Úvod   ...

Prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc.

Vedoucí CPK

Studoval právo, ekonomii a politickou vědu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a univerzitě v Heidelbergu (Německo). Jako vědecký pracovník pobýval v Institutu Maxe Plancka pro zahraniční a mezinárodní soukromé právo v Hamburku, ve švýcarském Institutu srovnávacího práva a v Lausanne a v Akademii mezinárodního práva v Haagu, stejně jako na univerzitě Michigan v Ann Arbor (1992). Předtím, než se stal vedoucím Centra (2009), byl vedoucím katedry evropského práva právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1993-2009). Profesor Tichý je členem European Group on Tort Law, která publikovala Principy evropského deliktního práva, členem Study Group on European Civil Code a členem představenstva ASCOLA (Akademické společnosti pro soutěžní právo). Je též členem poradních výborů European Revue of Private Law, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht a European Review of Tort Law. Profesor Tichý byl členem Federální legislativní rady Československa. Jeho předchozí aktivity zahrnují působení jako poradce Federálního ministerstva zahraničních věcí a předsedkyně České národní rady. Byl též předsedou České advokátní komory.

Publikace (314)

2022

Tichý L., O kumulaci nároku na náhradu škody a konkurenci právních norem, Bulletin Advokacie 3/2022, s. 22-29.

Dumbrovský, T., Tichý, L., Czech Republic, in Griller, Stefan (ed.), Member States Constitutions and EU Integration, Oxford: Hart Publishing, 2022, ISBN: 978-1-5099-0676-5

Tichý, L., Troup, T., K základním otázkám svěřenského fondu (reakce na kritiku), Bulletin Advokacie, č. 1-2/2022, s. 51-60.

2021

Tichý, L., Public Interest and its Importance in Law, in Tichý, L., Potacs, M. (eds.), Public Interest in Law, Intersentia Cambridge – Antwerp – Chicago 2021, 25-42

Tichý, L., Potacs, M. (eds.), Public Interest in Law, Intersentia Cambridge – Antwerp – Chicago, 2021, s. 367, ISBN 978-1-78068-970-8.

Tichý, L., O rovnosti členských států EU, Jurisprudence 3/2021 s.13-24 24 (The Equality of Member States of EU)

Tichý, L., Lis Pendens in the Brussels Ia Regulation with Regard to Third Countries, in A. Trunk, N. Hatzimihail (eds.), EU Civil Procedure Law and Third Countries. Which Way Forward?, Nomos, Baden-Baden 2021, s. 95-125

Tichý, L., Komentář k § 3036 a 3037, in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kolektiv, Občanský zákoník, Komentář, Svazek VI, 2. vydání, Praha: Wolters Kluwer 2021, s. 52-55 55 (Commentary to the Civil Code, art. 3036 and 3037)

Tichý, L., Ke dvěma základním otázkám odpovědnosti za škodu způsobenou budovou, Bulletin advokacie č. 10/2021, s. 15-20

2020

Tichý, L., překlad článku K. Siehra, Zpětný odkaz v evropském mezinárodním právu soukromém, Právník 7/2020, s. 529-539

Tichý, L., Troup, T., překlad článku R. Uerpmann-Wittzacka, Veřejný zájem jako klíčový pojem či prázdná floskule, Správní právo 3/2020, s. 176-188 (translation of a scientific paper, R. Uerpmann-Wittzack, Public Interest – a key term or an empty phrase?)

Tichý, L., překlad článku U. Kischela, Jak normativní je právní komparatistika?, Časopis pro právní vědu a praxi 2/2020, s. 171-187 187 (translation of a scientific paper, U Kischel, How Normative is Comparative Law?)

Tichý, L., Non-pecuniary damage and its compensation, in Karner, Magnus, Spier, Widmer (eds.), Essays in Honour of Helmut Koziol, Wien: Jan Sramek Verlag, 2020, s. 189-224

Tichý, L., Ke čtyřem základním otázkám nemajetkové újmy, Právník 8/2020, s. 618-640 (About Four Fundamental Aspects of Non-pecuniary Damage)

Tichý, L., Vlastnictví bez vlastníka v českém svěřenském fondu (skica na margo trustu v českém právu), Bulletin advokacie 3/2020, s. 22-28

Tichý, L., Cizí právo v dovolacím řízení, Právník 3/2020, s. 224-237

Tichý, L., Fremdes Recht im Revisionsverfahren (Eine rechtsvergleichende Skizze über die Revisibilität des ausländischen Rechts), in Chr. Benicke/S. Huber, National, International, Transnational: Harmonischer Dreiklang im Recht, Feschrift für Herbert Kronke zum 70. Geburtstag, Gieseking Verlag 2020, s. 585-599

Tichý, L., Henčeková, S., překlad článku Rainera Kulmse, Úvod do práva blockchainů, Obchodněprávní revue 1/2020, s. 26-35

Tichý, L., Dumbrovský, T., Czech Republic. In: Griller, Stefan (ed.), Member States´Constitutions and EU Integration. 1. vyd. Oxford: Hart Publishing 2020

Tichý, L., recenze Helmut Koziol, Österreichisches Haftpflichtrecht. Sv. I. Obecná část, 4. vyd., Jan Sramek Verlag, Vídeň 2020, 1002 stran, Právní rozhledy 15-16/2020, s. 561-563

Tichý, L., překlad článku P. Mankowského, Právní kultura – na příkladu právní kultury Spolkové republiky Německo, Právník 7/2020, s. 567-581 (translation of a scientific paper, P. Mankowski, Legal Culture – on the Example of the Legal Culture of the Federal Republic of Germany).

Tichý, L., recenze, v. Bar/Mankowski, Internationales Privatrecht, Band 2: Besonderer Teil. Mnichov: C.H. Beck 2019, 1099 stran, Právník 11/2020, s. 890-894

Tichý, L., Doporučuje se obnovení právnických sjezdů?, Bulletin advokacie 7-8/2020, s. 85-92 (Is it recommended to reestablish Law Conventions in the Czech Republic?)

Tichý, L., recenze, Ernst Karner, Alexander Longin, Vertragsstrafe und Schadenspauschalierung, Wien, Jan Sramek Verlag 2020, 240 stran, Bulletin advokacie 9/2020, s. 73-74

Tichý, L., Prescription in Tort Law outlined – Czech Republic, in I. Gilead, B. Askeland (eds.), Prescription in Tort Law, Analytical and Comparative Persectives, Cambridge: Intersentia 2020, s. 215-242

Tichý, L., překlad článku F. Hofmanna, Vliv digitalizace a umělé inteligence na soukromé právo. Řešení technických rizik, Obchodněprávní revue 3/2020, s. 200-209 (translation of a scientific paper, F Hofmann, Impact of Digitalization and Artificial Intelligence on Private Law. Solution of Technical Risks)

Tichý, L., Staatengleichheit in der EU aus der nationalen Perspektive, Europarecht 5/2020, s. 501-522

2019

Tichý, L., Samaritánská povinnost v deliktním občanském právu – ideál či skutečnost?, Právník 7/2019, s. 621-644

Tichý, L., Standard of Proof in Europe, Mohr Siebeck, Tübingen, 2019, 323 s.

