Úvod   ...

Prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc.

Vedoucí CPK

Studoval právo, ekonomii a politickou vědu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a univerzitě v Heidelbergu (Německo). Jako vědecký pracovník pobýval v Institutu Maxe Plancka pro zahraniční a mezinárodní soukromé právo v Hamburku, ve švýcarském Institutu srovnávacího práva a v Lausanne a v Akademii mezinárodního práva v Haagu, stejně jako na univerzitě Michigan v Ann Arbor (1992). Předtím, než se stal vedoucím Centra (2009), byl vedoucím katedry evropského práva právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1993-2009). Profesor Tichý je členem European Group on Tort Law, která publikovala Principy evropského deliktního práva, členem Study Group on European Civil Code a členem představenstva ASCOLA (Akademické společnosti pro soutěžní právo). Je též členem poradních výborů European Revue of Private Law, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht a European Review of Tort Law. Profesor Tichý byl členem Federální legislativní rady Československa. Jeho předchozí aktivity zahrnují působení jako poradce Federálního ministerstva zahraničních věcí a předsedkyně České národní rady. Byl též předsedou České advokátní komory.

Publikace (348)

2023

Tichý, L., Překlad. Thomas Pfeiffer, Vývoj práva kupní smlouvy v Evropě, Obchodněprávní revue, 3/2023, s. 153-159

Tichý, L., Ownership Without Owner in the Czech Trust. European Review of Private Law, 4/2023, s. 701-722

Tichý, L., Překlad. Wolfgang Wurmnest, Dědění nároků z porušení osobnostních práv z komparativního hlediska, Bulletin Advokacie č. 9/2023, s. 24-29

Tichý, L., Nekrolog. Odešel velikán evropského soukromého práva (K úmrtí prof. Jürgena Basedowa). Právník č. 8/2023, s. 779-780

Tichý, L., Recenze. J. Handrlica, Úvod do mezinárodního práva správního, Právník 7/2023, s. 682-685

Tichý, L., O veřejném zájmu v právu, Jurisprudence 2/2023, s. 1-11

Tichý, L., Překlad. W. H. Roth, Soukromoprávní vynucování evropského soutěžního práva: Judikatura Courage a směrnice 2014/104/EU, Obchodněprávní revue 2/2023, s. 285-297

Tichý, L., Překlad. G. Kodek, Námitka v občanském právu – od římské exceptio po moderní nástroj právní ochrany, Právní rozhledy 10/2023, s. 356-361

Tichý, L., Recenze. A. Hatje, P.-Ch. Müller-Graff (Hrsg.), Enzyklopädie Europarecht, 2. vyd. 2021, 18059 s., Právník 5/2023, s. 450-468

Tichý, L., Překlad A. Stadler, Transpozice směrnice o zástupných (hromadných) žalobách, Právní rozhledy 3/2023

Tichý, L., Překlad H. Eberhard, Soudní aktivismus a soudní zdrženlivost v judikatuře rakouského Ústavního soudního dvora, Právník 2/2023, 89–102.

2022

Tichý, L. (ed.), Žaloby ve veřejném zájmu v českém, německém, rakouském a portugalském právu (Popular Actions in Czech, German, Austrian and Portuguese Law), Praha, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022, 256

Tichý, L., Deliktsrechtlicher Schutz der Forderungsrechte im tschechischen Recht – Eine Skizze, in H. Grothe, P. Mankowski (eds.), Festschrift Für Christian von Bar, München 2022, 387-398.

Tichý, L., in Občanský zákoník. Komentář. Svazek III., 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer 2022, komentář k §1400-1410, §1417-1435, § 1438-1447, §1463-1467 a § 1471-1474

Tichý, L., nekrolog: Za Petrem Mankowskim, Právník 5/2022, 475–477

Tichý, L., nekrolog: Zemřel velký komparatista (ohlédnutí za prof. Ulrichem Drobnigem), Právník 5/2022, 473–475

Tichý, L., překlad A. Frössel, Autonomie vůle versus veřejné zájmy v občanskoprávním řízení (podnět pro české procesní právo), Právník 8/2022, 791–802

Tichý, L., překlad E. A. Kramer, Latinské právnické výrazy („regulae iuris“, maximy) a aplikace práva, Právník 8/2022, 803–810

Tichý, L., překlad Chr. Müller–Graff, Rozsudek německého Spolkového ústavního soudu ve věci PSPP – Poučení pro budoucnost evropského právního společenství, Právník 11/2022, 1111–1121

Tichý, L., překlad: Streinz, R., „Jednotni v rozmanitosti“: požadavky na EU jako právní společenství státu, Právník 6/2022, 578–588

Tichý, L., Schaden durch Gebäude nach tschechischem, deutschem und österreichischem Recht, in Peifer et al (eds.) Festschrift für Haimo Schack, Tübingen, 2022, 1122–1136

Tichý, L., Tomáš Dumbrovský, Czech Republic, in Griller, Stefan (ed.), Member States’ Constitutions and EU Integration, Oxford: Hart Publishing, 2022

Tichý, L., Tomáš Troup, K základním otázkám svěřenského fondu (reakce na kritiku), Bulletin advokacie 1-2/2022, 51–60

Tichý, L., Žaloby ve veřejném zájmu (Actions in the Public Interest), in Tichý, L. (ed.), Žaloby ve veřejném zájmu v českém, německém, rakouském a portugalském právu, Praha, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022, 43–144

Tichý, L., Překlad B. Winniger, Objektivní a subjektivní protiprávnost. Švýcarské specifikum anebo ptakopysk, Jurisprudence 6/2022, 28–36

Tichý L., O kumulaci nároku na náhradu škody a konkurenci právních norem, Bulletin advokacie 3/2022, 22–29

Tichý, L., Troup, T., K základním otázkám svěřenského fondu (reakce na kritiku), Bulletin advokacie 1–2/2022, 51–60

Tichý, L., Dumbrovský, T., Czech Republic, in Griller, Stefan (ed.), Member States’ Constitutions and EU Integration, Oxford: Hart Publishing, 2022, 59–89

Tichý, L. (ed.), Žaloby ve veřejném zájmu v českém, německém, rakouském a portugalském právu (Popular Actions in Czech, German, Austrian and Portuguese Law), Praha, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022, 256

Tichý, L., Deliktsrechtlicher Schutz der Forderungsrechte im tschechischen Recht – Eine Skizze, in H. Grothe, P. Mankowski (eds.), Festschrift Für Christian von Bar, München 2022, 387-398.

Tichý, L., in Občanský zákoník. Komentář. Svazek III., 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer 2022, komentář k §1400-1410, §1417-1435, § 1438-1447, §1463-1467 a § 1471-1474

Tichý, L., nekrolog: Za Petrem Mankowskim, Právník 5/2022, 475–477

Tichý, L., nekrolog: Zemřel velký komparatista (ohlédnutí za prof. Ulrichem Drobnigem), Právník 5/2022, 473–475

Tichý, L., překlad A. Frössel, Autonomie vůle versus veřejné zájmy v občanskoprávním řízení (podnět pro české procesní právo), Právník 8/2022, 791–802

Tichý, L., překlad E. A. Kramer, Latinské právnické výrazy („regulae iuris“, maximy) a aplikace práva, Právník 8/2022, 803–810

Tichý, L., překlad Chr. Müller–Graff, Rozsudek německého Spolkového ústavního soudu ve věci PSPP – Poučení pro budoucnost evropského právního společenství, Právník 11/2022, 1111–1121

Tichý, L., překlad: Streinz, R., „Jednotni v rozmanitosti“: požadavky na EU jako právní společenství státu, Právník 6/2022, 578–588

Tichý, L., Schaden durch Gebäude nach tschechischem, deutschem und österreichischem Recht, in Peifer et al (eds.) Festschrift für Haimo Schack, Tübingen, 2022, 1122–1136

Tichý, L., Tomáš Dumbrovský, Czech Republic, in Griller, Stefan (ed.), Member States’ Constitutions and EU Integration, Oxford: Hart Publishing, 2022

Tichý, L., Tomáš Troup, K základním otázkám svěřenského fondu (reakce na kritiku), Bulletin advokacie 1-2/2022, 51–60

Tichý, L., Žaloby ve veřejném zájmu (Actions in the Public Interest), in Tichý, L. (ed.), Žaloby ve veřejném zájmu v českém, německém, rakouském a portugalském právu, Praha, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022, 43–144

Tichý, L., Překlad B. Winniger, Objektivní a subjektivní protiprávnost. Švýcarské specifikum anebo ptakopysk, Jurisprudence 6/2022, 28–36

Tichý L., O kumulaci nároku na náhradu škody a konkurenci právních norem, Bulletin advokacie 3/2022, 22–29

Tichý, L., Troup, T., K základním otázkám svěřenského fondu (reakce na kritiku), Bulletin advokacie 1–2/2022, 51–60

Tichý, L., Dumbrovský, T., Czech Republic, in Griller, Stefan (ed.), Member States’ Constitutions and EU Integration, Oxford: Hart Publishing, 2022, 59–89

2021

Tichý, L., Ke dvěma základním otázkám odpovědnosti za škodu způsobenou budovou, Bulletin advokacie 10/2021, 15–20

Tichý, L., Komentář k § 3036 a 3037 občanského zákoníku, in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kolektiv, Občanský zákoník, Komentář, Svazek VI, 2. vydání, Praha: Wolters Kluwer 2021, 52–55

Tichý, L., O rovnosti členských států EU, Jurisprudence 3/2021, 13–24

Tichý, L., Public Interest and its Importance in Law, in Tichý, L., Potacs, M. (eds.), Public Interest in Law, Intersentia Cambridge – Antwerp – Chicago 2021, 25–42

Tichý, L., Lis Pendens in the Brussels Ia Regulation with Regard to Third Countries, in A. Trunk, N. Hatzimihail (eds.), EU Civil Procedure Law and Third CountrieWhich Way Forward?, Nomos, Baden–Baden 2021, 95–125

Tichý, L., Potacs, M. (eds.), Public Interest in Law, Intersentia Cambridge – Antwerp – Chicago, 2021, 367

2020

Tichý, L., recenze, v. Bar/Mankowski, Internationales Privatrecht, Band 2: Besonderer Teil. Mnichov: C.H. Beck 2019, 1099, Právník 11/2020, 890–894

Tichý, L., překlad článku Mankowského, Právní kultura – na příkladu právní kultury Spolkové republiky Německo, Právník 7/2020, 567–581

Tichý, L., recenze, Ernst Karner, Alexander Longin, Vertragsstrafe und Schadenspauschalierung, Wien, Jan Sramek Verlag 2020, 240, Bulletin advokacie 9/2020, 73–74

Tichý, L., Doporučuje se obnovení právnických sjezdů?, Bulletin advokacie 7–8/2020, 85–92

Tichý, L., Prescription in Tort Law outlined – Czech Republic, in I. Gilead, B. Askeland (eds.), Prescription in Tort Law, Analytical and Comparative Persectives, Cambridge: Intersentia 2020, 215–242

Tichý, L., překlad článku F. Hofmanna, Vliv digitalizace a umělé inteligence na soukromé právo. Řešení technických rizik, Obchodněprávní revue 3/2020, 200–209

Tichý, L., Staatengleichheit in der EU aus der nationalen Perspektive, Europarecht 5/2020, 501–522

Tichý, L., recenze Helmut Koziol, Österreichisches Haftpflichtrecht. Sv. I. Obecná část, 4. vyd., Jan Sramek Verlag, Vídeň 2020, 1002, Právní rozhledy 15–16/2020, 561–563

Tichý, L., Fremdes Recht im Revisionsverfahren (Eine rechtsvergleichende Skizze über die Revisibilität des ausländischen Rechts), in Chr. Benicke/Huber, National, International, Transnational: Harmonischer Dreiklang im Recht, Feschrift für Herbert Kronke zum 70. Geburtstag, Gieseking Verlag 2020, 585–599

Tichý, L., Troup, T., překlad článku R. Uerpmann–Wittzacka, Veřejný zájem jako klíčový pojem či prázdná floskule, Správní právo 3/2020, 176–188

Tichý, L., Ke čtyřem základním otázkám nemajetkové újmy, Právník 8/2020, 618–640

Tichý, L., překlad článku U. Kischela, Jak normativní je právní komparatistika?, Časopis pro právní vědu a praxi 2/2020, 171–187

Tichý, L., překlad článku K. Siehra, Zpětný odkaz v evropském mezinárodním právu soukromém, Právník 7/2020, 529–539

Tichý, L., Non–pecuniary damage and its compensation, in Karner, Magnus, Spier, Widmer (eds.), Essays in Honour of Helmut Koziol, Wien: Jan Sramek Verlag, 2020, 189–224

Tichý, L., Dumbrovský, T., Czech Republic. In: Griller, Stefan (ed.), Member States´Constitutions and EU Integration. Oxford: Hart Publishing 2020, 365–458

Tichý, L., Vlastnictví bez vlastníka v českém svěřenském fondu (skica na margo trustu v českém právu), Bulletin advokacie 3/2020, 22–28

Tichý, L., Henčeková,, překlad článku Rainera Kulmse, Úvod do práva blockchainů, Obchodněprávní revue 1/2020, 26–35

Tichý, L., Cizí právo v dovolacím řízení, Právník 3/2020, 224–237

2019

Tichý, L., Nachruf auf Zdeněk Kučera, Problemy Prawa Prywatnego Miedzynarodowego, Tom 23, Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego, Katowice 2019, 9–11

Tichý, L., Standard of Proof: Fundamental Problems Through the Perspective of Comparative Analysis, in L. Tichý (ed.), Standard of Proof in Europe, Mohr Siebeck, Tübingen, 2019, 287–316

Tichý, L., Problematika litispendence a jejich následků v nařízení Brusel I bis i ve vztahu k třetím státům, Právník 11/2019, 1010–1030

Tichý, L., Míra důkazu – základní problémy z hlediska srovnávací analýzy, Právník 12/2019, 1109–1135

Tichý, L., Foreword, in Simon, R., Müllerová, H. (eds.), Efficient Collective Redress Mechanisms in Visegrad 4 Countries: An Achievable Target? Praha: Institute of State and Law of the Czech Academy of Sciences 2019, 1–11

Tichý, L., The Borderlines of Tort Law in the Czech Republic, in Miquel–Martin–Casals (ed.), The Borderlines of Tort Law: Interactions with Contract Law, Intersentia, Cambridge 2019, 45–67

Tichý, L., recenze, Magnus Ulrich – Mankowski Peter (eds.), Brussels I bis Regulation, Köln: Otto Schmidt, 2016, 1163, Právník 6/2019, 608–610

Tichý, L., Deliktněprávní ochrana pohledávky (na okraj žaloby na náhradu škody – konkurenční prostředek právní ochrany znevýhodněného věřitele), Bulletin advokacie 4/2019, 34–41

Tichý, L., Preventive Liability and System of Sanctions in Tort Law, in F. Hofmann, F. Kurz (eds.), Law of Remedies: A European Perspective, Intersentia, Cambridge–Antwerp–Chicago, 2019, 169–193

Tichý, L., Troup, T., překlad článku A. Frössela, K protiprávnosti vědomého zásahu do obligačního práva na nabytí nemovitosti, Právník 10/2019, 934–950

Tichý, L., překlad článku M. Brinkmanna, Vývoj insolvenčního práva v EU, Obchodněprávní revue 10/2019, 251–257

Tichý, L., Trust im kontinentalen Recht – Eine Skizze am Rande eines Mythos auf Grund der tschechischen Fiducia. In Festschrift für Karsten Schmidt zum 80. Geburstag, Band II, C.H. Beck, München 2019, 521–532

Tichý, L., Standard of Proof: Fundamental Problems Through the Perspective of Comparative Analysis,Tichý, L. (ed.), Standard of Proof in Europe, Mohr Siebeck, Tübingen 2019, 287–316

Tichý, L., Samaritánská povinnost v deliktním občanském právu – ideál či skutečnost?, Právník 7/2019, 621–644

Tichý, L., Consumer Law and Policy – Czech Republic, in H.–W. Micklitz, E. Hondius, T. van Mierlo, T. Roethe (eds.), The Fathers and Mothers of Consumer Law and Policy in Europe (The Foundational Years 1950 – 1980), EUI Florencie 2019, 100–108

Tichý, L., recenze, Mankowski Peter (ed.), Commercial Law. Article–by–Article Commentary (Hart, Beck, Nomos, 2019), Obchodněprávní revue 3/2019, 65–66

Tichý, L., překlad článku Petera Gottwalda, Dovolání podle německého práva. Spolkový soudní dvůr mezi zajišťováním právní jistoty a individuální spravedlností, Bulletin advokacie 1–2/2019, 49–56

Tichý, L., Pipková, P., Kocí, M., Program shovívavosti (leniency) – nové paradigma v českém právu hospodářské soutěže – podstata a dílčí bilance, Právník 3/2019, 245–282

Tichý, L., Komentář k čl. 11 a 12 Nařízení Řím II, in U. Magnus, Mankowski (eds.), European Commentaries on Private International Law, Rome II Regulation, Commentary, Otto Schmidt, 2019, 363–408

2018

Tichý, L., Nařízení 864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II). Komentář.. Praha : C. H. Beck, 2018, 272

Tichý, L., překlad článku H. J. Sonnenbergera, Dílčí reforma francouzského Code civil, Jurisprudence 4/2018, 3–10

Tichý, L., překlad článku H. Koziola, Flexibilní systém – zlatá střední cesta zákonodárství a právní nauky, Právník 9/2018, 738–749

Tichý, L., překlad článku R. Magnuse, Nároky na vrácení – samostatná právní kategorie? Právník 9/2018, 738–748

Tichý, L., Brexit a některé jeho následky, Bulletin advokacie, 7–8/2018, 39–45

Tichý L., Účel kogentních předpisů v soukromém právu a míra jejich přísnosti – úvodní skica, in Dvořák, J. a kol., Soukromé právo 21. století, Praha : Wolters Kluwer ČR, 2017, 3–18 (vyšlo 2018)

Tichý L., Otázka skutková a otázka právní v procesním právu jako předpoklad dovolání (skica o neviditelném problému, in Jan Dvořák, Alena Macková (eds.), Pocta Aleně Winterové k 80. narozeninám, Praha 2018, 419–433

Tichý, L., Povaha a předpoklady odpovědnosti členského státu podle čl. 7 SEU, in L. Tichý (ed.), Evropský delikt, Porušení základních hodnot Evropské unie členským státem a unijní sankční mechanismus, Praha 2017, 99–121

Tichý, L., Neuspokojivé řešení smluvní odpovědnosti za škodu v o.z. (plaidoyer za předvídatelnost škody), Bulletin advokacie 3/2018, 20–26

Tichý, L. (ed.), Evropský delikt, Porušení základních hodnot Evropské unie členským státem a unijní sankční mechanismus, Praha 2017, 257

Tichý, L., překlad U. Magnus, Porušení smlouvy a prostředky právní ochrany, zejména náhrad a škody (srovnání CISG, německého a evropského práva), Obchodněprávní revue, 2/2018, 46–54

Dumbrovský, T., EU Integration and the Czech Constitution: Assertive Judiciary and Baffled Administration, in Stefan Griller, Monica Claes, and Lina Papadopoulou (eds) Member States’ Constitutions and EU Integration. Hart, Oxford forthcoming 2018 (with Tichý, L.).

2017

Tichý, L., Pipková, P., Grundrechte in Verfahrensrecht der Europäischen Union (Problematik des Beihilfeverfahrens von der Europäischen Kommission – eine Skizze), in Festschrift für Reinhold Geimer, C.H. Beck, München 2017, 757–764

Tichý, L., recenze Behrens, Europäisches Marktöffnungs– und Wetbewerbsrecht, in Bulletin advokacie 9/2017, 55–58

Tichý, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží). Komentář. Praha 2017, C. H. Beck, 440

Tichý L., Abuse of Law and its Consequences, in Potacs, M., Tichý, L, (eds.), Abuse of Law, PF UK, Praha 2017, 19–56

Potacs M., Tichý L. (eds.), Abuse of Law, PF UK, Praha 2017, 368

Tichý L., překlad Dieter Martiny, Práva dítěte v rodinném právu – evropské tendence, Právník 9/2017, 737–750

Tichý L., Pipková J., Grundrechte in Verfahrensrecht der Europäischen Union (Problematik des Beihilfeverfahrens von der Europäischen Kommission – eine Skizze), in Festschrift für Reinhold Geimer, C.H. Beck, München 2017, 757–764

Tichý L., překlad E A. Kramer, Základní problémy právní recepce, Právník 5/2017, 396–415

Tichý L., Jiří Hrádek J., Deliktní právo. C. H. Beck, Praha 2017, 496

Tichý L., Recognition of a Trust as a Specific Problem in Private International Law (2016), 24 European Review of Private Law, Issue 6, p1165–1188 – vyšlo 2017

2016

Tichý L., překlad Ahrens, H.–J., Snížení míry důkazů a dílčí odpovědnost – problémy související s nemožností vyjasnění skutkového stavu v oblasti náhrady škody, Právník 12/2016, 1057–1073

Tichý L. (ed.), Svěřenský fond a trust – jejich fungování v mezinárodním srovnání, Praha 2016, 260

Tichý L., překlad Fritzsche, J., Agresivní obchodní praktiky a německá praxe, Bulletin advokacie 10/2016, 35–40

Tichý L., The liability of public authority – Czech Republic, in K. Oliphant (ed.), The liability of public authorities in comparative perspective. Intersentia, Cambridge 2016, 81–105

Tichý L., Uznání zahraniční trustu jako specifický problém mezinárodního práva soukromého, in L. Tichý (ed.), Svěřenský fond a trust – jejich fungování v mezinárodním srovnání, Praha 2016, 232–254

Tichý L., překlad Boente W., Myšlení v systému v krizi – právní nauka a sjednocování práva, Právník 8/2016, 663–672

Tichý L., recenze Koziol, H., Koziolovy Základní otázky deliktní odpovědnosti, Právník 6/2016, 545–550

Tichý L., Czech Report on Product Liability, in Piotr Machnikowski (ed.), European Product Liability, Intersentia 2016, 149–155

Tichý L., Zneužití práva – základní kategorie, in: Tichý, Maslowski, Troup (eds.), Zneužití práva, Praha 2016, 21–45

Tichý L., Preventive Liability – A New Paradigm in Tort Law? In: H. Koziol, U. Magnus, Essays in Honor of Jaap Spier, Wien 2016, Jan Sramek Verlag, 303–322

Tichý L., Pipková P., Státní podpora a základní lidská práva: řízení o státní podpoře a právo na řádný proces, Bulletin advokacie 6/2016, 15–23

Tichý L., Maslowski, Troup T. (eds.), Zneužití práva, Praha 2016, 298

2015

Tichý, L., Deliktsrechtlicher Schutz der Forderungsrechte im tschechischen Recht – Eine Skizze, in H. Grothe, Mankowski (eds.), Festschrift Für Christian von Bar, München 2022, 387–398

Tichý, L., in Občanský zákoník. Komentář. Svazek III, 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer 2022, komentář k § 1400–1410, § 1417–1435, § 1438–1447, § 1463–1467 a § 1471–1474

Tichý, L., Kontrola smlouvy, všeobecné obchodní podmínky, formulářové smlouvy a nekalé (zneužívající) klauzule, AUC, Iuridica 3/2015, 43–76

Tichý, L., O prevenci v soukromém právu a „preventivní odpovědnosti“ (Skica o významu předcházení nežádoucím následkům), AUC, Iuridica 3/2015, 9–42

Tichý, L., Odpovědnost za vady a náhrada škody v soukromém právu (srovnávací studie), AUC, Iuridica 3/2015, 109–154

Tichý, L., Veřejný pořádek jako tzv. obecná klauzule v soukromém právu z hlediska evropského kontextu, AUC, Iuridica 3/2015, 77–106

Dumbrovský, T., Evropské právo (European Law), 5th edn. C.H.Beck, Prague 2015 (with Tichý, L., Rainer Arnold, Jiří Zemánek, and Richard Král).

Tichý L., Kocí M, Effet Utile v právu EU (kritická skica), in Právník 2/2015, 164–181

Schmidt–Kessel M., Leible, Tichý L. (eds.), Perspektiven des Verbrauchsgüterkaufs, Mohr Siebeck Tübingen 2015,  200

Tichý L., Der Verbraucherkaufvertrag und seine Entwicklung im europäischen und tschechischen Recht, in Schmidt–Kessel, Leible, Tichý (eds.), Perspektiven des Verbrauchsgüterkaufs, Mohr Siebeck Tübingen 2015, 1–20

Tichý L., Die Anerkennung des Trusts als ein spezifisches Problem des IPR, in Hilbig–Lugani et al. (eds.), Festschrift für Dagmar Coester–Waltjen, Bielefeld, 2015, 865–882

Tichý, L., Deliktsrechtlicher Schutz der Forderungsrechte im tschechischen Recht – Eine Skizze, in H. Grothe, Mankowski (eds.), Festschrift Für Christian von Bar, München 2022, 387–398

Tichý, L., in Občanský zákoník. Komentář. Svazek III, 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer 2022, komentář k § 1400–1410, § 1417–1435, § 1438–1447, § 1463–1467 a § 1471–1474

Tichý, L., Kontrola smlouvy, všeobecné obchodní podmínky, formulářové smlouvy a nekalé (zneužívající) klauzule, AUC, Iuridica 3/2015, 43–76

Tichý, L., O prevenci v soukromém právu a „preventivní odpovědnosti“ (Skica o významu předcházení nežádoucím následkům), AUC, Iuridica 3/2015, 9–42

Tichý, L., Odpovědnost za vady a náhrada škody v soukromém právu (srovnávací studie), AUC, Iuridica 3/2015, 109–154

Tichý, L., Veřejný pořádek jako tzv. obecná klauzule v soukromém právu z hlediska evropského kontextu, AUC, Iuridica 3/2015, 77–106

Dumbrovský, T., Evropské právo (European Law), 5th edn. C.H.Beck, Prague 2015 (with Tichý, L., Rainer Arnold, Jiří Zemánek, and Richard Král).

Tichý L., Kocí M, Effet Utile v právu EU (kritická skica), in Právník 2/2015, 164–181

Schmidt–Kessel M., Leible, Tichý L. (eds.), Perspektiven des Verbrauchsgüterkaufs, Mohr Siebeck Tübingen 2015,  200

Tichý L., Der Verbraucherkaufvertrag und seine Entwicklung im europäischen und tschechischen Recht, in Schmidt–Kessel, Leible, Tichý (eds.), Perspektiven des Verbrauchsgüterkaufs, Mohr Siebeck Tübingen 2015, 1–20

Tichý L., Die Anerkennung des Trusts als ein spezifisches Problem des IPR, in Hilbig–Lugani et al. (eds.), Festschrift für Dagmar Coester–Waltjen, Bielefeld, 2015, 865–882

2014

Kocí, M., Tichý, L., Trust – Srovnávací studie, in Tichý, L., Ronovská, K., Kocí, M. (eds.), Trust a srovnatelné instituty v Evropě, Praha 2014, 209–234

Tichý, L., Ronovská, K., Kocí, M. (eds.), Trust a srovnatelné instituty v Evropě, Praha 2014, 235

Dumbrovský, T., Effet Utile. Charles University, Prague 2014 (with Tichý, L. and Michael Potacs).

