–243


Tichý L., Kocí M. (eds.), Spotřebitelská kupní smlouva (Consumer purchase agreement), Právnická fakulta UK, 2013, 143


Tichý L., Pravděpodobnost v hmotném právu a míra důkazů (skica o možné změně paradigmatu v NOZ), Bulletin advokacie, 12/2013, 28–32


Tichý L., Sik–Simon R., A Cseh Köztársaság új Polgári Törvénykönyve  – kritikus vázlat Magyar Jog (The new Czech Civil Code with a critical eye), HVG Orac Kiadó, Budapest, 12/2013, 748–753


Tichý L., Causation in Mesothelioma Cases from the Point of View of Czech Law, European Review of Private Law, 2013, 21(1), 313–318


Tichý L., Odpovědnost státu za legislativní nečinnost (State liability for legislative inaction), in A. Gerloch, Šturma (eds.), Odpovědnost v demokratickém právním státě, konference 7. 6. 2012, 2013, 76–97


Tichý L., On prevention in Law: Special Focus on Tort Law, in L. Tichý, J. Hrádek (eds.), Prevention in Law, 2013, 9–29


Tichý L., Hrádek J. (eds.), Prevention in Law, Praha 2013, 161


Tichý L., Překonávání principu teritoriality v evropském soutěžním právu, AUC Iuridica, 2/2012: 2013, 77–100


Tichý L., Die Privatisierung der europäischen sozialen Gesetzsgebung? Zentrum für europäisches Wirtschaftsrecht, Universität Bonn, Nr. 200/1, 2013, 65–93


Tichý L., Czech and European Law of Obligations at a Turning Point. In: The Law of Obligations in Europe: A New Wave of CodificationEdReiner Schulze/Fryderyk Zoll, Sellier European Law, 2013, 27–51


Tichý L., Účel a efektivita regulace (usměrňování) hospodářské soutěže, AUC Iuridica, 2/2012: 2013, 119–136


Tichý L., Nová role mezinárodního práva soukromého a procesního v evropské integraci (kritická skica), AUC Iuridica, 2/2012: 2013, 101–118


Tichý L., Hrádek J., in Gilead, Green, Koch (eds.), Proportional Liability: Analytical and Comparative Perspectives, de Gruyter, 2013, 99–116


Tichý L., Pravděpodobnost v hmotném právu a míra důkazů (skica o změně paradigmatu v NOZ), In XXI. Karlovarské právnické dny 2013, 196–207


Tichý L., Proportional Liability in Mesothelioma Case: Further Development of Natural Causation – Judgment of the Supreme Court of the United Kingdom of 9 March, 2011, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 2013, 396–414


Tichý L., K otázce příčinné souvislosti a proporcionální odpovědnosti za škodu: Na okraj rozhodnutí Sienkiewicz v. Greif a Knowsley v. Willmore, Jurisprudence 5/2013, 15–21


Tichý L., K rozlišování mezi tzv. subjektivní a objektivní odpovědností – rozsudek NS o povaze odpovědnosti advokáta za škodu, Bulletin advokacie 1–2/2013, 17–23


Tichý L., Der Rechtsbesitz, seine Entwicklung und seine Bedeutung im Kontext der Verdinglichung der Forderungsrechte, Festchrift für Gert Iro zum 65. Geburtstag, in St. Perner, Olaf Riss (eds.), 2013, 229–243


Tichý L., Dumbrovský T., Ústavní soud ČR mezi dvěma právními řády: od interpretace k nové evropské doktríně, Právní rozhledy 6/2013, 191–198


Tichý L., Balarin J., Kolektivní ochrana procesních práv v ČR: sen či skutečnost? (Collective protection of procedural rights in the Czech Republic: a dream or reality? Bulletin advokacie, 3/2013, 17–25


2012Ondřejová E., publikovaný článek  Ochrana cti a důstojnosti v britském právu, Právní rozhledy, 11/2012


Tichý L., Goals of union competition law on regulated markets: Pharmaceutical industry and parallel trade (Cíle soutěžního práva Evropské unie na regulovaných trzích: farmaceutický průmysl a paralelní obchod), in D. Zimmer (ed.), The Goals of Competition Law, Edwar Elgar Publishing, Inc. Northhampton, 2012, 349–370


Tichý L., Protection Against the Abuse of Law Process in the Brussels I. Review. Proposal. E. Lein (ed.), The Brussels Review Proposal Uncovered, London 2012, 179–198


Tichý L., Odpovědnost státu za legislativní újmu. Pojem, význam a návrh řešení (State liability for legislative losNotion, relevance and resolution.), in L. Tichý / J. Hrádek, Odpovědnost státu za legislativní újmu, Staatshaftung für legislatives Unrecht, Praha 2012, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 13–34


Tichý L. (ed.), Bibliografie evropského práva, publikováno in Beck–online, 2012


Tichý L., Hrádek J. (eds.), Odpovědnost státu za legislativní újmu (Staatshaftung für legislatives Unrecht), Praha 2012, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 192


Tichý L., Sporný vliv Všeobecného občanského zákoníku na „nový“ český občanský zákoník (Umstrittene Wirkung des ABGB auf das „neue“ tschechische bürgerliche Gesetzbuch), In Dvořák, Malý, 200 let Všeobecného občanského zákoníku (200 Jahre des ABGB), Praha 2012, 196–203


