Centrum právní komparatistiky je výzkumným pracovištěm Právnické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze. Centrum bylo založeno v roce 2009. Výzkumný cíl Centra je systematický
a srovnávací výzkum soukromého a evropského práva v nejširším slova smyslu.

Novinky

Oznámení

Slovo „veřejné“

Z podnětu diskuse při posledním fóru CPK 14. ledna 2021 krátká poznámka ke shora uvedenému tématu. Většina vysokoškolských zařízení u nás, a tedy i PF UK jsou veřejnými vysokými školami. To pro mne znamená několikeré:

  1. Instituce vysokého školství jsou založeny zákonem, a tedy i UK je osoba veřejného práva.
  2. Veřejné vysoké školství je u nás financováno z veřejných rozpočtů, zejména z rozpočtu státu.
  3. PF UK jako součást právně kulturního prostředí.
Úkolem CPK je tedy v širším slova smyslu obohacovat právní kulturu a plnit tak určitý obecně prospěšný veřejný úkol. To znamená, že nejen CPK, ale i Právnická fakulta by si zasloužila právě z výše uvedených důvodů větší otevřenost sloužící mimo jiné k věcnému diskursu. Aby zejména právnická veřejnost, které PF UK slouží, mohla adekvátně přijímat „produkty“ tohoto pracoviště, je zapotřebí, aby byla co možná nejvíc otevřeno tak, aby třetí osoby mohly vědět, „o co vlastně jde“. V tomto smyslu slovo „veřejné“ znamená uveřejňování základních informací o fakultě – učitelském-profesorském sboru, a to nejen o produktech jednotlivých osob, ale jejich životních a pracovních zkušenostech, o jejich i mimofakultní činnosti a koneckonců i o financování. V tomto smyslu musí být nejen fakulta, ale především CPK ještě více veřejným ve smyslu otevření se veřejnosti. Luboš Tichý, 15. ledna 2021

O CPK

Centrum právní komparatistiky je výzkumným pracovištěm Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jež bylo založeno v roce 2009. Výzkumný cíl Centra je systematický, srovnávací výzkum soukromého a evropského práva v nejširším slova smyslu. Imanentní součástí jeho poslání je zkoumání metodologických základů práva, zejména srovnávací analýzy. Centrum provádí základní i aplikovaný výzkum. V rámci aplikovaného výzkumu je Centrum činné jak v oblasti aplikace práva, tak legislativy. Při provádění výzkumu Centrum spolupracuje s vědeckými institucemi v rámci Evropské unie i za jejími hranicemi. Udržuje úzké kontakty s právní praxí formou stálého diskurzu ve formě konferencí, výukových projektů a znaleckých posudků.

Fóra CPK

Skrytá ujednání ve smlouvách a jejich výklad

18/01/2024  

prof. Christian Twigg-Flesner, univerzita Warwick, Anglické soudy se často problémem výkladu ujednání, která nebyla ve smlouvě výslovně vyjádřena, a jež jsou nezbytná k tomu, aby smlouva plnila svůj... Více

Přednášky

Renvoi v evropském mezinárodním právu soukromém

08/04/2019  

prof. Kurt Siehr, Max-Planck-Institut Hamburg V současné době je institut renvoi (zpětný odkaz) pro právní úpravu evropského mezinárodního práva soukromého obtížně přijatelný. Jestliže však není... Více

Semináře

Právnické sjezdy – model pro Českou republiku

04/10/2021  

Program: Prof. JUDr. Luboš Tichý: Proč je zapotřebí obnovit tradici právnického sjezdu (historická a srovnávací analýza) Prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.: Právnický stav (výšiny a pády,... Více

Konference

Veřejný zájem v právu

17/10/2019  

17. - 18. 10. 2019, Právnická fakulta UK Konference je vyústěním společného česko-rakouského projektu. V jednotlivých referátech budou prezentovány výsledky výzkumu veřejného zájmu, fenoménu, jenž... Více

Lidé

Vedoucí CPK

podobenka prof. Luboše Tichého

Prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc.

tichy@prf.cuni.cz
Studoval právo, ekonomii a politickou vědu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a univerzitě v Heidelbergu (Německo). Jako vědecký pracovník pobýval v Institutu Maxe Plancka pro zahraniční a... Více


Akademičtí a vědečtí pracovníci

Mgr. Tomáš Troup, LL.M.

troup@aktroup.cz
Studoval právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2006-2007 absolvoval studijní program LL.M. na Université de Montréal v Québecu. Od roku 2003 až dosud působí v advokacii.... Více


JUDr. Mgr. Bohdan Žáček

Bohdan.Zacek@gmail.com
Advokát *1968 Věnuje se po celou svoji profesionální kariéru právu kapitálových trhů, investičních instrumentů a kolektivního investování, korporátnímu právu včetně akviziční problematiky a... Více


JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., LL.M.