Tichý L., Sociální dialog: Privatizace evropského pracovního zákonodárství? (Socialdialog: Privatisation of the European labour law legislation?), Právník 12/2014, 1101–1116

Tichý L., Nový občanský zákoník. Svazek VI, Lhůty a doby (Comments on Time Limits), (§ 3036 – 3037), Wolters Kluwer, Praha 2014, 1359–1365

Tichý L., in Švestka, J., Dvořák, J. Fiala, J. a kol., Občanský zákoník. Komentář. Svazek V, Směna (Comment on barter contract), (§ 2184 – 2188), Wolters Kluwer, Praha 2014, 1034–1044

Tichý L., in Švestka, J., Dvořák, J. Fiala, J. a kol., Občanský zákoník. Komentář. Svazek V, Koupě (Comments on Purchase Contract) (§ 2079 – 2183), Wolters Kluwer, Praha 2014, 719–885

Tichý L., Das widerrechtliche Urteil als Hindernis res judicata, in J. Adolphsen et al., Festschrift für Peter Gottwald zu 70. Geburstag, C. H. Beck, München 2014, 655–668

Tichý L., Pipková P., Balarin J., Kupní smlouva v novém občanském zákoníku (Purchase Contract in the New Civil Code), C. H. Beck Praha 2014, 5035

Tichý L., in Švestka, Dvořák, Fiala, Občanský zákoník, Komentář, sv. III, Praha 2014. Komentář k § 1400–1410, § 1417, § 1435, § 1463–1467, § 1471–1474

Tichý L., Ronovská K., Kocí M. (eds.): Trust a srovnatelné instituty v Evropě (Trust and comparable categories in Europe), PF UK, 2014

Tichý L., Kupní smlouva a spotřebitelská kupní smlouva, včetně odpovědnosti za vady (Liability for defective goods in the new Czech purchase contract), Bulletin advokacie, 7–8/2014, 23–32

Tichý L., Das neue ZGB für die Tschechische Republik. Eine kritische Skizze. Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 3/2014, 467–503

Tichý L., Ochrana spotřebitele ve světle nového občanského zákoníku (Consumer protection in the light of the New Civil Code). In: Tichý, L. (ed.), Ochrana spotřebitele, PF UK, 2014, 109 –127

Tichý L., (ed.), Ochrana spotřebitele (Consumer Protection), PF UK, 2014

Tichý L., Die Überwindung des Teritorialitätsprinzips im EU–Kartellrecht, RabelsZ, 2014, Vol. 78, 193–227

Tichý L., Wahrscheinlichkeit und das Beweismass im Schadenersatzrecht, Festchrift für U. Magnus, Sellier 2014, 709–720

Tichý L., Obecná část občanského práva (General Part of the Civil Law), Praha: C. H. Beck, 2014, 372

Tichý L., Komentář k § 545–564 (1295–1397) a § 570–608 (1408–1524) Nového občanského zákoníku, 1295–1524 (Comment to § 545–564 (p1295–1397) and § 570–608 (p1408–1524) of the New Civil Code, p1295–1524), in Švestka, J., Dvořák, B., Fiala, V.(eds.), Občanský zákoník, Komentář, Svazek I (§ 1 až 654), Wolters Kluwer, 2014, 1667

Tichý L., Effet utile as an arbitrary instrument in the practice of the CJEU? Differencies in its application between Public and Privat Law, in Tichý, Potacs, Dumbrovský (eds.), Effet utile in Law; Praha 2014, 39–54

Kocí, M., Tichý, L., Trust – Srovnávací studie, in Tichý, L., Ronovská, K., Kocí, M. (eds.), Trust a srovnatelné instituty v Evropě, Praha 2014, 209–234

Tichý, L., Ronovská, K., Kocí, M. (eds.), Trust a srovnatelné instituty v Evropě, Praha 2014, 235

Dumbrovský, T., Effet Utile. Charles University, Prague 2014 (with Tichý, L. and Michael Potacs).

Tichý L., Sociální dialog: Privatizace evropského pracovního zákonodárství? (Socialdialog: Privatisation of the European labour law legislation?), Právník 12/2014, 1101–1116

Tichý L., Nový občanský zákoník. Svazek VI, Lhůty a doby (Comments on Time Limits), (§ 3036 – 3037), Wolters Kluwer, Praha 2014, 1359–1365

Tichý L., in Švestka, J., Dvořák, J. Fiala, J. a kol., Občanský zákoník. Komentář. Svazek V, Směna (Comment on barter contract), (§ 2184 – 2188), Wolters Kluwer, Praha 2014, 1034–1044

Tichý L., in Švestka, J., Dvořák, J. Fiala, J. a kol., Občanský zákoník. Komentář. Svazek V, Koupě (Comments on Purchase Contract) (§ 2079 – 2183), Wolters Kluwer, Praha 2014, 719–885

Tichý L., Das widerrechtliche Urteil als Hindernis res judicata, in J. Adolphsen et al., Festschrift für Peter Gottwald zu 70. Geburstag, C. H. Beck, München 2014, 655–668

Tichý L., Pipková P., Balarin J., Kupní smlouva v novém občanském zákoníku (Purchase Contract in the New Civil Code), C. H. Beck Praha 2014, 5035

Tichý L., in Švestka, Dvořák, Fiala, Občanský zákoník, Komentář, sv. III, Praha 2014. Komentář k § 1400–1410, § 1417, § 1435, § 1463–1467, § 1471–1474

Tichý L., Ronovská K., Kocí M. (eds.): Trust a srovnatelné instituty v Evropě (Trust and comparable categories in Europe), PF UK, 2014

Tichý L., Kupní smlouva a spotřebitelská kupní smlouva, včetně odpovědnosti za vady (Liability for defective goods in the new Czech purchase contract), Bulletin advokacie, 7–8/2014, 23–32

Tichý L., Das neue ZGB für die Tschechische Republik. Eine kritische Skizze. Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 3/2014, 467–503

Tichý L., Ochrana spotřebitele ve světle nového občanského zákoníku (Consumer protection in the light of the New Civil Code). In: Tichý, L. (ed.), Ochrana spotřebitele, PF UK, 2014, 109 –127

Tichý L., (ed.), Ochrana spotřebitele (Consumer Protection), PF UK, 2014

Tichý L., Die Überwindung des Teritorialitätsprinzips im EU–Kartellrecht, RabelsZ, 2014, Vol. 78, 193–227

Tichý L., Wahrscheinlichkeit und das Beweismass im Schadenersatzrecht, Festchrift für U. Magnus, Sellier 2014, 709–720

Tichý L., Obecná část občanského práva (General Part of the Civil Law), Praha: C. H. Beck, 2014, 372

Tichý L., Komentář k § 545–564 (1295–1397) a § 570–608 (1408–1524) Nového občanského zákoníku, 1295–1524 (Comment to § 545–564 (p1295–1397) and § 570–608 (p1408–1524) of the New Civil Code, p1295–1524), in Švestka, J., Dvořák, B., Fiala, V.(eds.), Občanský zákoník, Komentář, Svazek I (§ 1 až 654), Wolters Kluwer, 2014, 1667

Tichý L., Effet utile as an arbitrary instrument in the practice of the CJEU? Differencies in its application between Public and Privat Law, in Tichý, Potacs, Dumbrovský (eds.), Effet utile in Law; Praha 2014, 39–54

2013

Dumbrovský, T., Ústavní soud ČR mezi dvěma právními řády: od interpozice k nové evropské doktríně (The Constitutional Court of the Czech Republic Between Two Legal Orders: From Interposition to New European Doctrine). Právní rozhledy, Vol. 21, No. 6, p191–198, 2013 (with Tichý, L.).

Tichý L. a kol., Odpovědnost advokáta za škodu (Attorney liability for damage), C.H. Beck, 2013, 212

Tichý L., Spotřebitelská kupní smlouva a její vývoj v evropském a českém právu, in L. Tichý, M. Kocí, Spotřebitelská kupní smlouva, Právnická fakulta UK, 2013, 103–129

Tichý L., Der Rechtsbesitz, seine Entwicklung und seine Bedeutung im Kontext der Verdinglichung der Forderungsrechte Festchrift für Gert Iro zum 65. Geburtstag. St. Perner, Olaf Riss (eds.), Jan Sramek Verlag 2013, 229–243

Tichý L., Kocí M. (eds.), Spotřebitelská kupní smlouva (Consumer purchase agreement), Právnická fakulta UK, 2013, 143

Tichý L., Pravděpodobnost v hmotném právu a míra důkazů (skica o možné změně paradigmatu v NOZ), Bulletin advokacie, 12/2013, 28–32

Tichý L., Sik–Simon R., A Cseh Köztársaság új Polgári Törvénykönyve  – kritikus vázlat Magyar Jog (The new Czech Civil Code with a critical eye), HVG Orac Kiadó, Budapest, 12/2013, 748–753

Tichý L., Causation in Mesothelioma Cases from the Point of View of Czech Law, European Review of Private Law, 2013, 21(1), 313–318

Tichý L., Odpovědnost státu za legislativní nečinnost (State liability for legislative inaction), in A. Gerloch, Šturma (eds.), Odpovědnost v demokratickém právním státě, konference 7. 6. 2012, 2013, 76–97

Tichý L., On prevention in Law: Special Focus on Tort Law, in L. Tichý, J. Hrádek (eds.), Prevention in Law, 2013, 9–29

Tichý L., Hrádek J. (eds.), Prevention in Law, Praha 2013, 161

Tichý L., Překonávání principu teritoriality v evropském soutěžním právu, AUC Iuridica, 2/2012: 2013, 77–100

Tichý L., Die Privatisierung der europäischen sozialen Gesetzsgebung? Zentrum für europäisches Wirtschaftsrecht, Universität Bonn, Nr. 200/1, 2013, 65–93

Tichý L., Czech and European Law of Obligations at a Turning Point. In: The Law of Obligations in Europe: A New Wave of CodificationEdReiner Schulze/Fryderyk Zoll, Sellier European Law, 2013, 27–51

Tichý L., Účel a efektivita regulace (usměrňování) hospodářské soutěže, AUC Iuridica, 2/2012: 2013, 119–136

Tichý L., Nová role mezinárodního práva soukromého a procesního v evropské integraci (kritická skica), AUC Iuridica, 2/2012: 2013, 101–118

Tichý L., Hrádek J., in Gilead, Green, Koch (eds.), Proportional Liability: Analytical and Comparative Perspectives, de Gruyter, 2013, 99–116

Tichý L., Pravděpodobnost v hmotném právu a míra důkazů (skica o změně paradigmatu v NOZ), In XXI. Karlovarské právnické dny 2013, 196–207