Sander G., Tichý L. (eds.), Öffentliche Unternehmen und öffentliches Wirtschaft (Veřejné podniky a veřejné hospodářství), Hannover 2012


Tichý L., (co–author J. Hrádek), Deliktní právo v návrhu občanského zákoníku. Právní fórum 2012,1, 6–21


2011Basedow,J., Terechte, P. J., Tichý L. (eds.), Private Enforcement of Competition Law, Nomos 2011, 251


Tichý L., Gewährleistung und Schadenersatz (Vergleich der tschechischen und österreichischen Auffassung vor dem Hintergrund der transnationalen Projekte CISG, PECL und DCFR). In Boric et al. (eds.), Öffnung und Wandel – Die internationale Dimention des Rechts II, Festschrift für W. Posch zum 65. Geburtstag, Lexis Nexis 2011, 761–775


Tichý L., Recognition of Decisions within the European Competetion Network and its Significance in Civil Claims in Cartel Law. In Basedow, Terhechte, Tichý, Private Enforcement of Competition Law, Nomos, 2011, 180–203


Tichý L., New Role for Private International and Procedural Law in European Integration? Critical Comment. In Braunsword et al. (eds.), The Foundations of European Private Law, Hart 2011, 393–415


Tichý L. and co–authors, Evropské právo, 4. ed., Beck, Prag, 2011, 953


Tichý L., Odpovědnost členského státu za delikt v „systému evropského práva“. Jurisprudence, 20, 2011, 5, 4–9


Tichý L, Vzpomínka na prof. Franze Bydlinského, Právní rozhledy, 2011 (19), 13, 494


Tichý L., Základní otázky smluvního zastoupení a návrh občanského zákoníku, Bulletin advokacie 2011, 5, 37–46


Tichý L., Bezdůvodné obohacení, základní pojmy a návrh občanského zákoníku, Bulletin advokacie 2011, 5, 15–27


Tichý L., Zajištění převodem práva, Bulletin advokacie, 1–2, 2011, 67–71


Tichý L., in B. Wininger et al. (eds.), Digest of European Tort Law, Vol. 2, Essential Case on Damages, De Gruyter 2011, 55–57, 105–111, 269–276, 333–335, 375–376, 645–648, 781–782, 897–898, 991–993, 1126–1129


Tichý L., Unexpected circumstances – Czech Report. In Hondius, Grigoleit (eds.), Unexpected circumstances in European Contract law, Cambridge University Press, 2011, 88–98, 232–234, 193–194, 285–286, 374


Tichý L., Impact of fundamental rights on private law. In Lytvynyuk (ed.), Constitutionalisation of Private Law: Recent Development, University of Regensburg, 107–114


Tichý L. (eds.), Prokazování příčinné souvislosti multikauzálních škody, Praha 2011, 118


Tichý L., Dokazování příčinné souvislosti a proporcionální odpovědnost za škodu. In Tichý (eds.), Prokazování příčinné souvislosti multikauzálních škod, Praha 2011, 57–68


Tichý L., Holländer P., Bruns A. (eds.), Odůvodnění soudního rozhodnutí, Praha 2011, 631–671. In Tichý, Holländer, Bruns (eds.), Begründung und Gerichtserscheidungen, 118


Tichý L., Srovnávací analýza a hodnocení (Die vergleichende Analyse und Bewertung). In Tichý, Holländer, Bruns (eds.), Odůvodnění soudního rozhodnutí (Begründung und Gerichtserscheidungen), Praha 2011, 631–671


Tichý L., Bedeutung des ABGB für das gegenwärtige tschechische Privatrechts – Das ABGB als Modell für das neue tschechische ZGB? In Fischer–Czermak et al. (eds.), Festschtrift Jahre ABGB, Wien, Manz 2011, 279–292


Tichý L., Ochrana proti zneužití procesních práv podle nařízení Brusel I a české právo. Jurisprudence 2011,7–8, 39–44


2010

Dumbrovský, T., Aktuality z Evropské unie (European Union Legal News). Jurisprudence (1-8), 2006-2010 (27 short articles, with either Jiří Vlastník or Petra Pipková).

Tichý L. (co–author T. Dumbrovský), Between Two Legal Orders: A Relativist Doctrine for a Member State Constitutional Court? In Koch, Hagelsorensen, Haltern, Weiler (eds.), Europe. The New Legal Realism. Essays in Honour of Hjalte Rasmussen. Copenhagen: DJOF Forlag, 2010, 757–782


Tichý L., Působení základních práv na soukromoprávní poměry a jeho meze (skica k doktrině prozařovaní) (Einfluβ der Grundrechte auf die privaten Rechtsverhältnisse und seine Grenze). Časopis pro právní vědu a praxi, 18, 2010, 1, 10–17


Tichý L., K subjektivnímu počátku promlčecí doby (Zum subjektiven Beginn der Verjährungsfrist). Právní rozhledy, 18, 2010, 19, 703–706


Tichý L., Koziol H., Vanessa W. (eds.), Punitive Damages: Common Law and Civil Law PerspectiveSpringer, Wien–New York, 2009. Bulletin advokacie, 2010, 7–8, 67–68, (book review)


