Fóra CPK

“Traditional activism and traditional self restraint” v praxi rakouského Ústavního soudního dvora

Je možná přímá odpovědnost pomocníka za škodu podle občanského zákoníku?

K právu ručitele odepřít plnění věřiteli

Deliktní ochrana pohledávky

Smluvní pokuta versus paušalizovaná náhrada škody

Objektivní a subjektivní protiprávnost: praktické rozlišování

Šoky v Evropské unii: rozsudek německého Spolkového ústavního soudu o pravomocích Evropské centrální banky a Soudního dvora EU

Počátek běhu promlčení nároku na náhradu tzv. kontinuální škody

Actio popularis (žaloba ve veřejném zájmu) v českém, rakouském, německém a portugalském právu