Úvod   ...

JUDr. Petra J. Pipková, Ph.D., LL.M.eur.

Akademičtí a vědečtí pracovníci

Vědecký pracovník Centra právní komparatistiky Právnické fakulty UK. Vystudovala práva na Univerzitě Karlově v Praze (Mgr., Ph.D.), Západočeské univerzitě v Plzni (JUDr.) a Univerzitě v Pasově v Německu (LL.M.eur.). Po ukončení studií pracovala tři roky jako vědecký asistent ve Vídni na Institutu pro evropské deliktní právo Rakouské akademie věd. Po návratu do Prahy vykonala tříletou koncipientskou praxi v advokátní kanceláři, kde se specializovala na soutěžní právo. Praxi ukončila advokátními zkouškami v roce 2015. Její výzkumná činnost se zaměřuje na soutěžní právo, zejm. jeho soukromoprávní vymáhání, a civilní právo, zejm. obligační právo. Na Právnické fakultě i tyto oblasti učí.

Publikace (13)

2021

Pipková, P., Promlčení práva na náhradu škody způsobené protisoutěžním jednáním, Obchodněprávní revue 4/2021, s. 229-243

Pipková, P., The Public Interest in Private Enforcement of Competition Law via Damages Claims, in Tichý, L., Potacs, M. (eds.), Public Interest in Law, Intersentia Cambridge – Antwerp – Chicago 2021, 159-177

2019

Bejček, J., Petr, M., Pipková, P., Czech Republic, in Piszcz, A., Jasser, A., Legislation Covering Business-to-business Unfair Trading Practices in the Food Supply Chain in Central and Eastern European Countries, University of Warsaw, Faculty of Management Press, 2019

Pipková, P., Domněnka vzniku škody: potenciální nástroj ulehčení důkazní pozice poškozeného?, Obchodněprávní revue 5/2019, s. 113

Tichý, L., Pipková, P., Kocí, M., Program shovívavosti (leniency) – nové paradigma v českém právu hospodářské soutěže – podstata a dílčí bilance, Právník 3/2019, 245–282

2017

Tichý, L., Pipková, P., Grundrechte in Verfahrensrecht der Europäischen Union (Problematik des Beihilfeverfahrens von der Europäischen Kommission – eine Skizze), in Festschrift für Reinhold Geimer, C.H. Beck, München 2017, 757–764

Pipková, P., Abuse of Ownership and Similar Rights, in Potacs, M., Tichý, L, (eds.), Abuse of Law, PF UK, Praha 2017, s. 184-198

Pipková, P., Komentář k §§: 6, 8, 1074-1082, 1088, 1099-1103, 1105-1108, 2973-2975, 2977, 2979, 2980, 2982, 2984, 2986, 2990, in Petrov J., Výtisk M., Beran V. a kol., Občanský zákoník. Komentář. Praha, C. H. Beck 2017

Pipková, P., Nová úprava náhrady škody z protisoutěžních jednání I.: Aktivní a pasivní legitimace a rozsah náhrady škody, Obchodněprávní revue 11-12/2017, s. 326-334

Tichý L., Pipková J., Grundrechte in Verfahrensrecht der Europäischen Union (Problematik des Beihilfeverfahrens von der Europäischen Kommission – eine Skizze), in Festschrift für Reinhold Geimer, C.H. Beck, München 2017, 757–764

2016

Tichý L., Pipková P., Státní podpora a základní lidská práva: řízení o státní podpoře a právo na řádný proces, Bulletin advokacie 6/2016, 15–23

2014

Tichý L., Pipková P., Balarin J., Kupní smlouva v novém občanském zákoníku (Purchase Contract in the New Civil Code), C. H. Beck Praha 2014, 5035

2010

Dumbrovský, T., Aktuality z Evropské unie (European Union Legal News). Jurisprudence (1-8), 2006-2010 (27 short articles, with either Jiří Vlastník or Petra Pipková).

Kontakty