Tichý L., Heidenhain M., European State Aid Law. Mnichov: C. H. Beck, Hart Publishing, Nomos, 2010, 816. Právní rozhledy, 18, 2010, 20, 746–748, (book review)


Tichý L., Kramer E. A., Juristische Methodenlehre. Basilej 2010, 3. ed., Jurisprudence, 19, 2010, 4, 76–77


Tichý L., recenze B. Hess, Europäisches Zivilprozessrecht. C. F. Muller Verlag, Heidelberg 2010. Jurisprudence, 19, 2010, 4, 74–75


Schulte–Noelke H., Tichý L. (eds.), Perspectives for european consumer law; towards a Directive on Consumer Rights and beyond. Munich: Sellier, 2010, 183


Tichý L., Unfair terms in consumer contractIn Schulte–Noelke, Tichý (eds.), Perspectives for european consumer law; towards a Directive on Consumer Rights and beyond. Munich: Sellier, 2010, 59–76


Tichý L., Dumbrovský T. (eds.), Sovereignty and Integration: Paradoxes and Development within Europe Today. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010, 184


Tichý L., State Sovereignty and Integration under Development: How to assess these NotionIn Tichý, Dumbrovský (eds.), Sovereignty and Integration: Paradoxes and Development within Europe Today. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010, 32–52


Tichý L. (ed.), Soukromé vymáhání karteloveho práva (Private Durchsetzung des Kartellrechts). Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2009, 236


Tichý L., Působení právních aktů v rámci Evropské soutěžní sítě a jeho význam pro soukromoprávní vymáhání kartelového práva: překonávání zásady teritoriality v EU (Die Wirkung im European Competition Network und seine Bedeutung für die private Durchsetzung des Kartellrechts). Tichý, L. (ed.), Soukromé vymáhání kartelového práva (Private Durchsetzung des Kartellrechts). Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2009, 171–188


Tichý L., Prävention im Haftungsrecht: Ansatz zu einer Revision. In Apathy, Bollenberger, Bydlinski, Iro, Karner, Karollus (eds.), Festschrift für Helmut Koziol. Wien: Jan Sramek Verlag KG, 2010, 905–924


Tichý L., National Report on Transfer of Movables in the Czech Republic. In Faber, Lurger (eds.), National Reports on the Transfer of Movables in Europe. Volume 6: The Netherlands, Switzerland, Czech Republic, Slovakia, Malta, Latvia. Stuttgart: Sellier, 2010, 255–350


Tichý L., Mezera v právní normě soukromého práva, skica jednoho zapomenutého problému (Die Lücke im Gesetz zu privaten Rechts, Skizze einer vergessenen Aufgabe). In Havel, Pihera (eds.), Soukromé právo na cestě. Eseje a jiné texty k jubileu Karla Eliáše (Das Privatrecht und seine Entwicklung), Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 353–365


Tichý L., Chapter Eight. Litigation, Redress and Enforcement. In Micklitz, Stuyck, Terryn (eds.), Cases, materials and text on consumer law. Oxford: Hart Publishing, 2010, 500–580


2009

Tichý, L., Hrádek, J., Vlastník, J., Princip země původu v komunitárním právu (v kontextu legislativního vývoje směrnice o službách, Acta Universitatis Carolinae Iuridica 1/2009, s. 5-83


Hrádek, J., Předsmluvní odpovědnost: culpa in contrahendo, Jurisprudence 4/2009, s. 4-16


Hrádek, J., Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo. 1. vydání Praha: Auditorium s.r.o., 2009, 214 s.


Zvánovec, V., společně s Helenou Svatošovou: Shromažďování ve veřejném prostoru. Svoboda nebo hrozba? In Právní rozhledy 15/2009, 561–562


Tichý L., Privatautonomie im Erbrecht und der Pflichtteil der Erben im tschechischen Recht. In Welser (ed.), Erbrechtsentwicklung in Zentral – und Osteuropa. Wien: Manz, 2009, 39–47


Tichý L., Balarin J., Představuje protiprávní rozsudek vždy překážku věci rozsouzené? (Stellt ein widerrechtliches Urteil immer eine res iudicata dar?). Právní rozhledy, 17, 2009, No. 18, 639–648


Tichý L., Hrádek J., Vlastník J., Princip země původu v komunitárním právu (v kontextu legislativního vývoje směrnice o službách) (Herkunftslandprinzip im Gemeinschaftsrecht). Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2009, No. 1, 5–83


Tichý L., Večl T. (eds.). Vývoj evropského spotřebitelského práva (k návrhu směrnice o právech spotřebitele) (Entwicklung des europäischen Verbraucherrechts). Praha: Univerzita Karlova v nakladatelství Eva Rozkotová, 2009, 163


Tichý L., Nepřiměřená ustanovení ve spotřebitelských smlouvách (Unfair terms in consumer contracts). In Tichý, Večl (eds.), Vývoj evropského spotřebitelského práva (k návrhu směrnice o právech spotřebitele) (Entwicklung des europäischen Verbraucherrechts). Praha: Univerzita Karlova v nakladatelství Eva Rozkotová, 2009, 52–66


Tichý L., 6. Změna okolností a její následky pro smluvní vztahy. In Pauknerová, Tomášek (eds.), Nové jevy v právu na počátku 21. století. IV., Proměny soukromého práva (Wandlung im Privatrecht). Praha: Karolinum, 2009, 270–316