Jiří Hrádek je vědeckým pracovníkem Centra právní komparatistiky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a právníkem Zeppelin CZ s.r.o. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (2002), dále... Více


JUDr. Solange Isabelle Maslowski, Ph.D.

Solange Maslowski zahájila své studium práv na Reunionské univerzitě, absolutoria dosáhla na  univerzitě Toulouse 1 Capitole, kde získala později také doktorát. Studiu práva se věnovala i na Thames... Více


JUDr. Petra J. Pipková, Ph.D., LL.M.eur.

pipkova@prf.cuni.cz
Vědecký pracovník Centra právní komparatistiky Právnické fakulty UK. Vystudovala práva na Univerzitě Karlově v Praze (Mgr., Ph.D.), Západočeské univerzitě v Plzni (JUDr.) a Univerzitě v Pasově... Více


JUDr. Mgr. Tomáš Dumbrovský, LL.M. Ph.D., J.S.D.

dumbrovs-at-prf.cuni.cz
Tomáš Dumbrovský je vědeckým pracovníkem (VP2) v Centru právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Jeho výzkum se zaměřuje na ústavní a demokratickou teorii, právo EU, srovnávací... Více


Dr. Rita Simon, LL.M., B.A.

siksimon@prf.cuni.cz
Rita Simon je vědecká pracovnice v Centru právní komparatistiky (CPK) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze od 2011, a zaměřuje se na srovnávání evropského, německého a maďarského... Více


Externí výzkumní pracovníci

Tobias Endrich-Laimböck

Vystudoval právo v Passau (EJS), Praze a Oxfordu (MJur). V současné době je doktorandem LMU v Mnichově. Specializuje se na oblast práva duševního vlastnictví, obecnou část občanského práva, jakož i... Více


Dr. Andreas Frössel, MA

Andreas Frössel studoval právo a politologii na Univerzitě Vídeň (Mag. iur. 2011, BA 2011, MA 2017) a absolvoval doktorandské studium na Ekonomické univerzitě ve Vídni, kde dosáhl titul Dr. iur. v... Více


Mgr. Jan Balarin, Ph.D.

Je advokátem a specializuje se na soukromé právo a civilní proces. Publikuje především v oblasti civilního procesního práva (kolektivní vynucování práva). Jako autor národních zpráv pro Českou... Více


Mgr. Slavomíra Henčeková

hencekova.slavka@gmail.com
Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě na Slovensku s predikátem summa cum laude. V roce 2012 absolvovala studijní pobyt Erasmus na Univerzitě Řezno v Německu. Od roku 2013... Více


V. Z.

Mgr. et Mgr. Vít Zvánovec

vit.zvanovec@gmail.com
Publikuje ve vícero právních oborech: v ústavním právu, evropském právu, správním právu, pracovním právu a občanském právu hmotném. Životopis Vzdělání Mgr. v oboru historie, Filosofická fakulta UK,... Více


JUDr. Eva Ondřejová, LL.M., Ph.D.

eva.ondrejova@ondrejova.cz
Vzdělání 2011 – 9/2012 LL.M. Program, Queen Mary, University of London, Obory – Media Law, Internet Law, E-commerce Law, Privacy and Data Protection 2009 – dosud Univerzita Karlova v Praze, Právnická... Více


Dr. iur. Stephan Heidenhain

Stephan.Heidenhain@bnt.eu
Pracuje v advokátní kanceláři bnt - pravda & partner, s.r.o. od roku 2004. Je členem Německé advokátní komory (Braniborsko) a - jako evropský advokát od roku 2006, jako český advokát od července... Více


Administrativní pracovník

Halka Kolaříková

kolarikova@prf.cuni.cz
telefon: +420 221 005 576 místnost č. 410 Více