Tichý, L., Trust im kontinentalen Recht – Eine Skizze am Rande eines Mythos auf Grund der tschechischen Fiducia. In Festschrift für Karsten Schmidt zum 80. Geburstag, Band II, C.H. Beck, München 2019, s. 521-532

Tichý, L., překlad článku M. Brinkmanna, Vývoj insolvenčního práva v EU, Obchodněprávní revue 10/2019, s. 251-257

Tichý, L., Consumer Law and Policy – Czech Republic, in H.-W. Micklitz, E. Hondius, T. van Mierlo, T. Roethe (eds.), The Fathers and Mothers of Consumer Law and Policy in Europe (The Foundational Years 1950 – 1980), EUI Florencie 2019, s. 100-108

Tichý, L., Pipková, P., Kocí, M., Program shovívavosti (leniency) – nové paradigma v českém právu hospodářské soutěže – podstata a dílčí bilance, Právník 3/2019, s. 245-282

Tichý, L., Troup, T., překlad článku A. Frössela, K protiprávnosti vědomého zásahu do obligačního práva na nabytí nemovitosti, Právník 10/2019, s. 934-950

Tichý, L., překlad článku Petera Gottwalda, Dovolání podle německého práva. Spolkový soudní dvůr mezi zajišťováním právní jistoty a individuální spravedlností, Bulletin advokacie 1-2/2019, s. 49-56

Tichý, L., recenze, Mankowski Peter (ed.), Commercial Law. Article-by-Article Commentary (Hart, Beck, Nomos, 2019), Obchodněprávní revue 3/2019, s. 65-66

Tichý, L., Komentář k čl. 11 a 12 Nařízení Řím II, in U. Magnus, P. Mankowski (eds.), European Commentaries on Private International Law, Rome II Regulation, Commentary, Otto Schmidt, 2019, s. 363-408

Tichý, L., Problematika litispendence a jejich následků v nařízení Brusel I bis i ve vztahu k třetím státům, Právník 11/2019, s. 1010-1030

Tichý, L., Míra důkazu – základní problémy z hlediska srovnávací analýzy, Právník 12/2019, s. 1109-1135

Tichý, L., Standard of Proof: Fundamental Problems Through the Perspective of Comparative Analysis, in L. Tichý (ed.), Standard of Proof in Europe, Mohr Siebeck, Tübingen, 2019, s. 287-316

Tichý, L., Preventive Liability and System of Sanctions in Tort Law, in F. Hofmann, F. Kurz (eds.), Law of Remedies: A European Perspective, Intersentia, Cambridge-Antwerp-Chicago, 2019, s. 169-193

Tichý, L., Foreword, in Simon, R., Müllerová, H. (eds.), Efficient Collective Redress Mechanisms in Visegrad 4 Countries: An Achievable Target? Praha: Institute of State and Law of the Czech Academy of Sciences 2019, s. 1-11

Tichý, L., Nachruf auf Zdeněk Kučera, Problemy Prawa Prywatnego Miedzynarodowego, Tom 23, Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego, Katowice 2019, s. 9-11

Tichý, L., Deliktněprávní ochrana pohledávky (na okraj žaloby na náhradu škody – konkurenční prostředek právní ochrany znevýhodněného věřitele), Bulletin advokacie 4/2019, s. 34-41

Tichý, L., recenze, Magnus Ulrich – Mankowski Peter (eds.), Brussels I bis Regulation, Köln: Otto Schmidt, 2016, 1163 s., Právník 6/2019, s. 608-610

Tichý, L., The Borderlines of Tort Law in the Czech Republic, in Miquel-Martin-Casals (ed.), The Borderlines of Tort Law: Interactions with Contract Law, Intersentia, Cambridge 2019, s. 45-67

2018

Tichý L., Otázka skutková a otázka právní v procesním právu jako předpoklad dovolání (skica o neviditelném problému, in Jan Dvořák, Alena Macková (eds.), Pocta Aleně Winterové k 80. narozeninám, Praha 2018, s. 419-433

Tichý, L., Neuspokojivé řešení smluvní odpovědnosti za škodu v o.z. (plaidoyer za předvídatelnost škody), Bulletin advokacie 3/2018, 20-26

Tichý, L., Povaha a předpoklady odpovědnosti členského státu podle čl. 7 SEU, in L. Tichý (ed.), Evropský delikt, Porušení základních hodnot Evropské unie členským státem a unijní sankční mechanismus, Praha 2017, 99-121 – vyšlo 2018

Tichý, L., překlad U. Magnus, Porušení smlouvy a prostředky právní ochrany, zejména náhrad a škody (srovnání CISG, německého a evropského práva), Obchodněprávní revue, 2/2018, s. 46-54

Tichý L., Účel kogentních předpisů v soukromém právu a míra jejich přísnosti – úvodní skica, in Dvořák, J. a kol., Soukromé právo 21. století, Praha : Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 3-18 (vyšlo 2018)

Dumbrovský, T., EU Integration and the Czech Constitution: Assertive Judiciary and Baffled Administration, in Stefan Griller, Monica Claes, and Lina Papadopoulou (eds) Member States’ Constitutions and EU Integration. Hart, Oxford forthcoming 2018 (with Luboš Tichý).

Tichý, L. (ed.), Evropský delikt, Porušení základních hodnot Evropské unie členským státem a unijní sankční mechanismus, Praha 2017, 257 stran – vyšlo 2018

Tichý, L., překlad článku H. J. Sonnenbergera, Dílčí reforma francouzského Code civil, Jurisprudence 4/2018, 3-10

Tichý, L., Brexit a některé jeho následky, Bulletin advokacie, č. 7-8/2018, 39-45

Tichý, L., překlad článku H. Koziola, Flexibilní systém – zlatá střední cesta zákonodárství a právní nauky, Právník 9/2018, s. 738-749

Tichý, L., Nařízení č. 864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II). Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, 272 s.

Tichý, L., překlad článku R. Magnuse, Nároky na vrácení – samostatná právní kategorie? Právník 2018

2017

Tichý L., Abuse of Law and its Consequences, in Potacs, M., Tichý, L, (eds.), Abuse of Law, PF UK, Praha 2017, 19-56

Tichý L., Jiří Hrádek J., Deliktní právo. C. H. Beck, Praha 2017, 496 s.

Potacs M., Tichý L. (eds.), Abuse of Law, PF UK, Praha 2017, s. 368

Tichý L., překlad E A. Kramer, Základní problémy právní recepce, Právník 5/2017, 396-415

Tichý L., Recognition of a Trust as a Specific Problem in Private International Law (2016), 24 European Review of Private Law, Issue 6, pp. 1165–1188 – vyšlo 2017

Tichý L., Pipková P. J., Grundrechte in Verfahrensrecht der Europäischen Union (Problematik des Beihilfeverfahrens von der Europäischen Kommission – eine Skizze), in Festschrift für Reinhold Geimer, C.H. Beck, München 2017, 757-764

Tichý L., překlad Dieter Martiny, Práva dítěte v rodinném právu – evropské tendence, Právník 9/2017, 737-750

Tichý, L., Pipková, P., Grundrechte in Verfahrensrecht der Europäischen Union (Problematik des Beihilfeverfahrens von der Europäischen Kommission – eine Skizze), in Festschrift für Reinhold Geimer, C.H. Beck, München 2017, s. 757-764

Tichý, L., recenze P. Behrens, Europäisches Marktöffnungs- und Wetbewerbsrecht, in Bulletin advokacie 9/2017, s. 55-58

Tichý, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží). Komentář. Praha 2017, C.H. Beck, 440 s.

2016

Tichý L., Maslowski S., Troup T. (eds.), Zneužití práva, Praha 2016, 298 s.

Tichý L., překlad Boente W., Myšlení v systému v krizi – právní nauka a sjednocování práva, Právník 8/2016, 663-672

Tichý L., Uznání zahraniční trustu jako specifický problém mezinárodního práva soukromého, in L. Tichý (ed.), Svěřenský fond a trust – jejich fungování v mezinárodním srovnání, Praha 2016, 232-254

Tichý L., The liability of public authority – Czech Republic, in K. Oliphant (ed.), The liability of public authorities in comparative perspective. Intersentia, Cambridge 2016, 81-105

Tichý L., recenze Koziol, H., Koziolovy Základní otázky deliktní odpovědnosti, Právník 6/2016, 545-550

Tichý L., Pipková P., Státní podpora a základní lidská práva: řízení o státní podpoře a právo na řádný proces, Bulletin advokacie 6/2016, 15-23

Tichý L., Zneužití práva – základní kategorie, in: Tichý, Maslowski, Troup (eds.), Zneužití práva, Praha 2016, 21-45

Tichý L., Czech Report on Product Liability, in Piotr Machnikowski (ed.), European Product Liability, Intersentia 2016, 149-155

Tichý L. (ed.), Svěřenský fond a trust – jejich fungování v mezinárodním srovnání, Praha 2016, 260 s.

Tichý L., Preventive Liability – A New Paradigm in Tort Law? In: H. Koziol, U. Magnus, Essays in Honor of Jaap Spier, Wien 2016, Jan Sramek Verlag, 303–322

Tichý L., překlad Fritzsche, J., Agresivní obchodní praktiky a německá praxe, Bulletin advokacie 10/2016, 35-40

Tichý L., překlad Ahrens, H.-J., Snížení míry důkazů a dílčí odpovědnost – problémy související s nemožností vyjasnění skutkového stavu v oblasti náhrady škody, Právník 12/2016, s. 1057-1073

2015

Dumbrovský, T., Evropské právo (European Law), 5th edn. C.H.Beck, Prague 2015 (with Luboš Tichý, Rainer Arnold, Jiří Zemánek, and Richard Král).