2008

Zvánovec, V., Nonnemann, F., Ochrana osobních údajů nezletilců. In EMP–Jurisprudence 8/2008, 18 sq.Tichý L., Základní otázky věcněprávního mobiliárního zajištění pohledávek a české právo (Die Grundfragen der Mobiliarsicherheiten Ansprüche und das tschechische Recht). In Švestka, Dvořák, Tichý (eds.), Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 22. února a 14. března 2008 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (Tagungsband aus den Diskussionsforen zum Bürgerlichen Gesetzbuch am 22. Februaur und 14. März 2008 an der Juristischen Fakultät der Karlsuniversität). In Švestka, Dvořák, Tichý (eds.), Studies on the Czech private law from the Conference on February 22 and March 14, 2008, Eva Rozkotová IFEC, Praha 2008, 167–191


Tichý L., Magnus U., Mankowski (ed.), Brussels I Regulation, Sellier, European Law Publisher 2007, 852, Právník, 2008, 147, No. 6, 706–707, (book review)


Tichý L., Stand und Entwicklung des Privatrecht in der Tschechischen Republik. In Welser (ed.), Privatrechtsentwicklung in Zentral– und Osteuropa. Wien: Manz, 2008, 23–31


Tichý L., Protection and Transfer of Possession. In Faber, Lurger (eds.), Rules for the Transfer of Movable München: Sellier, 2008, 255–267


Tichý L., Processes of Modernisation of Private Law Compared. Juridica International Tartu, 2008, 4, 35–42


Tichý L., Micklitz H.W., Rott P., Docekal U., Kolba P., Verbraucherschutz durch Unterlassungsklagen – Umsetzung und Anwendung der Richtlinie 98/27/EG in den Mitgliedstaaten, Nomos, Forschungsreihe des Instituts für europäisches Wirtschafts und Verbraucherrecht, e.V., Baden–Baden 2007, 281. Právník, 2008, 147, 1, 100–101, (book review)


Tichý L., EC Tort Law and the Eastern–European legal family. In Koziol, Schulze, (eds.), Tort Law of the European Community. Wien, New York: Springer, 2008, 513–539


Tichý L., Czech Application of Regulation Brussel I. In Hess, Pfeiffer, Schlosser, (eds.), The Brussel I Regulation (ET) No 44/2001. München: Verlag C.H.Beck, 2008, 513–539


Tichý L., Plechanovová B., Schneider O. (eds.), European integration at the crossroad Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta – Eva Rozkotová – IFEC, 2008, 178


Tichý L., Country of Origin Principle – a Myth, Fiction or Rule of the European Law. In Tichý, Plechanovová, Schneider (eds.), European integration at the crossroad Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta – Eva Rozkotová – IFEC, 2008, 167–178


Švestka J., Dvořák J., Tichý L. (eds.), Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 9. listopadu 2007 a 4. prosince 2007 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Studies on the Czech private law from the conference on November 9, 2007 and December, 4, 2007). In Švestka, Dvořák, Tichý (eds.), Studies on the Czech private law from the conference on November 9, 2007, and December 4, 2007, 351. Praha: ASPI–Wolters Kluwer, 2008, 204, 342


2007

Zvánovec, V., Firmy by měly zvážit, zda budou využívat kamery. Interview pro Hospodářské noviny, 5. června 2007, 27


Tichý L., Základní otázky smluvního zastoupení (Die Grundfragen der vertraglichen Vertretung). In Švestka, Dvořák, Tichý (eds.), Sborník statí z diskusních fór o rekodifikac občanského práva konaných 9. listopadu 2007 a 4. prosince 2007 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, 63–84


Tichý L., Srovnání procesu modernizace soukromého práva a vliv DCFR. In Švestka, Dvořák, Tichý (eds.), Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 9. listopadu 2007 a 4. prosince 2007 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, 117–133


Švestka J., Dvořák J., Tichý L. (eds.), Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 20. října 2006, 24. listopadu 2006, 9. února 2007 a 30. března 2007, Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2007, 354


Tichý L., Systém soukromého práva a modely jeho kodifikace. In Švestka, Dvořák, Tichý (eds.), Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 20. října 2006, 24. listopadu 2006, 9. února 2007 a 30. března 2007 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (Studies on the Czech private law from the conference on October 20, 2006, November 24, 2006, February 9, 2007, March 30, 2007). Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2007, 42–61


Tichý L., Pure Economic Loss, Compensation from the Czech Perspective. In Bussani, Mattei (eds.), European Tort Law. Bern: 2007, 313–323


Tichý L., Právní úkon a jeho výklad (Úvod do problematiky) (Auslegung des Rechtsgeschäfts (Einführung). In Švestka, Dvořák, Tichý (eds.), Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 20. října 2006, 24. listopadu 2006, 9. února 2007 a 30. března 2007 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (Studies on the Czech private law from the conference on October 20, 2006, November 24, 2006, February 9, 2007, March 30, 2007). Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2007, 206–230


Tichý L., Pojem veřejné služby, jeho vývoj a právní úprava. In Tichý (ed.), Veřejná služba v České republice, Německu, Rakousku a Evropské unii, Praha: 2007, 68–87


Tichý L., Natural Causation in Czech Republic. In Winiger et all (eds.), Digest of European Tort Law, 1, Wien: Springer, 2007, 75–78; 155–157; 331–334


Tichý L., Anerkennung von ausländischen Entscheidungen in Tschechien (bzw. Slowakei). In Kengyel, M., Rechberger, W. H. (eds.), Europäisches Zivilverfahrensrecht. Wien, Graz: C. E. L. 2007, 179–197


2006

Zvánovec, V., Jednání o revizi směrnice o pracovní době. In Zpravodaj Pražského sdružení Jednoty českých právníků 2/2006, 88–91
Tichý L., Evropské právo (společně s R. Arnoldem, Svobodou, J. Zemánkem, R. Králem, autor 60 % textu, hlavní redaktor), Praha 3. vydání, 2006, 864 str (European Law – a text book)


Švestka J., Dvořák J., Tichý L. (eds.), Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 27. ledna 2006 a 12. května 2006 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Praha; ASPI, 2006, 190


Tichý L. (ed.), Základní lidská práva v jednotlivých právních odvětvích (Grundrechte und einzelne Rechtsgebiete, Fundamental rights in the various sectors of the legal system). Praha: Ediční středisko PF UK, 2006, 182


Tichý L. (ed.), Fúze a akvizice v českém, evropském a německém právu: Sborník ze symposia PF UK a LMU Mnichov. Praha: Ediční středisko PF UK, 2006, 86


Tichý L., Verbrauchervertragsrecht im tschechischen Recht. In Grundman, Schauer (eds.), The Architecture of European Codes and Contract Law. Kluwer Law International, 2006, 235–255.


Tichý L., Prozessrechtlicher Schutz der Verbrauchesinteressen in der Tschechischen Republik. In Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Berlin. 1. Aufl. Berlin: 2006, 213–219


Tichý L., Prodej podniku s cizím prvkem (International sale of the Business). In Fúze a akvizice v českém, evropském a německém právu. Praha: Tichý, L., 2006, 7–13


Tichý L., Podmínky používání základních práv v soukromém právu. In Základní lidská práva v jednotlivých právních odvětvích (Grundrechte und einzelne Rechtsgebiete). Praha: Ediční středisko PF UK, 2006, 66–72


Tichý L., Kodifikace českého soukromého práva v evropských souvislostech. In Švestka, Dvořák, Tichý (eds.), Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 27. ledna 2006 a 12. května 2006 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Praha: ASPI, 2006, 47–70


Tichý L. (ed.), Dokumenty ke studiu evropského práva (European Law – study documents). 3. ed. Praha: Linde, 2006, 910


Tichý L., Zástavní právo ve vývoji – Konvence o mezinárodním zajištění pohledávek zastavením mobilního zařízení. Právník, 2006, 145, 3, 265–290


2005

Tichý, L., Fundamental rights and fundamental freedoms: short remarkIn Ingolf Pernice, Jiří Zemánek (eds.), A Constitution for Europe: The IGC, the Ratification Process and Beyond, Nomos 2005, 51–58


Tichý L., Procesní ochrana kolektivních zájmů. In Tichý, L. (ed.): Acta Universitatis Carolinae Iuridica 4/2005, Praha 2008, 45–64


Tichý L. (ed.), Vývoj práva deliktní odpovědnosti za škodu v České republice, Rakousku a v Evropě. Sborník referátů z konference Právnické fakulty UK Praha, konané ve dnech 5. a 6. června 2004 (Development of Tort Law in the Czech Republic, Austria and Europe). Praha: Vodnář, 2005, 235


Tichý L., Řízení o předběžné otázce před ESD a české soudy: subjekty, předmět a následky. In Tichý, L. (ed): Řízení o předběžné otázce a národní soudy: sborník příspěvků z konference pořádané Ústavním soudem České republiky. Praha: Linde, 2005, 57–83


Tichý L., Náhrada nákladů vzniklých při předcházení škodám. In Tichý, L. (ed.): Vývoj práva deliktní odpovědnosti za škodu v České republice, Rakousku a Evropě, Sborník referátů z konference Právnické fakulty UK Praha, konané ve dnech 5. a 6. června 2004. Praha: Vodnář, 2005, 139–150


Tichý L., Fault under Czech law. In Widmer (ed.), Unification of Tort Law. Haag: Kluwer Law International, 2005, 54–65


Tichý L., České deliktní právo ve světle vývojových tendencí. In Tichý, L. (ed.): Vývoj práva deliktní odpovědnosti za škodu v České republice, Rakousku a Evropě, Sborník referátů z konference Právnické fakulty UK Praha konané ve dnech 5. a 6. června 2004. Praha: Vodnář, 2005, 52–63


Tichý L., Das tschechische Pfandrecht, seine Entwicklung, Probleme und ihre Losung. In Ogieglo, Popiolek, Szpunar (eds.), Rozprawy prawnicze: księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. Kraków: Zakamycze, 2005


Tichý L., Svoboda P., Zemánek J., Čtyřjazyčný slovník evropského práva: anglicko–česko–francouzsko–německý. 3. ed. Praha: Linde, 2005, 222


Tichý L., Tschaepe Ph., Die Gegenseitigkeitsklausel Nr. 10 der Übergangsbestimmungen zur Arbeitnehmerfreizugigkeit in der Beitritsakte 2004. Europäisches Wirtschafts– und Steuerrecht, 2005, 16, 1, 1–4


Tichý L., Unifikace soukromého práva v EU a naše kodifikace, Právní rozhledy, 2005, ro13, 6, 1–2


2004

Tichý L., Posudek k návrhu Ústavy Evropské unie, AUC 2004, 13–29


Tichý L., Multiple Tortfeasors under Czech Law. In Rogers (ed.), Unification of Tort Law: Multiple Tortfeasors, Dordecht: Kluwer Law International, 2004, 53–65


Tichý L., Der Konzern im Kartellrecht. In Coester et al., Privatrecht in Europa: Vielfalt, Kollision, Kooperation; Festschrift für Hans Jürgen Sonnenberger zum 70. Geburtstag. 1 Aufl. München: C.H.Beck, 2004, 261–272


Tichý L., Development and Status of the Czech Competition Law. In CongressFIDE Final Communication. Dublin: Kluwer Law International, 2004, 1385–1420


Tichý L., Contributory Negligence under the Czech Law. In Magnus, Martin–Casals (eds.), Contributory Negligence. Hague: Kluwer Law International, 2004, 47–57


Tichý L., Zivilrecht. In Zemánek, Paschke (eds.), Das tschechische Privat– und Wirtschaftsrecht unter dem Einfluβ des europäischen Rechts, Deutsches und internationales Wirtschftsrecht Bd. 41. 1. Aufl. Münster: LIT Verlag, 2004, 13–55


Tichý L., Arnold R., Svoboda P., Zemánek J., Král R. Evropské právo. 2. ed. Praha: C. H. Beck, 2004, 869


Tichý L., Změna paradigmatu evropského soutěžního práva a její význam pro Českou republiku. Právní rozhledy, 2004, 12, 2, 61–69


Tichý L., Vracení veřejné (státní) podpory podle právního režimu platného od 1. 5. 2004. Právní rozhledy, 2004, 12, 21, 778–785


2003

Zvánovec, V., S učni jednejte v rukavičkách. In Zaměstnávání dětí a mladistvých. Příloha týdeníku Ekonom 15/2003, 6–8


Tichý L., Liability for Damage Caused by Others under Czech Law. In Spier (ed.), Unification of Tort Law, Liability for Damage Caused by Others under Czech Law. The Haggue: 2003, 55–63


Tichý L., Der Konzern im Kartellrecht. In Nettesheim, Oppermann (eds.), Europäische Union und die Tschechische Republik. Berlin, 2003, 53–65


Tichý L., Das neue tschechische Konzernrecht im Vergleich mit der deutschen Regelung, EG–Richtlinie. In Hopt, Jessel, Pistor, Unternehmensgruppen in Mittel – und Osteuropäischen Ländern. Tübingen, 2003, 301–317


2002

Zvánovec, V., Jaký by měl být nový zákoník práce? Několik poznámek. In Práce a mzda 10–11/2002, 74–80


Tichý L. (ed.), Vývoj práva obchodních společností (Entwicklung des Rechts der Handelsgesellchaften, Praha: Vodnář, 2002, 185


Tichý L., Mezinárodní koncernové právo (Internationales Konzernrech). In Tichý (ed.), Vývoj práva obchodních společností (Entwicklung des Rechts der Handelsgesellchaften), Praha: Vodnář, 2002, 151–176


Tichý L., Mánie a fobie při aproximaci práva. In Gerloch A. (ed.), Teoretické problémy práva na prahu 21. století. Pocta k 75. narozeninám prof. JUDr. Jiřího Boguszaka, DrSc., Praha: Karolinum, 2002, 167–177


Tichý L. (ed.), Dokumenty ke studiu evropského práva, 2. ed. Praha: Linde, 2002, 942


2001

Tichý L., Strict Liability in Tort Law, Czech Republic. In Koch, Koziol (eds.), Unification of Tort Law, Hague : Kluwer, 2001,75–99


Tichý L., Principy právního státu v EU a český právní řád. In Jirásková, Vondráček, (eds.), Právní stát – současnost a budoucnost (Rechtsstaat – die Gegenwart und Zukunf), Praha: Právnická fakulta UK, 2001, 23–34


Tichý L., Pojem spotřebitele jako smluvní y v evropském a českém právu. In Grondin, Libánský (eds.), Spotřebitelská legislativa EU a její implementace do práva členského a kandidátského státu, Cahiers du Cefres, No. 27. Praha: Cefres, 2001, 131–160


Tichý L., Mania und Fobia der Rechtsangleichung. In Basedow et al. (eds.), Aufbruch nach Europa 75 Jahre Max–Planck Institut für Privatrecht, 1. Aufl. Tübingen: Mohr Siebeck, 2001, 953–969


Tichý L., Globalizace, integrace a vývoj práva. In Kabele, Mlčoch (eds.), Institucionalizace (ne)odpovědnosti: globální svět, evropská integrace a české zájmy, Praha: Karolinum, 2001, 123–138


Tichý L., Ekonomická analýza práva jako jedna z právních metod. In Právo a ekonomie, Praha: Česká společnost ekonomická, 2001, 1–11


Tichý L., Die Grundprobleme der Europäisierung des Rechts in der Tschechischen Republik. In Entwicklungen im Europäischen Recht, 1. Aufl. Regensburg: Universität Regensburg, 2001, 1–22


2000

Tichý, L., Veřejné podniky v Evropě a v České republice z hlediska soutěžního práva, AUC, Iuridica 2/2000, 9–43


Tichý L. (ed.), Dokumenty ke studiu evropského práva, Praha 2000, Linde, 359


Tichý L., Rovnoprávnost mužů a žen a dosah její aplikace v komunitárním právu (Die Gleichstellung der Frauen und Männer und Grenzen ihrer Anwendbarkeit im Gemeinschaftsrecht), Právní rozhledy 11/2000, 3–4


Tichý L., Spontánní europeizace soukromého práva, Právní rozhledy 2/2000, 1–5


Tichý L., Podnikání veřejného sektoru a veřejné podniku v České republice; L. Tichý (ed), Europeizace práva, Praha 2000, 331–353


Tichý L., Tschäpe (spoluautor statě), Die Gegenseitigkeitsklausel Nr. 10 der Übergangsbestimmungen zur Arbeitnehmerfreizügigkeit in der Beitritsakte 2004. In: Europäisches Wirtschafts– und Steuerrecht, 2000, ročník 16, 11, 1–4


Tichý, L., Veřejné podniky v Evropě a v České republice z hlediska soutěžního práva, AUC, Iuridica 2/2000, 9–43


Tichý L. (ed.), Dokumenty ke studiu evropského práva, Praha 2000, Linde, 359


Tichý L., Rovnoprávnost mužů a žen a dosah její aplikace v komunitárním právu (Die Gleichstellung der Frauen und Männer und Grenzen ihrer Anwendbarkeit im Gemeinschaftsrecht), Právní rozhledy 11/2000, 3–4


Tichý L., Spontánní europeizace soukromého práva, Právní rozhledy 2/2000, 1–5


Tichý L., Podnikání veřejného sektoru a veřejné podniku v České republice; L. Tichý (ed), Europeizace práva, Praha 2000, 331–353


Tichý L., Tschäpe (spoluautor statě), Die Gegenseitigkeitsklausel Nr. 10 der Übergangsbestimmungen zur Arbeitnehmerfreizügigkeit in der Beitritsakte 2004. In: Europäisches Wirtschafts– und Steuerrecht, 2000, ročník 16, 11, 1–4


1999

Tichý L. (ed.), Základy evropského práva, Praha 1999, C. H. Beck, 453


Tichý L., Základy kartelového práva, sborník materiálů pro výuku, Praha 1999, 153


Tichý L., Evropské koncernové právo – trnitá cesta, Právní rozhledy, 10/1999, 2–5


Tichý L., Poslední vývoj evropského soukromého práva, Právní rozhledy, 6/1999, 2–6


Tichý L., Problematika právních zásad v evropském právu, In J. Boguszak (ed.), Právní principy Kolokvium, Praha 1999, 199–21


1998

Tichý L. (ed.), Amsterdamská smlouva, Praha 1998, 258


Tichý L., Principy právního státu v EU a vynucování jejich dodržování, Právní rozhledy, 10/1998


Tichý L., Nová úprava výkonu advokacie v Evropské unii, Právní rozhledy, 7/1998


Tichý L, Nová úprava fúzí v evropském právu, Právní rozhledy, 6/1998


Tichý L., Několik poznámek k neplatnosti závěti ve formě notářského zápisu, Bulletin advokacie, 1998, 2–6


Tichý L., Secured Transactions Involving Movables in Czech Law, Basedow J. (eds.), Festschrift für U. Drobnig, Tübingen 1998, 683–713


Tichý L., Evropské právo jako autonomní právní systém a jeho výuka, Jubilejní sborník Právnická fakulta University Karlovy, 1348–1998, Praha 1998, 188–203


1995

Tichý L., Öffentliche Unternehmen und die Tschechische Republik, in Tomuschat Ch., Kötz H., von Maydell B. (eds.), Europäische Integration und nationale Rechtskulturen, Köln, Berlin, Bonn, 1995, 162–196


Tichý L., Základy uznání cizích soudních rozhodnutí v českém a evropském právu, Praha 1995, 129


1994

Tichý L., The Bankruptcy Code of Czech Republic, in: Corporate, Banks, and Reorganisation procedures in OECD and Central and Eastern European Countries, OECD 1994, 81–102


Tichý L., Liability of attorneys for damages caused by their activity under Czech law, In Windmer, P. (ed.), La responsibilité des prestataires de services, Paříž, 1994, 141–175


Tichý L., Základy práva evropských společenství, Praha 1994, 288, spolupráce s hlavním autorem R. Arnoldem


Tichý L., Základní orientace mezinárodního konkurzního práva, Praha 1994, 85


1992

Tichý L., K některým otázkám postavení advokáta a advokacie – vývojové tendence, Bulletin advokacie, říjen 1992


1990

Tichý L., Základy moderní úpravy advokátního práva, Právo a zákonnost, 1990


1989

Tichý L., Bibliografie k interpretaci v právu, Praha, Stát a právo 1989, společně s J. Pillerem


Tichý L., Gemeinsame Unternehmen in der ČSSR, RIW/AWD 3/1989, společně s M. Beckmann


