Úvod   ...

Mgr. Jan Balarin, Ph.D.

Externí výzkumní pracovníci

Je advokátem a specializuje se na soukromé právo a civilní proces. Publikuje především v oblasti civilního procesního práva (kolektivní vynucování práva). Jako autor národních zpráv pro Českou republiku se účastní projektu Evropského občanského zákoníku (Studijní skupiny pro Evropský občanský zákoník).

Kontakty

Publikace (8)

2019

Balarin, J., Janoušková, A., K fenoménu hromadné žaloby. Právní rozhledy 13-14/2019, s. 489

Balarin, J., Consumer collective redress in the Czech Republic: Current situation and perspectives, in Simon, R., Müllerová, H. (eds.), Efficient Collective Redress Mechanisms in Visegrad 4 Countries: An Achievable Target? Praha, Institute of State and Law of the Czech Academy of Sciences, 2019, s. 56-68

Balarin, J., Standard of Proof in Czech Civil Procedure, in Tichý, L. (ed.), Standard of Proof in Europe, Mohr Siebeck, Tübingen, 2019, s. 161-180

Balarin, J., Míra důkazu a důkazní břemeno v kontextu hodnocení důkazů v soudní praxi. Bulletin advokacie, č. 1-2/2019, s. 25-33

2017

Balarin, J., Komentář k § 2430 – 2482, in Petrov J., Výtisk M., Beran V. a kol., Občanský zákoník. Komentář. Praha, C. H. Beck 2017

2014

Tichý L., Pipková P., Balarin J., Kupní smlouva v novém občanském zákoníku (Purchase Contract in the New Civil Code), C. H. Beck Praha 2014, 5035

2013

Tichý L., Balarin J., Kolektivní ochrana procesních práv v ČR: sen či skutečnost? (Collective protection of procedural rights in the Czech Republic: a dream or reality? Bulletin advokacie, 3/2013, 17–25

2009

Tichý L., Balarin J., Představuje protiprávní rozsudek vždy překážku věci rozsouzené? (Stellt ein widerrechtliches Urteil immer eine res iudicata dar?). Právní rozhledy, 17, 2009, No. 18, 639–648