Schmidt-Kessel M., Leible S., Tichý L. (eds.), Perspektiven des Verbrauchsgüterkaufs, Mohr Siebeck Tübingen 2015,  s. 200

Tichý L., Der Verbraucherkaufvertrag und seine Entwicklung im europäischen und tschechischen Recht, in Martin Schmidt-Kessel, Stefan Leible, Luboš Tichý (eds.), Perspektiven des Verbrauchsgüterkaufs, Mohr Siebeck Tübingen 2015, 1-20

Tichý L., Kocí M, Effet Utile v právu EU (kritická skica), in Právník 2/2015, 164-181

Tichý L., Die Anerkennung des Trusts als ein spezifisches Problem des IPR, in Hilbig-Lugani et al. (eds.), Festschrift für Dagmar Coester-Waltjen, Bielefeld, 2015, 865-882

2014

Tichý L., Pipková P., Balarin J., Kupní smlouva v novém občanském zákoníku (Purchase Contract in the New Civil Code), C. H. Beck Praha 2014, 5035

Tichý L., in Švestka, Dvořák, Fiala, Občanský zákoník, Komentář, sv. III, Praha 2014. Komentář k § 1400-1410, § 1417, § 1435, § 1463-1467, § 1471-1474

Tichý L., Ronovská K., Kocí M. (eds.): Trust a srovnatelné instituty v Evropě (Trust and comparable categories in Europe), PF UK, 2014

Tichý L., Effet utile as an arbitrary instrument in the practice of the CJEU? Differencies in its application between Public and Privat Law, in Tichý, Potacs, Dumbrovský (eds.), Effet utile in Law; PF UK, Praha 2014

Tichý L., Obecná část občanského práva (General Part of the Civil Law), Praha: C. H. Beck, 2014, s. 372

Tichý L., Kupní smlouva a spotřebitelská kupní smlouva, včetně odpovědnosti za vady (Liability for defective goods in the new Czech purchase contract), Bulletin advokacie, 7-8/2014, 23-32

Tichý L., Das widerrechtliche Urteil als Hindernis res judicata, in J. Adolphsen et al., Festschrift für Peter Gottwald zu 70. Geburstag, C. H. Beck, München 2014

Tichý L., Das neue ZGB für die Tschechische Republik. Eine kritische Skizze. Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 3/2014, 467–503

Tichý L., Ochrana spotřebitele ve světle nového občanského zákoníku (Consumer protection in the light of the New Civil Code). In: Luboš Tichý (ed.), Ochrana spotřebitele, PF UK, 2014, 109 –127

Tichý L., Wahrscheinlichkeit und das Beweismass im Schadenersatzrecht, Festchrift für U. Magnus, Sellier 2014, 709-720

Tichý L., Die Überwindung des Teritorialitätsprinzips im EU-Kartellrecht, RabelsZ, 2014, Vol. 78, 193-227

Tichý L., Komentář k § 545–564 (s. 1295–1397) a § 570-608 (s. 1408-1524) Nového občanského zákoníku, s. 1295-1524 (Comment to § 545-564 (pp. 1295-1397) and § 570-608 (pp. 1408-1524) of the New Civil Code, pp. 1295-1524), in Švestka, J., Dvořák, B., Fiala, V.(eds.), Občanský zákoník, Komentář, Svazek I (§ 1 až 654), Wolters Kluwer, 2014, s. 1667

Tichý L., (ed.), Ochrana spotřebitele (Consumer Protection), PF UK, 2014

Tichý L., in Švestka, J., Dvořák, J. Fiala, J. a kol., Občanský zákoník. Komentář. Svazek V, Koupě (Comments on Purchase Contract) (§ 2079 – 2183), Wolters Kluwer, Praha 2014, 719-885

Tichý L., Sociální dialog: Privatizace evropského pracovního zákonodárství? (Socialdialog: Privatisation of the European labour law legislation?), Právník č. 12/2014, 1101-1116

Dumbrovský, T., Effet Utile. Charles University, Prague 2014 (with Luboš Tichý and Michael Potacs).

Tichý L., Nový občanský zákoník. Svazek VI, Lhůty a doby (Comments on Time Limits), (§ 3036 – 3037), Wolters Kluwer, Praha 2014, 1359-1365

Tichý L., in Švestka, J., Dvořák, J. Fiala, J. a kol., Občanský zákoník. Komentář. Svazek V, Směna (Comment on barter contract), (§ 2184 – 2188), Wolters Kluwer, Praha 2014, 1034-1044

2013

Tichý L., Nová role mezinárodního práva soukromého a procesního v evropské integraci (kritická skica) (The New Role of Private International Procedural Law (conflict of laws), AUC Iuridica, 2/2012: 2013, 101-118

Tichý L., On prevention in Law: Special Focus on Tort Law, in L. Tichý, J. Hrádek (eds.), Prevention in Law, 2013, 9-29

Tichý L., Účel a efektivita regulace (usměrňování) hospodářské soutěže (Purpose and effectivness of competition law), AUC Iuridica, 2/2012: 2013, 119-136

Tichý L., Czech and European Law of Obligations at a Turning Point. In: The Law of Obligations in Europe: A New Wave of Codifications. Eds. Reiner Schulze/Fryderyk Zoll, Sellier European Law, 2013, 27-51

Tichý L., Překonávání principu teritoriality v evropském soutěžním právu (Overcoming the principle of territoriality in European competition law), AUC Iuridica, 2/2012: 2013, 77-100

Tichý L., Hrádek J., in Gilead, Green, Koch (eds.), Proportional Liability: Analytical and Comparative Perspectives, de Gruyter, 2013, 99–116

Tichý L., Hrádek J. (eds.), Prevention in Law, Praha 2013, 161 s.

Tichý L., Pravděpodobnost v hmotném právu a míra důkazů (skica o změně paradigmatu v NOZ) (Probability in substantive law and standard of proof (A short study on possible chance of a paradigm), in: XXI. Karlovarské právnické dny 2013, 196-207

Tichý L., Dumbrovský T., Ústavní soud ČR mezi dvěma právními řády: od interpretace k nové evropské doktríně (The Constitutional Court of the Czech Republic between the two legal systems: the interposition of a new European doctrine), Právní rozhledy 6/2013, 191-198

Tichý L., Balarin J., Kolektivní ochrana procesních práv v ČR: sen či skutečnost? (Collective protection of procedural rights in the Czech Republic: a dream or reality? (Draft legal regulation and its reasoning), Bulletin advokacie, 3/2013, 17-25

Tichý L., Der Rechtsbesitz, seine Entwicklung und seine Bedeutung im Kontext der Verdinglichung der Forderungsrechte, Festchrift für Gert Iro zum 65. Geburtstag, in St. Perner, Olaf Riss (eds.), 2013, 229-243

Tichý L., K rozlišování mezi tzv. subjektivní a objektivní odpovědností – rozsudek NS o povaze odpovědnosti advokáta za škodu (The distinction between the subjective and objective responsibility – NS judgment about the nature of lawyer liability for damage), Bulletin advokacie 1-2/2013, 17-23

Tichý L., Odpovědnost státu za legislativní nečinnost (State liability for legislative inaction), in A. Gerloch, P. Šturma (eds.), Odpovědnost v demokratickém právním státě, konference 7.6.2012, 2013, 76-97

Tichý L., K otázce příčinné souvislosti a proporcionální odpovědnosti za škodu: Na okraj rozhodnutí Sienkiewicz v. Greif a Knowsley v. Willmore (Regarding the issue of causation and proportional liability: On the margin of the decisions Sienkiewicz v. Greif and Knowsley v. Willmore), Jurisprudence 5/2013, 15-21

Tichý L., Proportional Liability in Mesothelioma Case: Further Development of Natural Causation – Judgment of the Supreme Court of the United Kingdom of 9 March, 2011, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 2013, 396-414

Tichý L., Die Privatisierung der europäischen sozialen Gesetzsgebung? Zentrum für europäisches Wirtschaftsrecht, Universität Bonn, Nr. 200/1, 2013, 65-93

Tichý L. a kol., Odpovědnost advokáta za škodu (Attorney liability for damage), C.H. Beck, 2013, 212 s.

Dumbrovský, T., Ústavní soud ČR mezi dvěma právními řády: od interpozice k nové evropské doktríně (The Constitutional Court of the Czech Republic Between Two Legal Orders: From Interposition to New European Doctrine). Právní rozhledy, Vol. 21, No. 6, pp. 191-198, 2013 (with Luboš Tichý).

Tichý L., Causation in Mesothelioma Cases from the Point of View of Czech Law, European Review of Private Law, 2013, 21(1), 313-318

Tichý L., Der Rechtsbesitz, seine Entwicklung und seine Bedeutung im Kontext der Verdinglichung der Forderungsrechte Festchrift für Gert Iro zum 65. Geburtstag. St. Perner, Olaf Riss (eds.), Jan Sramek Verlag 2013, 229-243

Tichý L., Spotřebitelská kupní smlouva a její vývoj v evropském a českém právu (Consumer purchase agreement and its development in the European and Czech law), in L. Tichý, M. Kocí, Spotřebitelská kupní smlouva, Právnická fakulta UK, 2013, 103-129

Tichý L., Pravděpodobnost v hmotném právu a míra důkazů (skica o možné změně paradigmatu v NOZ) (Probability in substantive law and standard of proof (A short study on possible chance of a paradigm), Bulletin advokacie, 12/2013, 28-32

Tichý L., Sik-Simon R., A Cseh Köztársaság új Polgári Törvénykönyve  – kritikus vázlat Magyar Jog (The new Czech Civil Code with a critical eye), HVG Orac Kiadó, Budapest, 12/2013,  748-753

Tichý L., Kocí M. (eds.), Spotřebitelská kupní smlouva (Consumer purchase agreement), Právnická fakulta UK, 2013, 143 s.

2012

Tichý L., (co-author J. Hrádek), Deliktní právo v návrhu občanského zákoníku (Tort law in the Draft of the Civil Code). Právní fórum 2012,1, 6-21

Tichý L., Goals of union competition law on regulated markets: Pharmaceutical industry and parallel trade (Cíle soutěžního práva Evropské unie na regulovaných trzích: farmaceutický průmysl a paralelní obchod), in D. Zimmer (ed.), The Goals of Competition Law, Edwar Elgar Publishing, Inc. Northhampton, 2012, 349-370

Tichý L., Odpovědnost státu za legislativní újmu. Pojem, význam a návrh řešení (State liability for legislative loss. Notion, relevance and resolution.), in L. Tichý / J. Hrádek, Odpovědnost státu za legislativní újmu, Staatshaftung für legislatives Unrecht, Praha 2012, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 13-34

Sander G., Tichý L. (eds.), Öffentliche Unternehmen und öffentliches Wirtschaft (Veřejné podniky a veřejné hospodářství), Hannover 2012

Tichý L., Protection against abuse of law proces in the Brussels I. Review. Proposal (Ochrana proti zneužití procesních práv v nařízení Brusel I. Analýza, Návrh řešení.). The British Institute of International and Comparative Law 2012

Tichý L., Sporný vliv Všeobecného občanského zákoníku na „nový“ český občanský zákoník (Umstrittene Wirkung des ABGB auf das „neue“ tschechische bürgerliche Gesetzbuch), In Dvořák, Malý, 200 let Všeobecného občanského zákoníku (200 Jahre des ABGB), Praha 2012, 196-203

Tichý L., Hrádek J. (eds.), Odpovědnost státu za legislativní újmu (Staatshaftung für legislatives Unrecht), Praha 2012, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 192 s.

Tichý L. (ed.), Bibliografie evropského práva (Bibliography of European Law), publikováno in Beck-online, 2012

2011

Tichý L., Zajištění převodem práva (Security of transfer of claim), Bulletin advokacie, 1-2, 2011, 67-71

Tichý L., Základní otázky smluvního zastoupení a návrh občanského zákoníku (Main problems of the agency and the Draft Civil Code), Bulletin advokacie 2011, 5, 37-46

Tichý L., Bezdůvodné obohacení, základní pojmy a návrh občanského zákoníku (Unjustified enrichment, basic notions and draft civil code), Bulletin advokacie 2011, 5, 15-27

Tichý L., Impact of fundamental rights on private law. In Lytvynyuk (ed.), Constitutionalisation of Private Law: Recent Development, University of Regensburg, 107-114

Tichý L., in B. Wininger et al. (eds.), Digest of European Tort Law, Vol. 2, Essential Case on Damages, De Gruyter 2011, 55-57, 105-111, 269-276, 333-335, 375-376, 645-648, 781-782, 897-898, 991-993, 1126-1129

Tichý L., Unexpected circumstances – Czech Report. In Hondius, Grigoleit (eds.), Unexpected circumstances in European Contract law, Cambridge University Press, 2011, 88-98, 232-234, 193-194, 285-286, 374

Tichý L., Ochrana proti zneužití procesních práv podle nařízení Brusel I a české právo (Protection against abuse of procedural rights according to the Regulation Brussels I and Czech Law). Jurisprudence 2011,7-8, 39-44

Tichý L., Dokazování příčinné souvislosti a proporcionální odpovědnost za škodu (The proof of the causation and the proportional liability). In Tichý (eds.), Prokazování příčinné souvislosti multikauzálních škod (The Proof of the causation and multicausal demages), Praha 2011, 57-68

Tichý L. (eds.), Prokazování příčinné souvislosti multikauzálních škod (The Proof of the causation and multicausal demages), Praha 2011, 118

Tichý L, Vzpomínka na prof. Franze Bydlinského (Remembrance of Professor Franz Bydlinski), Právní rozhledy, 2011 (19), č. 13, s. 494

Tichý L., Srovnávací analýza a hodnocení (Die vergleichende Analyse und Bewertung). In Tichý, Holländer, Bruns (eds.), Odůvodnění soudního rozhodnutí (Begründung und Gerichtserscheidungen) , Praha 2011, 631-671

Tichý L., Bedeutung des ABGB für das gegenwärtige tschechische Privatrechts – Das ABGB als Modell für das neue tschechische ZGB? In Fischer-Czermak et al. (eds.), Festschtrift Jahre ABGB, Wien, Manz 2011, 279-292

Tichý L., Holländer P., Bruns A. (eds.), Odůvodnění soudního rozhodnutí, Praha 2011, 631-671. In Tichý, Holländer, Bruns (eds.), Begründung und Gerichtserscheidungen, 118

Tichý L., Gewährleistung und Schadenersatz (Vergleich der tschechischen und österreichischen Auffassung vor dem Hintergrund der transnationalen Projekte CISG, PECL und DCFR). In Boric et al. (eds.), Öffnung und Wandel – Die internationale Dimention des Rechts II, Festschrift für W. Posch zum 65. Geburtstag, Lexis Nexis 2011, 761-775

Tichý L., Odpovědnost členského státu za delikt v „systému evropského práva“ (Liability of the member-state for a tort in the „system“ of European law). Jurisprudence, 20, 2011, 5, 4-9

Tichý L., Recognition of Decisions within the European Competetion Network and its Significance in Civil Claims in Cartel Law. In Basedow, Terhechte, Tichý, Private Enforcement of Competition Law, Nomos, 2011, 180-203

Tichý L., Private Enforcement of Competition Law, Nomos 2011, 251

Tichý L., New Role for Private International and Procedural Law in European Integration? Critical Comment. In Braunsword et al. (eds.), The Foundations of European Private Law, Hart 2011, 393-415

Tichý L. and co-authors, Evropské právo (European law), 4th Edition, Beck, Prag, 2011, 953

2010

Tichý L., Dumbrovský T. (eds.), Sovereignty and Integration: Paradoxes and Development within Europe Today. 1. ed. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010, 184

Tichý L., State Sovereignty and Integration under Development: How to assess these Notions. In Tichý, Dumbrovský (eds.), Sovereignty and Integration: Paradoxes and Development within Europe Today. 1. ed. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010, 32-52

Tichý L., Unfair terms in consumer contracts. In Schulte-Noelke, Tichý (eds.), Perspectives for european consumer law; towards a Directive on Consumer Rights and beyond. 1. ed. Munich: Sellier, 2010, 59-76

Schulte-Noelke H., Tichý L. (eds.), Perspectives for european consumer law; towards a Directive on Consumer Rights and beyond. 1. ed. Munich: Sellier, 2010, 183

Tichý L., Soukromé vymáhání karteloveho práva (Private Durchsetzung des Kartellrechts). 1. ed. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010, 236

Tichý L., Burghard H., Europäisches Zivilprozessrecht. C. F. Muller Verlag, Heidelberg 2010. Jurisprudence, 19, 2010, 4, 74-75, (book review)

Tichý L., Mezera v právní normě soukromého práva, skica jednoho zapomenutého problému (Die Lücke im Gesetz zu privaten Rechts, Skizze einer vergessenen Aufgabe). In Havel, Pihera (eds.), Soukromé právo na cestě. Eseje a jiné texty k jubileu Karla Eliáše (Das Privatrecht und seine Entwicklung), 1. ed. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 353-365

Tichý L., Chapter Eight. Litigation, Redress and Enforcement. In Micklitz, Stuyck, Terryn (eds.), Cases, materials and text on consumer law. 1. ed. Oxford: Hart Publishing, 2010, 500-580

Tichý L., Heidenhain M., European State Aid Law. Mnichov: C. H. Beck, Hart Publishing, Nomos, 2010, 816. Právní rozhledy, 18, 2010, 20, 746-748, (book review)

Tichý L., National Report on Transfer of Movables in the Czech Republic. In Faber, Lurger (eds.), National Reports on the Transfer of Movables in Europe. Volume 6: The Netherlands, Switzerland, Czech Republic, Slovakia, Malta, Latvia. 1. ed. Stuttgart: Sellier, 2010, 255-350

Tichý L., Prävention im Haftungsrecht: Ansatz zu einer Revision. In Apathy, Bollenberger, Bydlinski, Iro, Karner, Karollus (eds.), Festschrift für Helmut Koziol. 1. ed. Wien: Jan Sramek Verlag KG, 2010, 905-924

Tichý L., Působení právních aktů v rámci Evropské soutěžní sítě a jeho význam pro soukromoprávní vymáhání kartelového práva: překonávání zásady teritoriality v EU (Die Wirkung im European Competition Network und seine Bedeutung für die private Durchsetzung des Kartellrechts). In Tichý, Soukromé vymáhání kartelového práva (Private Durchsetzung des Kartellrechts). 1. ed. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010, 171-188

Tichý L., Kramer E. A., Juristische Methodenlehre. Basilej 2010, 3. ed., Jurisprudence, 19, 2010, 4, 76-77, (book review)

Dumbrovský, T., Between Two Legal Orders: A Relativist Doctrine for a Member State Constitutional Court?, in Koch, H., Hagel-Sørensen, K., Haltern, U., and Weiler J.H.H. (eds) Europe. The New Legal Realism. Essays in Honour of Hjalte Rasmussen, pp. 757-782. DJØF Forlag, Copenhagen 2010 (with Luboš Tichý).

Dumbrovský, T., Sovereignty and Competences of the European Union. Charles University, Prague 2010 (with Luboš Tichý).

Tichý L., Působení základních práv na soukromoprávní poměry a jeho meze (skica k doktrině prozařovaní) (Einfluβ der Grundrechte auf die privaten Rechtsverhältnisse und seine Grenze). Časopis pro právní vědu a praxi, 18, 2010, 1, 10-17

Tichý L. (co-author T. Dumbrovský), Between Two Legal Orders: A Relativist Doctrine for a Member State Constitutional Court? In Koch, Hagelsorensen, Haltern, Weiler (eds.), Europe. The New Legal Realism. Essays in Honour of Hjalte Rasmussen. 1. ed. Copenhagen: DJOF Forlag, 2010, 757-782

Tichý L., K subjektivnímu počátku promlčecí doby (Zum subjektiven Beginn der Verjährungsfrist). Právní rozhledy, 18, 2010, 19, 703-706

Tichý L., Koziol H., Vanessa W. (eds.), Punitive Damages: Common Law and Civil Law Perspectives. Springer, Wien-New York, 2009. Bulletin advokacie, 2010, 7-8, 67-68, (book review)

2009

Tichý L., 6. Změna okolností a její následky pro smluvní vztahy (Unexpected circumstances and its impact on contracts). In Pauknerová, Tomášek (eds.), Nové jevy v právu na počátku 21. století. IV., Proměny soukromého práva (Wandlung im Privatrecht). 1. ed. Praha: Karolinum, 2009, 270-316

Tichý L., Hrádek J., Vlastník J., Princip země původu v komunitárním právu (v kontextu legislativního vývoje směrnice o službách) (Herkunftslandprinzip im Gemeinschaftsrecht). Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2009, No. 1, 5-83

Tichý L., Nepřiměřená ustanovení ve spotřebitelských smlouvách (Unfair terms in consumer contracts). In Tichý, Večl (eds.), Vývoj evropského spotřebitelského práva (k návrhu směrnice o právech spotřebitele) (Entwicklung des europäischen Verbraucherrechts). 1. ed. Praha: Univerzita Karlova v nakladatelství Eva Rozkotová, 2009, 52-66

Tichý L., Balarin J., Představuje protiprávní rozsudek vždy překážku věci rozsouzené? (Stellt ein widerrechtliches Urteil immer eine res iudicata dar?). Právní rozhledy, 17, 2009, No. 18, 639-648

Tichý L., Večl T. (eds.). Vývoj evropského spotřebitelského práva (k návrhu směrnice o právech spotřebitele) (Entwicklung des europäischen Verbraucherrechts). 1. ed. Praha: Univerzita Karlova v nakladatelství Eva Rozkotová, 2009, 163

Tichý L., Privatautonomie im Erbrecht und der Pflichtteil der Erben im tschechischen Recht. In Welser (ed.), Erbrechtsentwicklung in Zentral – und Osteuropa. 1. ed. Wien: Manz, 2009, 39-47

2008

Tichý L., Micklitz H.W., Rott P., Docekal U., Kolba P., Verbraucherschutz durch Unterlassungsklagen – Umsetzung und Anwendung der Richtlinie 98/27/EG in den Mitgliedstaaten, Nomos, Forschungsreihe des Instituts für europäisches Wirtschafts und Verbraucherrecht, e.V., Baden-Baden 2007, 281. Právník, 2008, 147, 1, 100-101, (book review)

Tichý L., Processes of Modernisation of Private Law Compared. Juridica International Tartu, 2008, 4, 35-42

Tichý L., EC Tort Law and the Eastern-European legal family. In Koziol, Schulze, (eds.), Tort Law of the European Community. 1. ed. Wien, New York: Springer, 2008, 513-539

Švestka J., Dvořák J., Tichý L. (eds.), Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 9. listopadu 2007 a 4. prosince 2007 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Studies on the Czech private law from the conference on November 9, 2007 and December, 4, 2007). In Švestka, Dvořák, Tichý (eds.), Studies on the Czech private law from the conference on November 9, 2007, and December 4, 2007, 351. 1. ed. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2008, 204, 342

Tichý L., Czech Application of Regulation Brussel I. In Hess, Pfeiffer, Schlosser, (eds.), The Brussel I Regulation (ET) No 44/2001. 1. ed. München: Verlag C.H.Beck, 2008, 513-539

Tichý L., Plechanovová B., Schneider O. (eds.), European integration at the crossroads. 1.ed. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta – Eva Rozkotová – IFEC, 2008, 178

Tichý L., Country of Origin Principle – a Myth, Fiction or Rule of the European Law. In Tichý, Plechanovová, Schneider (eds.), European integration at the crossroads. 1.ed. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta – Eva Rozkotová – IFEC, 2008, 167-178

Tichý L., Protection and Transfer of Possession. In Faber, Lurger (eds.), Rules for the Transfer of Movables. 1. ed. München: Sellier, 2008, 255-267

Tichý L., Stand und Entwicklung des Privatrecht in der Tschechischen Republik. In Welser (ed.), Privatrechtsentwicklung in Zentral- und Osteuropa. 1. ed. Wien: Manz, 2008, 23-31

Tichý L., Základní otázky věcněprávního mobiliárního zajištění pohledávek a české právo (Die Grundfragen der Mobiliarsicherheiten Ansprüche und das tschechische Recht). In Švestka, Dvořák, Tichý (eds.), Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 22. února a 14. března 2008 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (Tagungsband aus den Diskussionsforen zum Bürgerlichen Gesetzbuch am 22. Februaur und 14. März 2008 an der Juristischen Fakultät der Karlsuniversität). In Švestka, Dvořák, Tichý (eds.), Studies on the Czech private law from the Conference on February 22 and March 14, 2008, 1. ed. Eva Rozkotová IFEC, 2008, 167-191

Tichý L., Magnus U., Mankowski P. (ed.), Brussels I Regulation, Sellier, European Law Publisher 2007, 852, Právník, 2008, 147, No. 6, 706-707, (book review)

Dumbrovský, T., National Report for the Czech Republic, in Hondius, E. et al. (eds) Principles of European Law, Sales. Sellier European Law Publishers, Munich 2008 (with Luboš Tichý).