Tichý L., Zur wirtschaftlichen und rechtlichen Stellung gemeinsamer Unternehmen in der Tschechoslowakei nach dem Gesetz vom 8. November 1988, Rabels Zeitschrift 1989, 705–718


Tichý L., Kolizní problematika smlouvy v ČSSR, Problemy prawne handlu zagranicznego, Katowice 1989, 25, společně se Z. Kučerou


Tichý L., K uznání a výkonu rozhodnutí podle smluv o právní pomoci se zvláštním zřetelem k PLR – ČSSR, Nowe Prawo 1989, 15


Tichý L., Cizí prvek v civilistické praxi, Praha 1989, 344, společně s J. Muchou a J. Haderkou (autor jedné třetiny textu a hlavní redaktor)


Kučera, Z., Tichý L., Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním – komentář, Praha 1989, 392


1988

Tichý L., Nationalbericht Tschechoslowakei, Müller H., Höck G.–S., Deutsche Vollstreckungstitel im Ausland, Frankfurt, Gross 1988, Loseblattausgabe, 15


1986

Tichý L., K některým problémům pracovněprávních vztahů v mezinárodním styku, Studie z mezinárodního práva 19/1986


Tichý L., Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen unter besonderer Berücksichtigung des Anerkennungsverfahrens vor dem Obersten Gericht der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik, WGO 1986, 345–361


Kučera, Z., Tichý, L., K uznatelnosti cizích rozhodnutí v ČSSR, Právník 8/1986, 722–737


1985

Tichý L., K uplatňování pohledávek v dědickém řízení, Bulletin advokacie IV/1985


Tichý L., Opuštění věci podle ustanovení § 453 odst. 2 občanského zákoníku, Bulletin advokacie IV/1985


Tichý L., Náklady spojené s uplatňováním pohledávky a jejich náhrada, Bulletin advokacie III/1985


Tichý L., K pravomoci čsoudů v majetkových věcech s cizím prvkem, Právník 6/1985


Tichý L., K ustanovení § 47 novely občanského zákoníku, Bulletin advokacie II/1985


Tichý L., K některým problémům doručování soudních písemností v mezinárodním styku, Socialistické súdnictvo 1/1985


Tichý L., O problémech placení a náhrady nákladů důkazů podle o.s.ř., Bulletin advokacie I/1985


Tichý L., Problematika vstupu na sousední pozemek a odpovědnost za škodu z toho vznikající, Bulletin advokacie/1985


1984

Tichý L., K pravomoci soudu a rozhodčího soudu v mezinárodním obchodním styku, Socialistická zákonnost 10/1984


Tichý L., Rozvedený manžel nebo rodiče? Socialistická zákonnost 9/1984


Tichý L., Náhrada škody v řízení podle trestního řádu, Bulletin advokacie/IV/1984


Tichý L., K postavení poškozeného v přestupkovém řízení, Bulletin advokacie 1984/III


Tichý L., K rozhraničení pravomoci soudů a rozhodců v mezinárodním obchodním styku, Právní zpravodaj zahraničního obchodu, 4/1984


Tichý L., K zpětné působnosti novely občanského zákoníku, Právník 12/1984


Tichý L., Náhrada škody v řízení podle trestního řádu, Bulletin advokacie IV/1984


Tichý L., Změny v doručování soudních písemností do ciziny podle Úmluvy o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních, Socialistická zákonnost 3/1984


Tichý L., Poučení o promlčení, Bulletin advokacie III/1984


Tichý L., Poznámka k časovému rozsahu zmocnění obhájce podle § 41 odst. 5 trestního řádu, Bulletin advokacie 1984/I


Tichý L., K problematice vlastnické ochrany reivindikační žalobou, Bulletin advokacie I/1984


Tichý L., K uznání rozhodnutí cizích soudů v zákoně neupravenému, Socialistická zákonnost 1/1984


Tichý L., K problematice peněžitých závazků v občanskoprávních vztazích s mezinárodním prvkem, AUC 1984/3, 248–299 (On the Money Claims in the Cross–border Matters)


1983

Tichý L., K problematice zákonné fikce neodsouzení podle trestního zákona, Bulletin advokacie 1983, leden – březen


Tichý L., Místo plnění závazku, zejména peněžitého, Bulletin advokacie IV/1983


Tichý L., K některým otázkám dědění s cizím prvkem, Bulletin advokacie IV/1983


Tichý L., K problematice pohledávek, u nichž doba splatnosti není určena, Bulletin advokacie III/1983


Tichý L., K otázce ukončení zastoupení advokátem na základě plné moci, Bulletin advokacie II/1983


Tichý L., Meze ochrany stěžovatele, Bulletin advokacie I/1983


Tichý L., K problematice litispendence v mezinárodním právu procesním, Studie z mezinárodního práva 17/1983, 201–245


1982

Tichý L., Ukládání trestu propadnutí věci podle § 55 odst. 2 trestního zákona, Bulletin advokacie, 1982 červenec – září


1981

Tichý L., Právní povaha odběrních poukazů PZO Tuzex a souvisejících vztahů, Bulletin advokacie I/1981, 3–46


1979

Tichý L., K problematice výkonu rozhodnutí o styku s nezletilými dětmi, Bulletin advokacie (Bulletin advokacie) III/1979


1976

Tichý L., Mandukční povinnost soudu, AUC, 1976/4, 282–322