Výzkum

CPK zpracovává celou řadu výzkumných projektů, a to buď samostatně, nebo prostřednictvím svých spolupracovníků, kteří jsou členy mezinárodních výzkumných týmů. Momentálně CPK a jeho spolupracovníci zpracovávají v rámci níže uvedených oblastech následující výzkumné projekty:

Soukromé právo

Smlouva v soukromém právu

Projekt má za cíl podat zevrubnou analýzu základního institutu soukromého práva. Základem je poznání smlouvy v jednotlivých právních kulturách a na základě srovnávací analýzy objasnění její základní funkce a jednotlivých aspektů. Výsledky tohoto výzkumu představují základní bázi analýzy právní úpravy v českém právním řádu a návrhu jejího vylepšení.

Jde o tříletý projekt, který by měl být financován i Grantovou agenturou České republiky. Výsledky výzkumu budou publikovány ve dvou svazcích, jež budou vydány nakladatelstvím C.H. Beck.

Míra důkazu

Jde o základní výzkum klíčové kategorie nejen v procesním právu. Cílem projektu je zjistit, do jaké míry lze oprávněně snižovat stupeň pravděpodobnosti rekonstrukce minulosti či předvídání budoucnosti s následky pro samotný nárok, tedy dopad tohoto primárně procesního institutu do hmotněprávních vztahů. Pro tento závěr a analýzu vztahu mají zásadní význam zásady právní jistoty, proporcionality a rovnosti, stejně jako některé aspekty základních lidských práv.

Svěřenský fond a jiné formy správy cizího majetku

Jde o třetí fázi (etapu) rozsáhlého projektu, jenž má svůj počátek v roce 2013 a který zahrnoval tři konference, jejichž výsledky byly publikovány ve dvou sbornících a v mezinárodně uznávaném časopise ERPL (European Review of Private Law). Poslední třetí výstup, který bude publikován v roce 2018, zkoumá tento institut jednak v samotné obecné rovině, jednak i z hlediska práva dědického, práva insolvenčního a veřejného dohledu.

Evropské právo

Evropské měnové právo

Projekt zkoumá základní předpoklady integrace Evropské unie v oblasti hospodářské a měnové unie.