2007

Tichý L., Právní úkon a jeho výklad (Úvod do problematiky) (Auslegung des Rechtsgeschäfts (Einführung). In Švestka, Dvořák, Tichý (eds.), Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 20. října 2006, 24. listopadu 2006, 9. února 2007 a 30. března 2007 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (Studies on the Czech private law from the conference on October 20, 2006, November 24, 2006, February 9, 2007, March 30, 2007). 1. ed. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2007, 206-230

Tichý L., Pure Economic Loss, Compensation from the Czech Perspective. In Bussani, Mattei (eds.), European Tort Law. 1.ed. Bern: 2007, 313-323

Tichý L., Pojem veřejné služby, jeho vývoj a právní úprava (Public Service, its development and legal regulation. In Tichý (ed.), Veřejná služba v České republice, Německu, Rakousku a Evropské unii (Public Service in Czech Republik, Germany, Austria and European Union). 1.ed. Praha: 2007, 68-87

Tichý L., Natural Causation in Czech Republic. In Winiger et all (eds.), Digest of European Tort Law, 1, 1. ed. Wien: Springer, 2007, 75-78; 155-157; 331-334

Tichý L., Srovnání procesu modernizace soukromého práva a vliv DCFR (Comparison of the process of modernization over the private law and the DCFR). In Švestka, Dvořák, Tichý (eds.), Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 9. listopadu 2007 a 4. prosince 2007 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Studies on the Czech private law from the conference on November 9, 2007 and December 4, 2007)

Tichý L., Anerkennung von ausländischen Entscheidungen in Tschechien (bzw. Slowakei). In Kengyel, M., Rechberger, W. H. (eds.), Europäisches Zivilverfahrensrecht. Wien, Graz: C. E. L. 2007, 179-197

Švestka J., Dvořák J., Tichý L. (eds.), Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 20. října 2006, 24. listopadu 2006, 9. února 2007 a 30. března 2007 (Studies on the Czech private law from the conference on October 20, 2006, November 24, 2006, February 9, 2007, March 30, 2007). 1.ed. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2007, 354

Tichý L., Systém soukromého práva a modely jeho kodifikace (The system of private law and the models of its codification). In Švestka, Dvořák, Tichý (eds.), Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 20. října 2006, 24. listopadu 2006, 9. února 2007 a 30. března 2007 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (Studies on the Czech private law from the conference on October 20, 2006, November 24, 2006, February 9, 2007, March 30, 2007). 1.ed. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2007, 42-61

Tichý L., Základní otázky smluvního zastoupení (Die Grundfragen der vertraglichen Vertretung). In Švestka, Dvořák, Tichý (eds.), Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 9. listopadu 2007 a 4. prosince 2007 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Studies on the Czech private law from the conference on November 9, 2007 and December 4, 2007)

2006

Tichý L., Prodej podniku s cizím prvkem (International sale of the Business). In Fúze a akvizice v českém, evropském a německém právu (Mergers and Acquisitions in the Czech, European and German Law). 1. ed. Praha: Ediční středisko PF UK, 2006, 7-13

Tichý L., Prozessrechtlicher Schutz der Verbrauchesinteressen in der Tschechischen Republik. In Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Berlin. 1. Aufl. Berlin: 2006, 213-219

Dumbrovský, T., Zástavní právo ve vývoji – Konvence o mezinárodním zajištění pohledávek zastavením mobilního zařízení (Lien Law in Development. The Cape Town Treaty and the Czech Law of Secured Transactions). Právník, Vol. 145, No. 3, pp. 265-290, 2006 (with Luboš Tichý).

Tichý L. (ed.), Dokumenty ke studiu evropského práva (European Law – study documents). 3. ed. Praha: Linde, 2006, 910

Tichý L., Verbrauchervertragsrecht im tschechischen Recht. In Grundman, Schauer (eds.), The Architecture of European Codes and Contract Law. 1st ed. Kluwer Law International, 2006, 235-255.

Tichý L., Podmínky používání základních práv v soukromém právu (Condition of application of fundamental rights in the field of private law). In Základní lidská práva v jednotlivých právních odvětvích (Grundrechte und einzelne Rechtsgebiete). 1. ed. Praha: Ediční středisko PF UK, 2006, 66-72

Tichý L., Kodifikace českého soukromého práva v evropských souvislostech (Codification of the Czech private law in the European context). In Švestka, Dvořák, Tichý (eds.), Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 27. ledna 2006 a 12. května 2006 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. 1. ed. Praha: ASPI, 2006, 47-70

Tichý L., Zástavní právo ve vývoji – Konvence o mezinárodním zajištění pohledávek zastavením mobilního zařízení (Mortgage law in development – Convention on international claim assurance by mortgaging movable equipment). Právník, 2006, 145, 3, 265-290

Tichý L. (ed.), Základní lidská práva v jednotlivých právních odvětvích (Grundrechte und einzelne Rechtsgebiete, Fundamental rights in the various sectors of the legal system). Praha: Ediční středisko PF UK, 2006, 182

Tichý L. (ed.), Fúze a akvizice v českém, evropském a německém právu: Sborník ze symposia PF UK a LMU Mnichov (Mergers and Acquisition in Czech, European and Germany Law). Praha: Ediční středisko PF UK, 2006, 86

Tichý L., Evropské právo (společně s R. Arnoldem, P. Svobodou, J. Zemánkem, R. Králem, autor 60 % textu, hlavní redaktor), Praha 3. vydání, 2006, 864 str (European Law – a text book)

Švestka J., Dvořák J., Tichý L. (eds.), Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 27. ledna 2006 a 12. května 2006 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (Studies on the Czech private law from the conference on January 27 and May 12, 2006). Praha; ASPI, 2006, 190

2005

Tichý L., České deliktní právo ve světle vývojových tendencí (Czech Tort Law in the Light of the Development). In Vývoj práva deliktní odpovědnosti za škodu v České republice, Rakousku a Evropě (Development of the tort law in the Czech Republic, Austria and Europe), Sborník referátů z konference Právnické fakulty UK Praha konané ve dnech 5. a 6. června 2004. 1. ed. Praha: Vodnář, 2005, 52-63

Tichý L., Fault under Czech law. In Widmer (ed.), Unification of Tort Law. 1st ed. Haag: Kluwer Law International, 2005, 54-65

Tichý L., Das tschechische Pfandrecht, seine Entwicklung, Probleme und ihre Losung. In Ogieglo, Popiolek, Szpunar (eds.), Rozprawy prawnicze: księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. 1. ed. Kraków: Zakamycze, 2005

Tichý L., Tschaepe Ph., Die Gegenseitigkeitsklausel Nr. 10 der Übergangsbestimmungen zur Arbeitnehmerfreizugigkeit in der Beitritsakte 2004. Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht, 2005, 16, 1, 1-4

Tichý L., Unifikace soukromého práva v EU a naše kodifikace (Unification of private law in the EU and our Codification), Právní rozhledy, 2005, roč. 13, 6, 1-2

Tichý L., Svoboda P., Zemánek J., Čtyřjazyčný slovník evropského práva: anglicko-česko-francouzsko-německý (European glossary : English-Czech-French-German). 3. ed. Praha: Linde, 2005, 222

