Konkurence nároků na náhradu škody ze smlouvy a deliktu podle českého práva (III. závěrečná část)

Export > ICAL

Luboš Tichý. Přednáška on-line, připojení přes Skype: https://join.skype.com/g6Oqj57jq1eJ

I. Omezení a rozšíření zákonné odpovědnosti smlouvou

 1. Ovlivnění zákonné odpovědnosti právním jednáním
 2. Forma právního jednání
 3. Změna ex ante a ex post
 4. Druh adaptované odpovědnosti
 5. Omezení a rozšíření odpovědnosti
 6. Přípustnost adaptace, kritéria a jejich používání

II. Konkurence nároků na náhradu škody

 1. Podstata problému
 2. Přehled zahraničních přístupů
 3. Řešení

a) Konkurence nároků a ostatní případy

b) Výklad a aplikace jako základ řešení

III. Shrnutí

I. Podstata problému

II. Zásady a účely

 1. Charakteristika (blízkost stran a riziko)

a) Speciální postavení třetích osob

b) Očekávání dotčených stran

2. Nepřiměřenost ochrany

a) Význam deliktněprávní odpovědnosti

b) Předpoklad zavinění

c) Náprava za dotčená majetková práva

3. Dobré mravy jako důvod ospravedlnění

4. Účel odpovědnosti

a) Odčinění škod (náprava újem)

b) Ochranný účel

III.   Předpoklady a následky odpovědnosti v typových případech

 1. Porušení předsmluvních povinností (odpovědnost z culpa in contrahendo)

a) Charakter odpovědnosti

b) Působnost

aa) Nemravný způsob vyjednávání ve smyslu § 1728 a 1729 OZ

bb) Vědomé ovlivňování rozhodování „třetího třetím“

cc) Ochrana tělesné integrity potenciální smluvní strany

2. Smlouva s ochranným účinkem pro třetího

a) Charakter

b) Osobní působnost

3. Odpovědnost za pomocníka

IV. Příklady

 1. Smluvní ustanovení omezující či vylučující odpovědnost
 • Soukromý pozemek. Vstup jen na vlastní nebezpečí.
 • Pozor stavba. Nebezpečí úrazu. Přejděte na druhou stranu.
 • Strany této kupní smlouvy se dohodly na vyloučení odpovědnosti za škodu, která jim může vzniknout v důsledku neplatnosti této smlouvy.
 • Čl. 8 všeobecných obchodních podmínek České pošty

Pošta neodpovídá vůči odesílateli za škody na poštovních zásilkách s výjimkou škod na zdraví. Vylučuje se odpovědnost za škodu vzniklou lehkou nedbalostí. Vylučuje se odpovědnost za nepojistitelné újmy.

 1. Odpovědnost třetího a nároky třetích

Správce svěřenského fondu vycházel při prodeji části nemovitého majetku tohoto fondu ze znaleckého posudku, který si objednal u renomovaného znalce. V důsledku evidentní nesprávnosti v závěru tohoto posudku utrpěl správce a potažmo i zakladatel fondu a obmyšlení významnou ztrátu. V jakém odpovědnostním režimu mohou poškození požadovat náhradu? Protože byl závěr tohoto posudku s vědomím znalce publikován, vycházel z něho i jiný správce v obdobné situaci, a tak i v tomto případě došlo v důsledku pochybení znalce a spoléhání se na výsledky jeho posudku ke značným újmám. Mohou se poškození i v tomto případě domáhat náhrady?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *