Vztah svěřenského nástupnictví a ochrany nepominutelných dědiců

Export > ICAL

dr. Ondřej Drachovský, PF UK,

Přednáška zkoumá vztah mezi svěřenským nástupnictvím a ochranou nepominutelných dědiců v kontextu českého práva, jež je významně ovlivněno rakouskou právní koncepcí (ABGB), kterou bere v úvahu. Klíčovým je problém, zda může zůstavitel dosáhnout toho, aby jeho přeživší manžel nemusel vyplácet žádného nepominutelného dědice a aby zároveň během svého života získal veškerý pozůstalostní majetek. Nepominutelné dědice však zkrátit nehodlá, neboť mnohdy není schopen vyplatit povinný díl. Přednáška navrhuje řešení spočívající v povolání manžela za předního a nepominutelného dědice za následného dědice s přihlédnutím výpočtu povinného dílu. Konečně řeší otázku hodnoty požívacího práva, které nepominutelný dědic získá povoláním za předního dědice.

Možné připojení přes Teams –

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDc0YjYxZjUtNTliZi00Y2NlLWI1YzctNTFhZDc0OWVjOTE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22f6bd4143-f148-4d5a-9205-c4b622b06675%22%7d

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *