Často kladené otázky

Co je Centrum právní komparatistiky?

Centrum právní komparatistiky (dále jen „CPK“) je výzkumným pracovištěm Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. CPK spojuje základní výzkum s aplikovaným výzkumem. V rámci druhé oblasti CPK pomáhá s aplikací práva a s přípravou právních reforem.

Jaké jsou cíle CPK?

Výzkumnými cíli  CPK jsou systematický a srovnávací výzkum občanského a evropského práva a souvisejících oblastí. Nevyhnutelnou součástí poslání CPK je výzkum metodologie komparativní analýzy práva.

Jaké jsou prostředky, které CPK používá?

CPK realizuje své cíle třemi základními formami: výzkumné projekty, přednášky a prostřednictvím odborných posudků.
CPK zpracovává výzkumné projekty na mnoho témat. Zaměřuje se jak na velké projekty zásadního významu, tak na méně náročné analýzy aktuálních otázek.
CPK organizuje mezinárodní a národní konference hlavních odborníků v jednotlivých právních oblastech. Kromě toho CPK pořádá pravidelné přednášky na vysoce aktuální témata (viz otázka č 4).

A konečně, na základě žádosti, CPK  je schopno připravit odborný posudek na konkrétní, nejlépe aktuální problém, který patří k jeho výzkumné oblasti.

Organizuje CPK vzdělávací akce?

CPK pořádá vzdělávací akce, kde prezentuje výsledky svého výzkumu, stejně jako předběžné výstupy. Na těchto akcích interní a externí spolupracovníci CPK analyzují konkrétní problémy a v průběhu diskuse, která následuje po prezentaci, publikum může zpochybnit správnost předložených argumentů. Kromě výsledků samotného výzkumu CPK pořádá konference, semináře a kolokvia ve spolupráci s dalšími institucemi. Tyto aktivity se týkají, mimo jiné, výzkumných projektů Ph. D. studentů, zahraničních hostů CPK a někdy též vědeckých pracovníků dalších akademických institucí.

Aktuální přehled plánovaných vzdělávacích akcí je uveden na hlavní stránce.

Pořádá CPK pravidelné vzdělávací akce?

CPK pořádá cyklus seminářů interních a externích spolupracovníků, jakož i hlavních hostů CPK. Semináře se konají zpravidla 2× měsíčně ve čtvrtek v 17.30.

Aktuální přehled plánovaných vzdělávacích akcí je uveden na hlavní stránce.

Kdo s CPK spolupracuje?

CPK spolupracuje se soukromými a veřejnými institucemi. CPK také spolupracuje s institucemi, které se účastní legislativního procesu. CPK a jeho spolupracovníci jsou členy různých mezinárodních institucí. Spolupráce s těmito institucemi představují přirozenou součást činnosti CPK.

Jaké jsou výzkumné projekty CPK?

CPK se podílí na mnoha výzkumných projektech, a to buď v režii samotného CPK nebo prostřednictvím těch spolupracovníků CPK, kteří jsou členy mezinárodních výzkumných skupin.

Aktuální seznam výzkumných projektů CPK naleznete v sekci výzkumných projektů.

Je CPK otevřené externí spolupráci?

CPK je otevřeno externí spolupráce s mladými právníky, stejně jako s akademickými odborníky a zkušenými právníky. Externí spolupráce je možná na konkrétních projektech uvedených v sekci výzkumných projektů.

CPK rovněž vítá podněty a nabídky nových témat pro výzkum.

Je knihovna CPK otevřená pro veřejnost?

CPK má knihovnu, která je součástí knihovny Právnické fakulty a která obsahuje základní domácí a zahraniční publikace ze své oblasti výzkumu.
Knihovna CPK je k dispozici pro veřejnost, avšak pouze prezenčně.

Je možné sledovat činnost Centra pravidelně?

CPK vydává elektronický informační Newsletter. Newsletter  je k dispozici na internetových stránkách střediska a také zaslán zájemcům e-mailem.