Centrum právní komparatistiky je výzkumným pracovištěm Právnické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze. Centrum bylo založeno v roce 2009. Výzkumný cíl Centra je systematický
a srovnávací výzkum soukromého a evropského práva v nejširším slova smyslu.

Co je nového

Semináře

Význam hodnot a principů v právu

23/02/17  

Přednášející: Mgr. Slavomíra Henčeková. O hodnotách a principech se mluví zejména tehdy, neexistuje-li v pozitivním právu jednoznačné řešení vzniklého problému. Popřípadě tehdy, má-li někdo pocit, že řešení zde možná existuje, ale zdá se být nespravedlivé, a tuto nespravedlivost nechce tolerovat. Každopádně ale hodnoty a principy hrají v právu důležitou roli. Možná ale není úplně jasné, jakou. Co jsou právní principy, co jsou hodnoty, co mají společné, co naopak rozdílné a hlavně, jakou úlohu... Více

Export

Publikace

Judicial Appointments: The article 255 TFEU Advisory Panel and selection procedures in the Member States

Tomáš Dumbrovský

Článek je první analýzou reformy procedury jmenování soudců a generálních advokátů Soudního dvora a Tribunálu Evropské unie. V článku autoři posuzují dopady ustavení výboru podle článku 255 SFEU. Vedle otázky transparentnosti stanovisek výboru, nastavení kritérií posuzování kandidátů na funkci soudce a generálního advokáta a role výboru při posuzování stávajících soudců a generálních advokátů navržených na další funkční období, autoři analyzují systémy výběru kandidátů na funkce unijních soudců a generálních advokátů ve 14 členských zemích vybraných s ohledem na zastoupení nových a starých členských států, malých a velkých členských států, a jednotlivých evropských právních kultur. Závěry ukazují, že výbor podle článku 255 SFEU si v prvních dvou letech své existence výrazně ovlivnil proces jmenování jak na úrovni EU, tak nepřímo, prostřednictvím kritérií, které stanovil, na úrovni některých členských států, jehož pozitivním důsledkem je omezení diskrece členských států. Otevření procesu jmenování kontrole, jak na úrovni EU, tak na úrovni členských států vede k posílení vlivu „soudní profese“ na jmenovací procesy a určitému, byť malému, posunu ve směru k soudcovské samosprávě.

Klíčová slova: jmenování soudců, Soudní dvůr Evropské unie, Výbor podle článku 255 SFEU, národní procedury výběru soudců

Komunita

Cizí publikace

Jan Dvořák, Jiří Švestka et al.

Občanské právo hmotné 3

Třetí díl učebnice KOP PF UK.