Úvod   ...

JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., LL.M.

Akademičtí a vědečtí pracovníci

Jiří Hrádek je vědeckým pracovníkem Centra právní komparatistiky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a právníkem Zeppelin CZ s.r.o. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (2002), dále studoval na Univerzitě v Hamburku (2000-2001), v programu LLM na Univerzitě Eberhard-Karls v Tübingene (2002-2003) a v postgraduálním programu Univerzity Karlovy (2002-2009). V letech 2002 a 2003 absolvoval vědecké pobyty v Evropském centru pro otázky občanskoprávního a pojišťovacího práva (ECTIL) ve Vídni; v roce 2007 absolvoval stáž v Evropské komisi, GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitelů. Jiří Hrádek je členem redakční rady časopisu Jurisprudence. Specializuje se na občanské a procesní právo se zvláštním zaměřením na právo deliktní. Je autorem knihy o předsmluvní odpovědnosti, spoluautorem komentářů k českému občanskému zákoníku, občanskému soudnímu řádu a publikace Deliktní právo. Pravidelně publikuje články v českých i zahraničních právních časopisech.

 

Publikace (37)

2023

Hrádek, J., Změny spotřebitelského práva ve vztahu k poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb, Jurisprudence 1/2023, s. 11- 20.

2021

Hrádek, J., Czech report on Tort Law 2020 in E. Karner, B. Steininger (eds.) European Tort Law 2020, Berlin: De Gruyter 2021, s. 94-122

Hrádek, J., Komentář k § 2894 – 2919, in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kolektiv, Občanský zákoník, Komentář, Svazek VI, 2. vydání, Praha: Wolters Kluwer 2021, s. 817 – 963 55 (Commentary to the Civil Code, art. 3036 and 3037).

Hrádek, J., Public Interest and Strict Liability for Abnormally Dangerous Activities, in Tichý, L., Potacs, M. (eds.), Public Interest in Law, Intersentia Cambridge – Antwerp – Chicago 2021, 227-244

2020

Hrádek, J., Csehország in Z. Hajnal, V. Szikora, A Fogyasztoi adásvétel és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tagállami szabályozásának összehasolíto elemzése, Fönc Média BT 2020, ISBN 978-963-490-256-0, s. 11 – 35

Hrádek, J., Czechia in Z. Hajnal ed., Comparative Aanalysis of National Jurisdictions Regarding Consumer Sales and Unfair Commercial Practices, C.H.Beck 2020, ISBN 978-606-18-1051-2, s. 7 – 35

Hrádek, J., Otázky stanovení výše nemateriální újmy v občanském zákoníku, in K. Žák Krzyžanková, Z. Kühn, K. Beran, P. Maršálek, J. Wintr, P. Ondřejek, J. Tryzna, Právo jako multidimenzionální fenomén, Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám, Aleš Čeněk, 2020, s. 642-649

2019

Hrádek, J., in Beran, K., Čech, P., Dvořák, B., Elischer, D., Hrádek, J., Janeček, V., Kühn, Z., Ondřejek, P., Artificial Legal Entities: Essays on Legal Agency and Liability, Wolters Kluwer Praha 2019

Hrádek, J., Czech Republic, in Karner E., Steininger B.C. (eds.), European Tort Law 2018, de Gruyter 2019, s. 100-121

Hrádek, J., Damage caused by Product Defects and (Legitimate) Expectation Concerning Product Safety, in Petrov V.L., Tokušev V. (eds.), Sbornik naučni izsledovanie v pamet na doc. Christian Takov, Sofia 2019, Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ochridski“, s. 312-324

2018

Hrádek, J., Co lze přičítat právnickým osobám z titulu subjektivní odpovědnosti, in Beran, K., Čech, P., Dvořák, B., Elischer, D., Hrádek, J., Janeček, V., Kühn, Z., Novotná Krtoušová, L., Ondřejek, P., Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva, Wolters Kluwer Praha 2018, s. 171-178

Tichý, L., Hrádek, J., The Czech Republic, in Winiger, B., Karner, E., Oliphant, K. (eds.), Digest of European Tort Law, sv. 3, Essential Cases on Misconduct, Walter de Gruyter Berlin/Boston 2018, 65 s.

Hrádek, J., The Czech Republic, in Deakin, S., Koziol, H., Riss, O., Director´s &Officer´s  (D&O) Liability, Walter de Gruyter Berlin/Boston 2018, s. 109-158

2017

Hrádek, J., Vymezení smluvních typů přepravních smluv po rekodifikaci, Obchodněprávní revue 7-8/2017, s. 198-202

Tichý, L., Hrádek, J., Deliktní právo, C.H. Beck Praha 2017, 496 s.

Hrádek, J., Czech Republic, in Karner, Oliphant, Steininger (eds.), European Tort Law Basic Texts, Jan Sramek Verlag 2017,  s. 65-80

Hrádek, J., Czech Republic, in Karner, E., Steininger, B.C. (eds.), European Tort Law 2017, Walter de Gruyter Berlin/Boston 2017, s. 107-133

Hrádek, J., Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku. Komentář. § 2550-2585. 1. vydání. Praha: C.H. Beck 2017, 227 s.

Beran, K., Hrádek, J., K čemu se vztahuje a co zahrnuje nedbalost v soukromém právu, Jurisprudence 1/2017, s. 14-24

Hrádek, J., Czech Republic, in Karner, E., Steininger, B.C. (eds.), European Tort Law 2016, Walter de Gruyter Berlin/Boston 2017, s. 105-130

Tichý L., Jiří Hrádek J., Deliktní právo. C. H. Beck, Praha 2017, 496

2016

Hrádek, J., Czech Republic, in Karner, E.l, Steininger, B.C. (eds.), European Tort Law 2015, Walter de Gruyter Berlin/Boston 2016, s. 105-133

Hrádek, J., in Petr Lavický a kol., Občanský soudní řád (§ 1-250), Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů, § 7-12 (s. 33-58), § 84-89a (s. 346-376), § 103-106 (s. 428-450), Wolters Kluwer Praha 2016, s. 1063-1070

Chaloupecký, P., Hrádek, J., Odpovědnost za dopravní nehody a odškodnění jejich následků ve Francii, Rekodifikace a praxe 1/2016, s. 14-21

Hrádek, J., Zneužití předběžných opatření a oblast náhrady škody, in Tichý, Maslowski, Troup (eds.), Zneužití práva, Praha 2016, s. 227-239

Hrádek, J., Bell, A., The New Civil Code and Compensation for Damage: Selected Provisions in Translation, JETL 3/2016, s. 308-327

Hrádek, J., Bell, A., The New Civil Code and Compensation for Damage: Introductory Remarks, JETL 3/2016, s. 300-308

2015

Hrádek, J. Czech Republic, in Karner, E., Steininger, B.C. (eds.), European Tort Law 2014, Walter de Gruyter Berlin/Boston 2015, s. 116-144

2014

Hrádek, J., Regulation of Liability for Damage in the New Czech Civil Code, in ELTE LJ, New Civil Codes in Hungary and in Czech Republic, The Prague-Budapest Papers 2/2014, Budapest 2014, s. 223-232

2013

Tichý L., Hrádek J. (eds.), Prevention in Law, Praha 2013, 161

Tichý L., Hrádek J., in Gilead, Green, Koch (eds.), Proportional Liability: Analytical and Comparative Perspectives, de Gruyter, 2013, 99–116

2012

Tichý L., Hrádek J. (eds.), Odpovědnost státu za legislativní újmu (Staatshaftung für legislatives Unrecht), Praha 2012, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 192

Tichý L., (co–author J. Hrádek), Deliktní právo v návrhu občanského zákoníku. Právní fórum 2012,1, 6–21

2009

Tichý, L., Hrádek, J., Vlastník, J., Princip země původu v komunitárním právu (v kontextu legislativního vývoje směrnice o službách, Acta Universitatis Carolinae Iuridica 1/2009, s. 5-83

Hrádek, J., Předsmluvní odpovědnost: culpa in contrahendo, Jurisprudence 4/2009, s. 4-16

Hrádek, J., Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo. 1. vydání Praha: Auditorium s.r.o., 2009, 214 s.

Tichý L., Hrádek J., Vlastník J., Princip země původu v komunitárním právu (v kontextu legislativního vývoje směrnice o službách) (Herkunftslandprinzip im Gemeinschaftsrecht). Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2009, No. 1, 5–83