Tichý L., Náhrada nákladů vzniklých při předcházení škodám (Damages sustained as a consequence of loss prevention). In Vývoj práva deliktní odpovědnosti za škodu v České republice, Rakousku a Evropě (Development of the tort law in the Czech Republic, Austria and Europe), Sborník referátů z konference Právnické fakulty UK Praha, konané ve dnech 5. a 6. června 2004. 1. ed. Praha: Vodnář, 2005, 139-150

Tichý, L., Fundamental rights and fundamental freedoms: short remarks. In Ingolf Pernice, Jiří Zemánek (eds.), A Constitution for Europe: The IGC, the Ratification Process and Beyond, Nomos 2005, s. 51-58

Tichý L., Řízení o předběžné otázce před ESD a české soudy: subjekty, předmět a následky (Preliminary ruling of ECJ and Czech courts). In Řízení o předběžné otázce a národní soudy: sborník příspěvků z konference pořádané Ústavním soudem České republiky. 1. ed. Praha: Linde, 2005, 57-83

Tichý L., Procesní ochrana skupinových zájmů přehled a řešení (Procedural protection of the collective interests – Overview and Solutions). Acta Universitatis Carolinae. Iuridica, 2008, 2005, 4, 45-64

Tichý L. (ed.), Vývoj práva deliktní odpovědnosti za škodu v České republice, Rakousku a v Evropě. Sborník referátů z konference Právnické fakulty UK Praha, konané ve dnech 5. a 6. června 2004 (Development of Tort Law in the Czech Republic, Austria and Europe). 1. ed. Praha: Vodnář, 2005, 235

2004

Tichý L., Development and Status of the Czech Competition Law. In CongressFIDE Final Communication. 1st ed. Dublin: Kluwer Law International, 2004, 1385-1420

Tichý L., Contributory Negligence under the Czech Law. In Magnus, Martin-Casals (eds.), Contributory Negligence. 1st ed. Hague: Kluwer Law International, 2004, 47-57

Tichý L., Vracení veřejné (státní) podpory podle právního režimu platného od 1. 5. 2004 (Revindication of State Aid under the Regime as of May, 1st 2004). Právní rozhledy, 2004, 12, 21, 778-785

Tichý L., Změna paradigmatu evropského soutěžního práva a její význam pro Českou republiku (Change of Paradigm of the European Competition Law and its Importance for the Czech Republic). Právní rozhledy, 2004, 12, 2, 61-69

Tichý L., Arnold R., Svoboda P., Zemánek J., Král R. Evropské právo (European Law). 2. ed. Praha: C. H. Beck, 2004, 869

Tichý L., Zivilrecht. In Zemánek, Paschke (eds.), Das tschechische Privat- und Wirtschaftsrecht unter dem Einfluβ des europäischen Rechts, Deutsches und internationales Wirtschftsrecht Bd. 41. 1. Aufl. Münster: LIT Verlag, 2004, 13-55

Tichý L., Posudek k návrhu Ústavy Evropské unie, AUC 2004, 13-29 (An Opinion of Draft of the European Constitution)

Tichý L., Der Konzern im Kartellrecht. In Coester et al., Privatrecht in Europa: Vielfalt, Kollision, Kooperation; Festschrift für Hans Jürgen Sonnenberger zum 70. Geburtstag. 1 Aufl. München: C.H.Beck, 2004, 261-272

Tichý L., Multiple Tortfeasors under Czech Law. In Rogers (ed.), Unification of Tort Law: Multiple Tortfeasors, 1st ed. Dordecht: Kluwer Law International, 2004, 53-65

2003

Tichý L., Liability for Damage Caused by Others under Czech Law. In Spier (ed.), Unification of Tort Law, Liability for Damage Caused by Others under Czech Law. The Haggue: 2003, 55-63

Tichý L., Das neue tschechische Konzernrecht im Vergleich mit der deutschen Regelung, EG-Richtlinie. In Hopt, Jessel, Pistor, Unternehmensgruppen in Mittel – und Osteuropäischen Ländern. Tübingen, 2003, 301-317

Tichý L., Der Konzern im Kartellrecht. In Nettesheim, Oppermann (eds.), Europäische Union und die Tschechische Republik. Berlin, 2003, 53-65

2002

Tichý L. (ed.), Dokumenty ke studiu evropského práva (European Law – Legal Documents), 2. ed. Praha: Linde, 2002, 942

Tichý L., Mánie a fobie při aproximaci práva (Mania and Fobia in the Process of Approximation of Law). In Gerloch A. (ed.), Teoretické problémy práva na prahu 21. století (Theoretical problems at the beginning of 21. Century). Pocta k 75. narozeninám prof. JUDr. Jiřího Boguszaka, DrSc., 1. ed. Praha: Karolinum, 2002, 167-177

Tichý L., Mezinárodní koncernové právo (Internationales Konzernrech). In Tichý (ed.), Vývoj práva obchodních společností (Entwicklung des Rechts der Handelsgesellchaften), 1. ed. Praha: Vodnář, 2002, 151-176

Tichý L. (ed.), Vývoj práva obchodních společností (Entwicklung des Rechts der Handelsgesellchaften, 1. ed. Praha: Vodnář, 2002, 185

2001

Tichý L., Globalizace, integrace a vývoj práva (Globalization, Integration and Development of the Law). In Kabele, Mlčoch (eds.), Institucionalizace (ne)odpovědnosti: globální svět, evropská integrace a české zájmy (Institutionalisation of nonresponsibility), 1. ed. Praha: Karolinum, 2001, 123-138

Tichý L., Ekonomická analýza práva jako jedna z právních metod (Economic Analysis of Law as One of the Legal Methods). In Právo a ekonomie, 1. ed. Praha: Česká společnost ekonomická, 2001, 1-11

Tichý L., Die Grundprobleme der Europäisierung des Rechts in der Tschechischen Republik. In Entwicklungen im Europäischen Recht, 1. Aufl. Regensburg: Universität Regensburg, 2001, 1-22

Tichý L., Mania und Fobia der Rechtsangleichung. In Basedow et al. (eds.), Aufbruch nach Europa 75 Jahre Max-Planck Institut für Privatrecht, 1. Aufl. Tübingen: Mohr Siebeck, 2001, 953-969

Tichý L., Principy právního státu v EU a český právní řád (Principle of the Rule of Law in the EU and the Czech Legal Order). In Jirásková, Vondráček, (eds.), Právní stát – současnost a budoucnost (Rechtsstaat – die Gegenwart und Zukunf), 1. ed. Praha: Právnická fakulta UK, 2001, 23-34

Tichý L., Strict Liability in Tort Law, Czech Republic. In Koch, Koziol (eds.), Unification of Tort Law, 1. ed. Hague : Kluwer, 2001,75-99

Tichý L., Pojem spotřebitele jako smluvní strany v evropském a českém právu (Concept of the Consumer as the Contracting Party in the European and the Czech Laws). In Grondin, Libánský (eds.), Spotřebitelská legislativa EU a její implementace do práva členského a kandidátského státu (EU Consumer legislation and its implementation), 1.ed. Cahiers du Cefres, No. 27. Praha: Cefres, 2001, 131-160

2000

Tichý L., Podnikání veřejného sektoru a veřejné podniku v České republice; L. Tichý (ed), Europeizace práva, Praha 2000, 32 stran (Business in the Public Sector and the Public Undertakings)

Tichý L., Spontánní europeizace soukromého práva, Právní rozhledy 2/2000, 1-5

Tichý L., Tschäpe P. (spoluautor statě), Die Gegenseitigkeitsklausel Nr. 10 der Übergangsbestimmungen zur Arbeitnehmerfreizügigkeit in der Beitritsakte 2004. In: Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht, 2000, ročník 16, č. 11, s. 1-4

Tichý L., Dokumenty ke studiu evropského práva, Praha 2000, Linde, 1. vydání, vydavatel, autor spolu s R. Králem, P. Svobodou a J. Zemánkem

Tichý L., Rovnoprávnost mužů a žen a dosah její aplikace v komunitárním právu (Die Gleichstellung der Frauen und Männer und Grenzen ihrer Anwendbarkeit im Gemeinschaftsrecht), Právní rozhledy 11/2000, 3-4

1999

Tichý L., Problematika právních zásad v evropském právu, Právní principy Kolokvium, editor J. Boguszak, Praha 1999, str. 199-212 (European law as an Autonomous Legal System)

Tichý L., Poslední vývoj evropského soukromého práva, Právní rozhledy, 6/1999, 2-6

Tichý L., Evropské koncernové právo – trnitá cesta, Právní rozhledy, 10/1999, 2-5

Tichý L., Základy evropského práva, Praha 1999, C. H. Beck, 1. vydání, společně s P. Svobodou, R. Arnoldem, R. Králem a J. Zemánkem

Tichý L., Základy kartelového práva, sborník materiálů pro výuku, Praha 1999

1998

Tichý L., Několik poznámek k neplatnosti závěti ve formě notářského zápisu, BA, 1998, 2-6

Tichý L., Evropské právo jako autonomní právní systém a jeho výuka, Jubilejní sborník Právnická fakulta University Karlovy, 1348-1998, Praha 1998, str. 188-203 (Foreign Elelment in the Legal Practice – a compendium

Tichý L, Nová úprava fúzí v evropském právu, Právní rozhledy, 6/1998

Tichý L., Secured Transactions Involving Movables in Czech Law, Basedow J. (eds.), Festschrift für U. Drobnig, Tübingen 1998, str. 683-713

Tichý L., Nová úprava výkonu advokacie v Evropské unii, Právní rozhledy, 7/1998

Tichý L., Amsterdamská smlouva, Praha 1998

Tichý L., Principy právního státu v EU a vynucování jejich dodržování, Právní rozhledy, 10/1998

1995

Tichý L., Základy uznání cizích soudních rozhodnutí v českém a evropském právu, Praha 1995, 129 str.

Tichý L., Öffentliche Unternehmen und die Tschechische Republik, in Tomuschat Ch., Kötz H., von Maydell B. (eds.), Europäische Integration und nationale Rechtskulturen, Köln, Berlin, Bonn, 1995, str. 162-196

1994

Tichý L., Základy práva evropských společenství, Praha 1994, 288 str., spolupráce s hlavním autorem R. Arnoldem (Basics of the Community law)

Tichý L., Základní orientace mezinárodního konkurzního práva, Praha 1994, 85 str.

Tichý L., Liability of attorneys for damages caused by their activity under Czech law, in: La responsibilité des prestataires de services, Paříž, 1994, str. 141-175

Tichý L., The Bankruptcy Code of Czech Republic, in: Corporate, Banks, and Reorganisation procedures in OECD and Central and Eastern European Countries, OECD 1994, str. 81-102

1992

Tichý L., K některým otázkám postavení advokáta a advokacie – vývojové tendence, BA, říjen 1992

1990

Tichý L., Základy moderní úpravy advokátního práva, Právo a zákonnost, 1990

1989

Tichý L., Cizí prvek v civilistické praxi, Praha 1989, 344 stran, společně s J. Muchou a J. Haderkou (autor jedné třetiny textu a hlavní redaktor)

Tichý L., Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním – komentář, Praha 1989, 392 stran, společně se Z. Kučerou (Commentary on the Czech Private International Law Act)

Tichý L., K uznání a výkonu rozhodnutí podle smluv o právní pomoci se zvláštním zřetelem k PLR – ČSSR, Nowe Prawo 1989, 15 str.

Tichý L., Bibliografie k interpretaci v právu, Praha, Stát a právo 1989, společně s J. Pillerem

Tichý L., Kolizní problematika smlouvy v ČSSR, Problemy prawne handlu zagranicznego, Katowice 1989, 25 str., společně se Z. Kučerou

Tichý L., Gemeinsame Unternehmen in der ČSSR, RIW/AWD č. 3/1989, společně s M. Beckmann

Tichý L., Zur wirtschaftlichen und rechtlichen Stellung gemeinsamer Unternehmen in der Tschechoslowakei nach dem Gesetz vom 8. November 1988, Rabels Zeitschrift 1989, str. 705–718

1988

Tichý L., Nationalbericht Tschechoslowakei, Müller H., Höck G.-S., Deutsche Vollstreckungstitel im Ausland, Frankfurt, Gross 1988, Loseblattausgabe, 15 str.

1986

Tichý, L., K uznatelnosti cizích rozhodnutí v ČSSR, Právník č. 8/1986, str. 722–737, společně se Z. Kučerou

Tichý L., Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen unter besonderer Berücksichtigung des Anerkennungsverfahrens vor dem Obersten Gericht der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik, WGO 1986, str. 345-361

Tichý L., K některým problémům pracovněprávních vztahů v mezinárodním styku, Studie z mezinárodního práva č. 19/1986

1985

Tichý L., K některým problémům doručování soudních písemností v mezinárodním styku, Socialistické súdnictvo 1/1985

Tichý L., O problémech placení a náhrady nákladů důkazů podle o.s.ř., BA I/1985

Tichý L., Problematika vstupu na sousední pozemek a odpovědnost za škodu z toho vznikající, BA/1985

Tichý L., K ustanovení § 47 novely občanského zákoníku, BA II/1985

Tichý L., K pravomoci čs. soudů v majetkových věcech s cizím prvkem, Právník 6/1985

Tichý L., K uplatňování pohledávek v dědickém řízení, BA IV/1985

Tichý L., Opuštění věci podle ustanovení § 453 odst. 2 občanského zákoníku, BA IV/1985

Tichý L., Náklady spojené s uplatňováním pohledávky a jejich náhrada, BA III/1985

1984

Tichý L., Poučení o promlčení, BA III/1984

Tichý L., Poznámka k časovému rozsahu zmocnění obhájce podle § 41 odst. 5 trestního řádu, BA 1984/I

Tichý L., K uznání rozhodnutí cizích soudů v zákoně neupravenému, Socialistická zákonnost 1/1984

Tichý L., K problematice peněžitých závazků v občanskoprávních vztazích s mezinárodním prvkem, AUC 1984/3, str. 248–299 (On the Money Claims in the Cross-border Matters)

Tichý L., Změny v doručování soudních písemností do ciziny podle Úmluvy o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních, Socialistická zákonnost 3/1984

Tichý L., K problematice vlastnické ochrany reivindikační žalobou, BA I/1984

Tichý L., K rozhraničení pravomoci soudů a rozhodců v mezinárodním obchodním styku, Právní zpravodaj zahraničního obchodu, 4/1984

Tichý L., K pravomoci soudu a rozhodčího soudu v mezinárodním obchodním styku, Socialistická zákonnost 10/1984

Tichý L., Náhrada škody v řízení podle trestního řádu, BA IV/1984

Tichý L., Náhrada škody v řízení podle trestního řádu, BA/IV/1984

Tichý L., Rozvedený manžel nebo rodiče? Socialistická zákonnost 9/1984

Tichý L., K zpětné působnosti novely občanského zákoníku, Právník 12/1984

Tichý L., K postavení poškozeného v přestupkovém řízení, BA 1984/III

1983

Tichý L., Meze ochrany stěžovatele, BA I/1983

Tichý L., K problematice litispendence v mezinárodním právu procesním, Studie z mezinárodního práva č. 17/1983, str. 201–245

Tichý L., K otázce ukončení zastoupení advokátem na základě plné moci, BA II/1983

Tichý L., K některým otázkám dědění s cizím prvkem, BA IV/1983

Tichý L., K problematice zákonné fikce neodsouzení podle trestního zákona, BA 1983, leden – březen

Tichý L., Místo plnění závazku, zejména peněžitého, BA IV/1983

Tichý L., K problematice pohledávek, u nichž doba splatnosti není určena, BA III/1983

1982

Tichý L., Ukládání trestu propadnutí věci podle § 55 odst. 2 trestního zákona, BA, 1982 červenec – září

1981

Tichý L., Právní povaha odběrních poukazů PZO Tuzex a souvisejících vztahů, BA I/1981, str. 3–46 (On Legal Status of some Securities)

1979

Tichý L., K problematice výkonu rozhodnutí o styku s nezletilými dětmi, Bulletin advokacie (BA) III/1979 (On the Enforcement of the Judgments in the Matters of the Minor Childern)

1976

Tichý L., Mandukční povinnost soudu, AUC, 1976/4, str. 282-322 (On Duties of Court vis-á-vis the Parties)

Kontakty

podobenka prof. Luboše Tichého