Tichý L., Proportional Liability in Mesothelioma Case: Further Development of Natural Causation – Judgment of the Supreme Court of the United Kingdom of 9 March, 2011, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 2013, 396–414

Tichý L., K otázce příčinné souvislosti a proporcionální odpovědnosti za škodu: Na okraj rozhodnutí Sienkiewicz v. Greif a Knowsley v. Willmore, Jurisprudence 5/2013, 15–21

Tichý L., K rozlišování mezi tzv. subjektivní a objektivní odpovědností – rozsudek NS o povaze odpovědnosti advokáta za škodu, Bulletin advokacie 1–2/2013, 17–23

Tichý L., Der Rechtsbesitz, seine Entwicklung und seine Bedeutung im Kontext der Verdinglichung der Forderungsrechte, Festchrift für Gert Iro zum 65. Geburtstag, in St. Perner, Olaf Riss (eds.), 2013, 229–243

Tichý L., Dumbrovský T., Ústavní soud ČR mezi dvěma právními řády: od interpretace k nové evropské doktríně, Právní rozhledy 6/2013, 191–198

Tichý L., Balarin J., Kolektivní ochrana procesních práv v ČR: sen či skutečnost? (Collective protection of procedural rights in the Czech Republic: a dream or reality? Bulletin advokacie, 3/2013, 17–25

2012

Tichý L., Goals of union competition law on regulated markets: Pharmaceutical industry and parallel trade (Cíle soutěžního práva Evropské unie na regulovaných trzích: farmaceutický průmysl a paralelní obchod), in D. Zimmer (ed.), The Goals of Competition Law, Edwar Elgar Publishing, Inc. Northhampton, 2012, 349–370

Tichý L., Protection Against the Abuse of Law Process in the Brussels I. Review. Proposal. E. Lein (ed.), The Brussels Review Proposal Uncovered, London 2012, 179–198

Tichý L., Odpovědnost státu za legislativní újmu. Pojem, význam a návrh řešení (State liability for legislative losNotion, relevance and resolution.), in L. Tichý / J. Hrádek, Odpovědnost státu za legislativní újmu, Staatshaftung für legislatives Unrecht, Praha 2012, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 13–34

Tichý L. (ed.), Bibliografie evropského práva, publikováno in Beck–online, 2012

Tichý L., Hrádek J. (eds.), Odpovědnost státu za legislativní újmu (Staatshaftung für legislatives Unrecht), Praha 2012, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 192

Tichý L., Sporný vliv Všeobecného občanského zákoníku na „nový“ český občanský zákoník (Umstrittene Wirkung des ABGB auf das „neue“ tschechische bürgerliche Gesetzbuch), In Dvořák, Malý, 200 let Všeobecného občanského zákoníku (200 Jahre des ABGB), Praha 2012, 196–203

Sander G., Tichý L. (eds.), Öffentliche Unternehmen und öffentliches Wirtschaft (Veřejné podniky a veřejné hospodářství), Hannover 2012

Tichý L., (co–author J. Hrádek), Deliktní právo v návrhu občanského zákoníku. Právní fórum 2012,1, 6–21

2011

Basedow,J., Terechte, P. J., Tichý L. (eds.), Private Enforcement of Competition Law, Nomos 2011, 251

Tichý L., Gewährleistung und Schadenersatz (Vergleich der tschechischen und österreichischen Auffassung vor dem Hintergrund der transnationalen Projekte CISG, PECL und DCFR). In Boric et al. (eds.), Öffnung und Wandel – Die internationale Dimention des Rechts II, Festschrift für W. Posch zum 65. Geburtstag, Lexis Nexis 2011, 761–775

Tichý L., Recognition of Decisions within the European Competetion Network and its Significance in Civil Claims in Cartel Law. In Basedow, Terhechte, Tichý, Private Enforcement of Competition Law, Nomos, 2011, 180–203

Tichý L., New Role for Private International and Procedural Law in European Integration? Critical Comment. In Braunsword et al. (eds.), The Foundations of European Private Law, Hart 2011, 393–415

Tichý L. and co–authors, Evropské právo, 4. ed., Beck, Prag, 2011, 953

Tichý L., Odpovědnost členského státu za delikt v „systému evropského práva“. Jurisprudence, 20, 2011, 5, 4–9

Tichý L, Vzpomínka na prof. Franze Bydlinského, Právní rozhledy, 2011 (19), 13, 494

Tichý L., Základní otázky smluvního zastoupení a návrh občanského zákoníku, Bulletin advokacie 2011, 5, 37–46

Tichý L., Bezdůvodné obohacení, základní pojmy a návrh občanského zákoníku, Bulletin advokacie 2011, 5, 15–27

Tichý L., Zajištění převodem práva, Bulletin advokacie, 1–2, 2011, 67–71

Tichý L., in B. Wininger et al. (eds.), Digest of European Tort Law, Vol. 2, Essential Case on Damages, De Gruyter 2011, 55–57, 105–111, 269–276, 333–335, 375–376, 645–648, 781–782, 897–898, 991–993, 1126–1129

Tichý L., Unexpected circumstances – Czech Report. In Hondius, Grigoleit (eds.), Unexpected circumstances in European Contract law, Cambridge University Press, 2011, 88–98, 232–234, 193–194, 285–286, 374

Tichý L., Impact of fundamental rights on private law. In Lytvynyuk (ed.), Constitutionalisation of Private Law: Recent Development, University of Regensburg, 107–114

Tichý L. (eds.), Prokazování příčinné souvislosti multikauzálních škody, Praha 2011, 118

Tichý L., Dokazování příčinné souvislosti a proporcionální odpovědnost za škodu. In Tichý (eds.), Prokazování příčinné souvislosti multikauzálních škod, Praha 2011, 57–68

Tichý L., Holländer P., Bruns A. (eds.), Odůvodnění soudního rozhodnutí, Praha 2011, 631–671. In Tichý, Holländer, Bruns (eds.), Begründung und Gerichtserscheidungen, 118

Tichý L., Srovnávací analýza a hodnocení (Die vergleichende Analyse und Bewertung). In Tichý, Holländer, Bruns (eds.), Odůvodnění soudního rozhodnutí (Begründung und Gerichtserscheidungen), Praha 2011, 631–671

Tichý L., Bedeutung des ABGB für das gegenwärtige tschechische Privatrechts – Das ABGB als Modell für das neue tschechische ZGB? In Fischer–Czermak et al. (eds.), Festschtrift Jahre ABGB, Wien, Manz 2011, 279–292

Tichý L., Ochrana proti zneužití procesních práv podle nařízení Brusel I a české právo. Jurisprudence 2011,7–8, 39–44

2010

Dumbrovský, T., Between Two Legal Orders: A Relativist Doctrine for a Member State Constitutional Court?, in Koch, H., Hagel–Sørensen, K., Haltern, U., and Weiler J.H.H. (eds) Europe. The New Legal Realism. Essays in Honour of Hjalte Rasmussen, p757–782. DJØF Forlag, Copenhagen 2010 (with Tichý, L.).

Dumbrovský, T., Sovereignty and Competences of the European Union. Charles University, Prague 2010 (with Tichý, L.).

Tichý L. (co–author T. Dumbrovský), Between Two Legal Orders: A Relativist Doctrine for a Member State Constitutional Court? In Koch, Hagelsorensen, Haltern, Weiler (eds.), Europe. The New Legal Realism. Essays in Honour of Hjalte Rasmussen. Copenhagen: DJOF Forlag, 2010, 757–782

Tichý L., Působení základních práv na soukromoprávní poměry a jeho meze (skica k doktrině prozařovaní) (Einfluβ der Grundrechte auf die privaten Rechtsverhältnisse und seine Grenze). Časopis pro právní vědu a praxi, 18, 2010, 1, 10–17

Tichý L., K subjektivnímu počátku promlčecí doby (Zum subjektiven Beginn der Verjährungsfrist). Právní rozhledy, 18, 2010, 19, 703–706

Tichý L., Koziol H., Vanessa W. (eds.), Punitive Damages: Common Law and Civil Law PerspectiveSpringer, Wien–New York, 2009. Bulletin advokacie, 2010, 7–8, 67–68, (book review)

Tichý L., Heidenhain M., European State Aid Law. Mnichov: C. H. Beck, Hart Publishing, Nomos, 2010, 816. Právní rozhledy, 18, 2010, 20, 746–748, (book review)

Tichý L., Kramer E. A., Juristische Methodenlehre. Basilej 2010, 3. ed., Jurisprudence, 19, 2010, 4, 76–77

Tichý L., recenze B. Hess, Europäisches Zivilprozessrecht. C. F. Muller Verlag, Heidelberg 2010. Jurisprudence, 19, 2010, 4, 74–75

Schulte–Noelke H., Tichý L. (eds.), Perspectives for european consumer law; towards a Directive on Consumer Rights and beyond. Munich: Sellier, 2010, 183

Tichý L., Unfair terms in consumer contractIn Schulte–Noelke, Tichý (eds.), Perspectives for european consumer law; towards a Directive on Consumer Rights and beyond. Munich: Sellier, 2010, 59–76

Tichý L., Dumbrovský T. (eds.), Sovereignty and Integration: Paradoxes and Development within Europe Today. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010, 184

Tichý L., State Sovereignty and Integration under Development: How to assess these NotionIn Tichý, Dumbrovský (eds.), Sovereignty and Integration: Paradoxes and Development within Europe Today. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010, 32–52

Tichý L. (ed.), Soukromé vymáhání karteloveho práva (Private Durchsetzung des Kartellrechts). Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2009, 236

Tichý L., Působení právních aktů v rámci Evropské soutěžní sítě a jeho význam pro soukromoprávní vymáhání kartelového práva: překonávání zásady teritoriality v EU (Die Wirkung im European Competition Network und seine Bedeutung für die private Durchsetzung des Kartellrechts). Tichý, L. (ed.), Soukromé vymáhání kartelového práva (Private Durchsetzung des Kartellrechts). Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2009, 171–188

Tichý L., Prävention im Haftungsrecht: Ansatz zu einer Revision. In Apathy, Bollenberger, Bydlinski, Iro, Karner, Karollus (eds.), Festschrift für Helmut Koziol. Wien: Jan Sramek Verlag KG, 2010, 905–924

Tichý L., National Report on Transfer of Movables in the Czech Republic. In Faber, Lurger (eds.), National Reports on the Transfer of Movables in Europe. Volume 6: The Netherlands, Switzerland, Czech Republic, Slovakia, Malta, Latvia. Stuttgart: Sellier, 2010, 255–350

Tichý L., Mezera v právní normě soukromého práva, skica jednoho zapomenutého problému (Die Lücke im Gesetz zu privaten Rechts, Skizze einer vergessenen Aufgabe). In Havel, Pihera (eds.), Soukromé právo na cestě. Eseje a jiné texty k jubileu Karla Eliáše (Das Privatrecht und seine Entwicklung), Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 353–365

Tichý L., Chapter Eight. Litigation, Redress and Enforcement. In Micklitz, Stuyck, Terryn (eds.), Cases, materials and text on consumer law. Oxford: Hart Publishing, 2010, 500–580

2009

Tichý L., Privatautonomie im Erbrecht und der Pflichtteil der Erben im tschechischen Recht. In Welser (ed.), Erbrechtsentwicklung in Zentral – und Osteuropa. Wien: Manz, 2009, 39–47

Tichý L., Balarin J., Představuje protiprávní rozsudek vždy překážku věci rozsouzené? (Stellt ein widerrechtliches Urteil immer eine res iudicata dar?). Právní rozhledy, 17, 2009, No. 18, 639–648

Tichý L., Hrádek J., Vlastník J., Princip země původu v komunitárním právu (v kontextu legislativního vývoje směrnice o službách) (Herkunftslandprinzip im Gemeinschaftsrecht). Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2009, No. 1, 5–83

Tichý L., Večl T. (eds.). Vývoj evropského spotřebitelského práva (k návrhu směrnice o právech spotřebitele) (Entwicklung des europäischen Verbraucherrechts). Praha: Univerzita Karlova v nakladatelství Eva Rozkotová, 2009, 163

Tichý L., Nepřiměřená ustanovení ve spotřebitelských smlouvách (Unfair terms in consumer contracts). In Tichý, Večl (eds.), Vývoj evropského spotřebitelského práva (k návrhu směrnice o právech spotřebitele) (Entwicklung des europäischen Verbraucherrechts). Praha: Univerzita Karlova v nakladatelství Eva Rozkotová, 2009, 52–66

Tichý L., 6. Změna okolností a její následky pro smluvní vztahy. In Pauknerová, Tomášek (eds.), Nové jevy v právu na počátku 21. století. IV., Proměny soukromého práva (Wandlung im Privatrecht). Praha: Karolinum, 2009, 270–316

2008

Dumbrovský, T., National Report for the Czech Republic, in Hondius, E. et al. (eds) Principles of European Law, SaleSellier European Law Publishers, Munich 2008 (with Tichý, L.).

Tichý L., Základní otázky věcněprávního mobiliárního zajištění pohledávek a české právo (Die Grundfragen der Mobiliarsicherheiten Ansprüche und das tschechische Recht). In Švestka, Dvořák, Tichý (eds.), Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 22. února a 14. března 2008 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (Tagungsband aus den Diskussionsforen zum Bürgerlichen Gesetzbuch am 22. Februaur und 14. März 2008 an der Juristischen Fakultät der Karlsuniversität). In Švestka, Dvořák, Tichý (eds.), Studies on the Czech private law from the Conference on February 22 and March 14, 2008, Eva Rozkotová IFEC, Praha 2008, 167–191

Tichý L., Magnus U., Mankowski (ed.), Brussels I Regulation, Sellier, European Law Publisher 2007, 852, Právník, 2008, 147, No. 6, 706–707, (book review)

Tichý L., Stand und Entwicklung des Privatrecht in der Tschechischen Republik. In Welser (ed.), Privatrechtsentwicklung in Zentral– und Osteuropa. Wien: Manz, 2008, 23–31

Tichý L., Protection and Transfer of Possession. In Faber, Lurger (eds.), Rules for the Transfer of Movable München: Sellier, 2008, 255–267

Tichý L., Processes of Modernisation of Private Law Compared. Juridica International Tartu, 2008, 4, 35–42

Tichý L., Micklitz H.W., Rott P., Docekal U., Kolba P., Verbraucherschutz durch Unterlassungsklagen – Umsetzung und Anwendung der Richtlinie 98/27/EG in den Mitgliedstaaten, Nomos, Forschungsreihe des Instituts für europäisches Wirtschafts und Verbraucherrecht, e.V., Baden–Baden 2007, 281. Právník, 2008, 147, 1, 100–101, (book review)

Tichý L., EC Tort Law and the Eastern–European legal family. In Koziol, Schulze, (eds.), Tort Law of the European Community. Wien, New York: Springer, 2008, 513–539

Tichý L., Czech Application of Regulation Brussel I. In Hess, Pfeiffer, Schlosser, (eds.), The Brussel I Regulation (ET) No 44/2001. München: Verlag C.H.Beck, 2008, 513–539

Tichý L., Plechanovová B., Schneider O. (eds.), European integration at the crossroad Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta – Eva Rozkotová – IFEC, 2008, 178

Tichý L., Country of Origin Principle – a Myth, Fiction or Rule of the European Law. In Tichý, Plechanovová, Schneider (eds.), European integration at the crossroad Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta – Eva Rozkotová – IFEC, 2008, 167–178

Švestka J., Dvořák J., Tichý L. (eds.), Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 9. listopadu 2007 a 4. prosince 2007 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Studies on the Czech private law from the conference on November 9, 2007 and December, 4, 2007). In Švestka, Dvořák, Tichý (eds.), Studies on the Czech private law from the conference on November 9, 2007, and December 4, 2007, 351. Praha: ASPI–Wolters Kluwer, 2008, 204, 342

2007

Tichý L., Základní otázky smluvního zastoupení (Die Grundfragen der vertraglichen Vertretung). In Švestka, Dvořák, Tichý (eds.), Sborník statí z diskusních fór o rekodifikac občanského práva konaných 9. listopadu 2007 a 4. prosince 2007 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, 63–84

Tichý L., Srovnání procesu modernizace soukromého práva a vliv DCFR. In Švestka, Dvořák, Tichý (eds.), Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 9. listopadu 2007 a 4. prosince 2007 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, 117–133

Švestka J., Dvořák J., Tichý L. (eds.), Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 20. října 2006, 24. listopadu 2006, 9. února 2007 a 30. března 2007, Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2007, 354

Tichý L., Systém soukromého práva a modely jeho kodifikace. In Švestka, Dvořák, Tichý (eds.), Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 20. října 2006, 24. listopadu 2006, 9. února 2007 a 30. března 2007 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (Studies on the Czech private law from the conference on October 20, 2006, November 24, 2006, February 9, 2007, March 30, 2007). Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2007, 42–61

Tichý L., Pure Economic Loss, Compensation from the Czech Perspective. In Bussani, Mattei (eds.), European Tort Law. Bern: 2007, 313–323

Tichý L., Právní úkon a jeho výklad (Úvod do problematiky) (Auslegung des Rechtsgeschäfts (Einführung). In Švestka, Dvořák, Tichý (eds.), Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 20. října 2006, 24. listopadu 2006, 9. února 2007 a 30. března 2007 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (Studies on the Czech private law from the conference on October 20, 2006, November 24, 2006, February 9, 2007, March 30, 2007). Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2007, 206–230

Tichý L., Pojem veřejné služby, jeho vývoj a právní úprava. In Tichý (ed.), Veřejná služba v České republice, Německu, Rakousku a Evropské unii, Praha: 2007, 68–87

Tichý L., Natural Causation in Czech Republic. In Winiger et all (eds.), Digest of European Tort Law, 1, Wien: Springer, 2007, 75–78; 155–157; 331–334

Tichý L., Anerkennung von ausländischen Entscheidungen in Tschechien (bzw. Slowakei). In Kengyel, M., Rechberger, W. H. (eds.), Europäisches Zivilverfahrensrecht. Wien, Graz: C. E. L. 2007, 179–197

2006

Dumbrovský, T., Zástavní právo ve vývoji – Konvence o mezinárodním zajištění pohledávek zastavením mobilního zařízení (Lien Law in Development. The Cape Town Treaty and the Czech Law of Secured Transactions). Právník, Vol. 145, No. 3, p265–290, 2006 (with Tichý, L.).

Tichý L., Evropské právo (společně s R. Arnoldem, Svobodou, J. Zemánkem, R. Králem, autor 60 % textu, hlavní redaktor), Praha 3. vydání, 2006, 864 str (European Law – a text book)

Švestka J., Dvořák J., Tichý L. (eds.), Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 27. ledna 2006 a 12. května 2006 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Praha; ASPI, 2006, 190

Tichý L. (ed.), Základní lidská práva v jednotlivých právních odvětvích (Grundrechte und einzelne Rechtsgebiete, Fundamental rights in the various sectors of the legal system). Praha: Ediční středisko PF UK, 2006, 182

Tichý L. (ed.), Fúze a akvizice v českém, evropském a německém právu: Sborník ze symposia PF UK a LMU Mnichov. Praha: Ediční středisko PF UK, 2006, 86

Tichý L., Verbrauchervertragsrecht im tschechischen Recht. In Grundman, Schauer (eds.), The Architecture of European Codes and Contract Law. Kluwer Law International, 2006, 235–255.

Tichý L., Prozessrechtlicher Schutz der Verbrauchesinteressen in der Tschechischen Republik. In Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Berlin. 1. Aufl. Berlin: 2006, 213–219

Tichý L., Prodej podniku s cizím prvkem (International sale of the Business). In Fúze a akvizice v českém, evropském a německém právu. Praha: Tichý, L., 2006, 7–13

Tichý L., Podmínky používání základních práv v soukromém právu. In Základní lidská práva v jednotlivých právních odvětvích (Grundrechte und einzelne Rechtsgebiete). Praha: Ediční středisko PF UK, 2006, 66–72

Tichý L., Kodifikace českého soukromého práva v evropských souvislostech. In Švestka, Dvořák, Tichý (eds.), Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 27. ledna 2006 a 12. května 2006 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Praha: ASPI, 2006, 47–70

Tichý L. (ed.), Dokumenty ke studiu evropského práva (European Law – study documents). 3. ed. Praha: Linde, 2006, 910

Tichý L., Zástavní právo ve vývoji – Konvence o mezinárodním zajištění pohledávek zastavením mobilního zařízení. Právník, 2006, 145, 3, 265–290

2005

Tichý, L., Fundamental rights and fundamental freedoms: short remarkIn Ingolf Pernice, Jiří Zemánek (eds.), A Constitution for Europe: The IGC, the Ratification Process and Beyond, Nomos 2005, 51–58

Tichý L., Procesní ochrana kolektivních zájmů. In Tichý, L. (ed.): Acta Universitatis Carolinae Iuridica 4/2005, Praha 2008, 45–64

Tichý L. (ed.), Vývoj práva deliktní odpovědnosti za škodu v České republice, Rakousku a v Evropě. Sborník referátů z konference Právnické fakulty UK Praha, konané ve dnech 5. a 6. června 2004 (Development of Tort Law in the Czech Republic, Austria and Europe). Praha: Vodnář, 2005, 235

Tichý L., Řízení o předběžné otázce před ESD a české soudy: subjekty, předmět a následky. In Tichý, L. (ed): Řízení o předběžné otázce a národní soudy: sborník příspěvků z konference pořádané Ústavním soudem České republiky. Praha: Linde, 2005, 57–83

Tichý L., Náhrada nákladů vzniklých při předcházení škodám. In Tichý, L. (ed.): Vývoj práva deliktní odpovědnosti za škodu v České republice, Rakousku a Evropě, Sborník referátů z konference Právnické fakulty UK Praha, konané ve dnech 5. a 6. června 2004. Praha: Vodnář, 2005, 139–150

Tichý L., Fault under Czech law. In Widmer (ed.), Unification of Tort Law. Haag: Kluwer Law International, 2005, 54–65

Tichý L., České deliktní právo ve světle vývojových tendencí. In Tichý, L. (ed.): Vývoj práva deliktní odpovědnosti za škodu v České republice, Rakousku a Evropě, Sborník referátů z konference Právnické fakulty UK Praha konané ve dnech 5. a 6. června 2004. Praha: Vodnář, 2005, 52–63

Tichý L., Das tschechische Pfandrecht, seine Entwicklung, Probleme und ihre Losung. In Ogieglo, Popiolek, Szpunar (eds.), Rozprawy prawnicze: księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. Kraków: Zakamycze, 2005

Tichý L., Svoboda P., Zemánek J., Čtyřjazyčný slovník evropského práva: anglicko–česko–francouzsko–německý. 3. ed. Praha: Linde, 2005, 222

Tichý L., Tschaepe Ph., Die Gegenseitigkeitsklausel Nr. 10 der Übergangsbestimmungen zur Arbeitnehmerfreizugigkeit in der Beitritsakte 2004. Europäisches Wirtschafts– und Steuerrecht, 2005, 16, 1, 1–4

Tichý L., Unifikace soukromého práva v EU a naše kodifikace, Právní rozhledy, 2005, ro13, 6, 1–2

2004

Tichý L., Posudek k návrhu Ústavy Evropské unie, AUC 2004, 13–29

Tichý L., Multiple Tortfeasors under Czech Law. In Rogers (ed.), Unification of Tort Law: Multiple Tortfeasors, Dordecht: Kluwer Law International, 2004, 53–65

Tichý L., Der Konzern im Kartellrecht. In Coester et al., Privatrecht in Europa: Vielfalt, Kollision, Kooperation; Festschrift für Hans Jürgen Sonnenberger zum 70. Geburtstag. 1 Aufl. München: C.H.Beck, 2004, 261–272

Tichý L., Development and Status of the Czech Competition Law. In CongressFIDE Final Communication. Dublin: Kluwer Law International, 2004, 1385–1420

Tichý L., Contributory Negligence under the Czech Law. In Magnus, Martin–Casals (eds.), Contributory Negligence. Hague: Kluwer Law International, 2004, 47–57

Tichý L., Zivilrecht. In Zemánek, Paschke (eds.), Das tschechische Privat– und Wirtschaftsrecht unter dem Einfluβ des europäischen Rechts, Deutsches und internationales Wirtschftsrecht Bd. 41. 1. Aufl. Münster: LIT Verlag, 2004, 13–55

Tichý L., Arnold R., Svoboda P., Zemánek J., Král R. Evropské právo. 2. ed. Praha: C. H. Beck, 2004, 869

Tichý L., Změna paradigmatu evropského soutěžního práva a její význam pro Českou republiku. Právní rozhledy, 2004, 12, 2, 61–69

Tichý L., Vracení veřejné (státní) podpory podle právního režimu platného od 1. 5. 2004. Právní rozhledy, 2004, 12, 21, 778–785

2003

Tichý L., Liability for Damage Caused by Others under Czech Law. In Spier (ed.), Unification of Tort Law, Liability for Damage Caused by Others under Czech Law. The Haggue: 2003, 55–63

Tichý L., Der Konzern im Kartellrecht. In Nettesheim, Oppermann (eds.), Europäische Union und die Tschechische Republik. Berlin, 2003, 53–65

Tichý L., Das neue tschechische Konzernrecht im Vergleich mit der deutschen Regelung, EG–Richtlinie. In Hopt, Jessel, Pistor, Unternehmensgruppen in Mittel – und Osteuropäischen Ländern. Tübingen, 2003, 301–317

2002

Tichý L. (ed.), Vývoj práva obchodních společností (Entwicklung des Rechts der Handelsgesellchaften, Praha: Vodnář, 2002, 185

Tichý L., Mezinárodní koncernové právo (Internationales Konzernrech). In Tichý (ed.), Vývoj práva obchodních společností (Entwicklung des Rechts der Handelsgesellchaften), Praha: Vodnář, 2002, 151–176

Tichý L., Mánie a fobie při aproximaci práva. In Gerloch A. (ed.), Teoretické problémy práva na prahu 21. století. Pocta k 75. narozeninám prof. JUDr. Jiřího Boguszaka, DrSc., Praha: Karolinum, 2002, 167–177

Tichý L. (ed.), Dokumenty ke studiu evropského práva, 2. ed. Praha: Linde, 2002, 942

2001

Tichý L., Strict Liability in Tort Law, Czech Republic. In Koch, Koziol (eds.), Unification of Tort Law, Hague : Kluwer, 2001,75–99

Tichý L., Principy právního státu v EU a český právní řád. In Jirásková, Vondráček, (eds.), Právní stát – současnost a budoucnost (Rechtsstaat – die Gegenwart und Zukunf), Praha: Právnická fakulta UK, 2001, 23–34

Tichý L., Pojem spotřebitele jako smluvní y v evropském a českém právu. In Grondin, Libánský (eds.), Spotřebitelská legislativa EU a její implementace do práva členského a kandidátského státu, Cahiers du Cefres, No. 27. Praha: Cefres, 2001, 131–160

Tichý L., Mania und Fobia der Rechtsangleichung. In Basedow et al. (eds.), Aufbruch nach Europa 75 Jahre Max–Planck Institut für Privatrecht, 1. Aufl. Tübingen: Mohr Siebeck, 2001, 953–969

Tichý L., Globalizace, integrace a vývoj práva. In Kabele, Mlčoch (eds.), Institucionalizace (ne)odpovědnosti: globální svět, evropská integrace a české zájmy, Praha: Karolinum, 2001, 123–138

Tichý L., Ekonomická analýza práva jako jedna z právních metod. In Právo a ekonomie, Praha: Česká společnost ekonomická, 2001, 1–11

Tichý L., Die Grundprobleme der Europäisierung des Rechts in der Tschechischen Republik. In Entwicklungen im Europäischen Recht, 1. Aufl. Regensburg: Universität Regensburg, 2001, 1–22

2000

Tichý, L., Veřejné podniky v Evropě a v České republice z hlediska soutěžního práva, AUC, Iuridica 2/2000, 9–43

Tichý L. (ed.), Dokumenty ke studiu evropského práva, Praha 2000, Linde, 359

Tichý L., Rovnoprávnost mužů a žen a dosah její aplikace v komunitárním právu (Die Gleichstellung der Frauen und Männer und Grenzen ihrer Anwendbarkeit im Gemeinschaftsrecht), Právní rozhledy 11/2000, 3–4

Tichý L., Spontánní europeizace soukromého práva, Právní rozhledy 2/2000, 1–5

Tichý L., Podnikání veřejného sektoru a veřejné podniku v České republice; L. Tichý (ed), Europeizace práva, Praha 2000, 331–353

Tichý L., Tschäpe (spoluautor statě), Die Gegenseitigkeitsklausel Nr. 10 der Übergangsbestimmungen zur Arbeitnehmerfreizügigkeit in der Beitritsakte 2004. In: Europäisches Wirtschafts– und Steuerrecht, 2000, ročník 16, 11, 1–4

Tichý, L., Veřejné podniky v Evropě a v České republice z hlediska soutěžního práva, AUC, Iuridica 2/2000, 9–43

Tichý L. (ed.), Dokumenty ke studiu evropského práva, Praha 2000, Linde, 359

Tichý L., Rovnoprávnost mužů a žen a dosah její aplikace v komunitárním právu (Die Gleichstellung der Frauen und Männer und Grenzen ihrer Anwendbarkeit im Gemeinschaftsrecht), Právní rozhledy 11/2000, 3–4

Tichý L., Spontánní europeizace soukromého práva, Právní rozhledy 2/2000, 1–5

Tichý L., Podnikání veřejného sektoru a veřejné podniku v České republice; L. Tichý (ed), Europeizace práva, Praha 2000, 331–353

Tichý L., Tschäpe (spoluautor statě), Die Gegenseitigkeitsklausel Nr. 10 der Übergangsbestimmungen zur Arbeitnehmerfreizügigkeit in der Beitritsakte 2004. In: Europäisches Wirtschafts– und Steuerrecht, 2000, ročník 16, 11, 1–4

1999

Tichý L. (ed.), Základy evropského práva, Praha 1999, C. H. Beck, 453

Tichý L., Základy kartelového práva, sborník materiálů pro výuku, Praha 1999, 153

Tichý L., Evropské koncernové právo – trnitá cesta, Právní rozhledy, 10/1999, 2–5

Tichý L., Poslední vývoj evropského soukromého práva, Právní rozhledy, 6/1999, 2–6

Tichý L., Problematika právních zásad v evropském právu, In J. Boguszak (ed.), Právní principy Kolokvium, Praha 1999, 199–21

1998

Tichý L. (ed.), Amsterdamská smlouva, Praha 1998, 258

Tichý L., Principy právního státu v EU a vynucování jejich dodržování, Právní rozhledy, 10/1998

Tichý L., Nová úprava výkonu advokacie v Evropské unii, Právní rozhledy, 7/1998

Tichý L, Nová úprava fúzí v evropském právu, Právní rozhledy, 6/1998

Tichý L., Několik poznámek k neplatnosti závěti ve formě notářského zápisu, Bulletin advokacie, 1998, 2–6

Tichý L., Secured Transactions Involving Movables in Czech Law, Basedow J. (eds.), Festschrift für U. Drobnig, Tübingen 1998, 683–713

Tichý L., Evropské právo jako autonomní právní systém a jeho výuka, Jubilejní sborník Právnická fakulta University Karlovy, 1348–1998, Praha 1998, 188–203

1995

Tichý L., Öffentliche Unternehmen und die Tschechische Republik, in Tomuschat Ch., Kötz H., von Maydell B. (eds.), Europäische Integration und nationale Rechtskulturen, Köln, Berlin, Bonn, 1995, 162–196

Tichý L., Základy uznání cizích soudních rozhodnutí v českém a evropském právu, Praha 1995, 129

1994

Tichý L., The Bankruptcy Code of Czech Republic, in: Corporate, Banks, and Reorganisation procedures in OECD and Central and Eastern European Countries, OECD 1994, 81–102

Tichý L., Liability of attorneys for damages caused by their activity under Czech law, In Windmer, P. (ed.), La responsibilité des prestataires de services, Paříž, 1994, 141–175

Tichý L., Základy práva evropských společenství, Praha 1994, 288, spolupráce s hlavním autorem R. Arnoldem

Tichý L., Základní orientace mezinárodního konkurzního práva, Praha 1994, 85

1992

Tichý L., K některým otázkám postavení advokáta a advokacie – vývojové tendence, Bulletin advokacie, říjen 1992

1990

Tichý L., Základy moderní úpravy advokátního práva, Právo a zákonnost, 1990

1989

Tichý L., Bibliografie k interpretaci v právu, Praha, Stát a právo 1989, společně s J. Pillerem

Tichý L., Gemeinsame Unternehmen in der ČSSR, RIW/AWD 3/1989, společně s M. Beckmann

Tichý L., Zur wirtschaftlichen und rechtlichen Stellung gemeinsamer Unternehmen in der Tschechoslowakei nach dem Gesetz vom 8. November 1988, Rabels Zeitschrift 1989, 705–718

Tichý L., Kolizní problematika smlouvy v ČSSR, Problemy prawne handlu zagranicznego, Katowice 1989, 25, společně se Z. Kučerou

Tichý L., K uznání a výkonu rozhodnutí podle smluv o právní pomoci se zvláštním zřetelem k PLR – ČSSR, Nowe Prawo 1989, 15

Tichý L., Cizí prvek v civilistické praxi, Praha 1989, 344, společně s J. Muchou a J. Haderkou (autor jedné třetiny textu a hlavní redaktor)

Kučera, Z., Tichý L., Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním – komentář, Praha 1989, 392

1988

Tichý L., Nationalbericht Tschechoslowakei, Müller H., Höck G.–S., Deutsche Vollstreckungstitel im Ausland, Frankfurt, Gross 1988, Loseblattausgabe, 15

1986

Tichý L., K některým problémům pracovněprávních vztahů v mezinárodním styku, Studie z mezinárodního práva 19/1986

Tichý L., Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen unter besonderer Berücksichtigung des Anerkennungsverfahrens vor dem Obersten Gericht der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik, WGO 1986, 345–361

Kučera, Z., Tichý, L., K uznatelnosti cizích rozhodnutí v ČSSR, Právník 8/1986, 722–737

1985

Tichý L., K uplatňování pohledávek v dědickém řízení, Bulletin advokacie IV/1985

Tichý L., Opuštění věci podle ustanovení § 453 odst. 2 občanského zákoníku, Bulletin advokacie IV/1985

Tichý L., Náklady spojené s uplatňováním pohledávky a jejich náhrada, Bulletin advokacie III/1985

Tichý L., K pravomoci čsoudů v majetkových věcech s cizím prvkem, Právník 6/1985

Tichý L., K ustanovení § 47 novely občanského zákoníku, Bulletin advokacie II/1985

Tichý L., K některým problémům doručování soudních písemností v mezinárodním styku, Socialistické súdnictvo 1/1985

Tichý L., O problémech placení a náhrady nákladů důkazů podle o.s.ř., Bulletin advokacie I/1985

Tichý L., Problematika vstupu na sousední pozemek a odpovědnost za škodu z toho vznikající, Bulletin advokacie/1985

1984

Tichý L., K pravomoci soudu a rozhodčího soudu v mezinárodním obchodním styku, Socialistická zákonnost 10/1984

Tichý L., Rozvedený manžel nebo rodiče? Socialistická zákonnost 9/1984

Tichý L., Náhrada škody v řízení podle trestního řádu, Bulletin advokacie/IV/1984

Tichý L., K postavení poškozeného v přestupkovém řízení, Bulletin advokacie 1984/III

Tichý L., K rozhraničení pravomoci soudů a rozhodců v mezinárodním obchodním styku, Právní zpravodaj zahraničního obchodu, 4/1984

Tichý L., K zpětné působnosti novely občanského zákoníku, Právník 12/1984

Tichý L., Náhrada škody v řízení podle trestního řádu, Bulletin advokacie IV/1984

Tichý L., Změny v doručování soudních písemností do ciziny podle Úmluvy o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních, Socialistická zákonnost 3/1984

Tichý L., Poučení o promlčení, Bulletin advokacie III/1984

Tichý L., Poznámka k časovému rozsahu zmocnění obhájce podle § 41 odst. 5 trestního řádu, Bulletin advokacie 1984/I

Tichý L., K problematice vlastnické ochrany reivindikační žalobou, Bulletin advokacie I/1984

Tichý L., K uznání rozhodnutí cizích soudů v zákoně neupravenému, Socialistická zákonnost 1/1984

Tichý L., K problematice peněžitých závazků v občanskoprávních vztazích s mezinárodním prvkem, AUC 1984/3, 248–299 (On the Money Claims in the Cross–border Matters)

1983

Tichý L., K problematice zákonné fikce neodsouzení podle trestního zákona, Bulletin advokacie 1983, leden – březen

Tichý L., Místo plnění závazku, zejména peněžitého, Bulletin advokacie IV/1983

Tichý L., K některým otázkám dědění s cizím prvkem, Bulletin advokacie IV/1983

Tichý L., K problematice pohledávek, u nichž doba splatnosti není určena, Bulletin advokacie III/1983

Tichý L., K otázce ukončení zastoupení advokátem na základě plné moci, Bulletin advokacie II/1983

Tichý L., Meze ochrany stěžovatele, Bulletin advokacie I/1983

Tichý L., K problematice litispendence v mezinárodním právu procesním, Studie z mezinárodního práva 17/1983, 201–245

1982

Tichý L., Ukládání trestu propadnutí věci podle § 55 odst. 2 trestního zákona, Bulletin advokacie, 1982 červenec – září

1981

Tichý L., Právní povaha odběrních poukazů PZO Tuzex a souvisejících vztahů, Bulletin advokacie I/1981, 3–46

1979

Tichý L., K problematice výkonu rozhodnutí o styku s nezletilými dětmi, Bulletin advokacie (Bulletin advokacie) III/1979

1976

Tichý L., Mandukční povinnost soudu, AUC, 1976/4, 282–322

Kontakty

podobenka prof. Luboše Tichého