Úvod   ...

JUDr. Eva Ondřejová, LL.M., Ph.D.

Externí výzkumní pracovníci

Vzdělání

 • 2011 – 9/2012 LL.M. Program, Queen Mary, University of London, Obory – Media Law, Internet Law, E-commerce Law, Privacy and Data Protection
 • 2009 – dosud Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Doktorský studijní program, externí doktorandka – Katedra Občanského práva, Disertační práce: Ochrana osobnosti v kontinentálním pojetí a Common law
 • červen 2010 Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, udělený titul: JUDr.
 • 2004 – 2009 Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Magisterský studijní program
 • 2004 – 2007 Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta, Bakalářský studijní program – kombinované studium, obor Žurnalistika

Praxe

 • Advokátka v Advokátní kanceláři ONDŘEJOVÁ
 • 10/2012 – 6/2014 Advokátní koncipientka – AK JUDr. Helena Chaloupková
 • 11/2010 – 7/2011 Advokátní koncipientka – AK JUDr. Miloš Holub, Ph.D.
 • 10/2008 – 10/2010 Právník – TV Nova, CET 21 spol. s r.o.
 • 9/2005 – 6/2008 Stážistka v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Jazykové znalosti

 • angličtina, němčina, italština

Kontakt

E-mail: eva.ondrejova@ondrejova.cz

T: +420 777 086 287

Publikace (23)

2020

Ondřejová, E., Mohou koronavirová opatření zapříčinit změnu obvyklého bydliště nezletilých dětí?, pravniprostor.cz, 9.7.2020

Ondřejová, E., Jste matka cizinka. Nechcete přijít o dítě. Čeká Vás uvěznění v České republice do 18ti let věku dítěte? epravo.cz, 4.9.2020

2019

Ondřejová, E., Je výše výživného na dítě informací ve veřejném zájmu? Co vše lze z rozvodového sporu zveřejnit?, epravo.cz, 21. 2. 2019

2018

Leška, R.,  Ondřejová, E.,  Základy marketingového práva a práva duševního vlastnictví. Fundamentals of Marketing Law and Intellectual Property Law. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018, 138 s.

Ondřejová, E., Platím výživné 5.000 Kč a dcera nemá šaty od Diora?, pravniprostor.cz, 20.9.2018

Ondřejová E., Předběžná povaha předběžných opatření,  in Dvořák, J. a kol., Soukromé právo 21. století, Praha : Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 445-453 (vyšlo 2018)

Ondřejová E., Schneider J., Právo na překlad rozhodnutí soudů do cizího jazyka, pravniprostor.cz, 9.4.2018

Ondřejová E.,  Chrenovský B., Einarsson proti Islandu – urážka na sociálních sítích, epravo.cz, 3.5.2018

Ondřejová, E., Užití náboženských symbolů a postav v reklamě – Ježíš a Marie v reklamě na oblečení, epravo.cz, 13.3.2018

Ondřejová E., Blog: CzechFamilyLaw.wordpress.com

Ondřejová E., Blog: pravarodicu.cz

Ondřejová E., Blog: CzechDefamationLaw.wordpress.com

2017

Ondřejová, E., Určení otcovství po rozvodu, od kterého neuplynulo 300 dní, epravo.cz, 30.11.2017

Ondřejová, E., Další korekce rozhodnutí Delfi proti Estonsku – pomluva a komentáře -Pihl proti Švédsku,pravniprostor.cz, 27.3.2017

2014

Ondřejová E., publikovaný článek Občanskoprávní ochrana osobnosti po její smrti – srovnání platné právní úpravy a úpravy v Novém občanském zákoníku (www.epravo.cz), 2014

Ondřejová E., publikovaný článek Judikatura Bránění ve styku jako zásah do ochrany osobnosti, Bulletin Slovenskej Advokacie, č. 2/2014

Ondřejová E., publikovaný článek  Žalovaný je povinen nahradit žalované zadostiučinění ve výši 1 Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku, Bulletin Advokacie, č. 4/2014

Ondřejová E., publikovaný článek Symbolické zadostiučinění v českém právním řádu, Rekodifikace a praxe, č. 5/2014

2013

Onřejová E., publikovaný článek Odpovědnost provozovatelů internetových služeb, Jurisprudence č. 5/2013

Onřejová E., Publikovaný článek Odpovědnost provozovatelů blogů, Jurisprudence, 2013, 6/2013

Ondřejová E., publikovaný článek Odnětí možnosti realizovat právo na rodinný život jako žalovatelné porušení osobnostních práv, Právní rozhledy č. 15-16/2013

Ondřejová E., oceněná práce 1. místo Právník roku 2013 – Symbolické zadostiučinění v českém právním řádu

2012

Ondřejová E., publikovaný článek  Ochrana cti a důstojnosti v britském právu, Právní rozhledy, 11/2012

Kontakty