Centrum právní komparatistiky je výzkumným pracovištěm Právnické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze. Centrum bylo založeno v roce 2009. Výzkumný cíl Centra je systematický
a srovnávací výzkum soukromého a evropského práva v nejširším slova smyslu.

Novinky

Oznámení

O CPK

Centrum právní komparatistiky je výzkumným pracovištěm Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jež bylo založeno v roce 2009. Výzkumný cíl Centra je systematický, srovnávací výzkum soukromého a evropského práva v nejširším slova smyslu. Imanentní součástí jeho poslání je zkoumání metodologických základů práva, zejména srovnávací analýzy. Centrum provádí základní i aplikovaný výzkum. V rámci aplikovaného výzkumu je Centrum činné jak v oblasti aplikace práva, tak legislativy. Při provádění výzkumu Centrum spolupracuje s vědeckými institucemi v rámci Evropské unie i za jejími hranicemi. Udržuje úzké kontakty s právní praxí formou stálého diskurzu ve formě konferencí, výukových projektů a znaleckých posudků.

Fóra CPK

Rovnost členských států Evropské unie

12/12/2019  

Prof. Luboš Tichý Rovnost členských států obecně a zvlášť tento poměr v rámci Evropské unie není objektem pozornosti právní vědy. O to větší je potřeba se těmito problémy zabývat. Přednáška proto... Více

Základní otázky právní komparatistiky

09/01/2020  

Prof. Uwe Kischel, Univerzita Greifswald Metodologická diskuse v rámci právní komparatistiky je tradiční téma. Funkcionální srovnávání i nadále dominuje praxi, zatímco její početní akademičtí... Více

Výše (rozsah) imateriální škody

16/01/2020  

Prof. Luboš Tichý Pojem imateriální škody je nejen u nás, ale i obecně předmětem zásadních změn a prudkého vývoje. Referát se soustředí pouze na imateriální škodu na lidském zdraví a související... Více

Přednášky

Renvoi v evropském mezinárodním právu soukromém

08/04/2019  

prof. Kurt Siehr, Max-Planck-Institut Hamburg V současné době je institut renvoi (zpětný odkaz) pro právní úpravu evropského mezinárodního práva soukromého obtížně přijatelný. Jestliže však není... Více

Odpovědnost politika za škodu

21/06/2018  

Přednášející: prof. Luboš Tichý Provokativní téma navozuje předně otázku, zda tento institut existuje a zda ho lze uskutečnit, a to vedle politické odpovědnosti, prostřednictvím nástrojů právní... Více

Semináře

Elektronické peníze v právním kontextu

14/12/2017  

Prof. Rainer Kulms, Max-Planck-Institut, Hamburk Elektronické peníze představují elektronicky uloženou hodnotu sloužící k úhradám jiné osoby než jejich vydavatele. V hardwaru, tedy v produktech... Více

Konference

Veřejný zájem v právu

17/10/2019  

17. - 18. 10. 2019, Právnická fakulta UK Konference je vyústěním společného česko-rakouského projektu. V jednotlivých referátech budou prezentovány výsledky výzkumu veřejného zájmu, fenoménu, jenž... Více

Lidé

Vedoucí CPK

podobenka prof. Luboše Tichého

Prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc.

tichy@prf.cuni.cz
Studoval právo, ekonomii a politickou vědu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a univerzitě v Heidelbergu (Německo). Jako vědecký pracovník pobýval v Institutu Maxe Plancka pro zahraniční a... Více


Akademičtí a vědečtí pracovníci

Dr. Rita Simon, LL.M., B.A.

siksimon@prf.cuni.cz
Rita Simon je vědecká pracovnice v Centru právní komparatistiky (CPK) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze od 2011, a zaměřuje se na srovnávání evropského, německého a maďarského... Více


JUDr. Mgr. Tomáš Dumbrovský, LL.M. Ph.D.

dumbrovs-at-prf.cuni.cz
Tomáš Dumbrovský je vědeckým pracovníkem v Centru právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Jeho výzkum se zaměřuje na ústavní a demokratickou teorii, právo EU, srovnávací ústavní... Více


JUDr. Petra J. Pipková, Ph.D., LL.M.eur.

pipkova@prf.cuni.cz
Vědecký pracovník Centra právní komparatistiky Právnické fakulty UK. Vystudovala práva na Univerzitě Karlově v Praze (Mgr., Ph.D.), Západočeské univerzitě v Plzni (JUDr.) a Univerzitě v Pasově... Více


Mgr. Tomáš Troup, LL.M.

troup@aktroup.cz
Studoval právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2006-2007 absolvoval studijní program LL.M. na Université de Montréal v Québecu. Od roku 2003 až dosud působí v advokacii.... Více


JUDr. Solange Isabelle Maslowski, Ph.D.

Solange Maslowski zahájila své studium práv na Reunionské univerzitě, absolutoria dosáhla na  univerzitě Toulouse 1 Capitole, kde získala později také doktorát. Studiu práva se věnovala i na Thames... Více


JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., LL.M.

Jiří Hrádek je vědeckým pracovníkem Centra právní komparatistiky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a právníkem Zeppelin CZ s.r.o. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (2002), dále... Více


Externí výzkumní pracovníci

Dr. iur. Stephan Heidenhain

Stephan.Heidenhain@bnt.eu
Pracuje v advokátní kanceláři bnt - pravda & partner, s.r.o. od roku 2004. Je členem Německé advokátní komory (Braniborsko) a - jako evropský advokát od roku 2006, jako český advokát od července... Více


JUDr. Eva Ondřejová, LL.M., Ph.D.

eva.ondrejova@ondrejova.cz
Vzdělání 2011 – 9/2012  LL.M. Program, Queen Mary, University of London, Obory – Media Law, Internet Law,  E-commerce Law, Privacy and Data Protection 2009 – dosud  Univerzita Karlova v Praze,... Více


Mgr. et Mgr. Vít Zvánovec

vit.zvanovec@gmail.com
V roce 1997 absolvoval Právnickou fakultu University Karlovy v Praze a v roce 1998 se specialisací na dějiny mezinárodních vztahů filosofickou fakultu téže university. V letech 2008–12 byl členem... Více


Mgr. Slavomíra Henčeková

hencekova.slavka@gmail.com
Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě na Slovensku s predikátem summa cum laude. V roce 2012 absolvovala studijní pobyt Erasmus na Univerzitě Řezno v Německu. Od roku 2013... Více


Mgr. Jan Balarin, Ph.D.

Je advokátem a specializuje se na soukromé právo a civilní proces. Publikuje především v oblasti civilního procesního práva (kolektivní vynucování práva). Jako autor národních zpráv pro Českou... Více


JUDr. Mgr. Bohdan Žáček

Bohdan.Zacek@gmail.com
Advokát *1968 Věnuje se po celou svoji profesionální kariéru právu kapitálových trhů, investičních instrumentů a kolektivního investování, korporátnímu právu včetně akviziční problematiky a... Více


Administrativní pracovník

Ludmila Nováčková

novackov@prf.cuni.cz
telefon: +420 221 005 576 místnost č. 410 Více